Pracoviště

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (ruční zadání systémovým integrátorem vysoké školy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Rektorát: Na Karmeli 1457, 29301 Mladá Boleslav I

Web:
E-mail:
info@is.savs.cz
 
 
Rektor:
Prorektor pro vědu a výzkum:
Prorektorka pro zahraniční vztahy:
Mgr. Lenka Stejskalová, MBA
Prorektor pro studijní záležitosti a řízení kvality:
Kvestorka:Ing. Sandra Lacinová