Sylabus předmětu NTA - Nové trendy v automobilovém průmyslu (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Nové trendy v automobilovém průmyslu
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: Ing. Josef Bradáč, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: žádné
Dotace hodin: prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Cíl předmětu:
Poskytnout základní informace o nejnovějších trendech a technologiích v automobilovém průmyslu. Zvláštní pozornost bude věnována oblastem jako je bezpečnost, ekologičnost, ergonomie, alternativní pohony, informační technologie, automatizace a robotizace.
 
Výukové metody: Užití PowerPoint prezentací, odborných studií, videí a praktických ukázek, práce ve skupinách.
 
Obsah předmětu:
1.Charakteristika současného stavu v automobilovém průmyslu. (dotace 2/2)
 
a.Úvodní informace a pokyny.
b.Historický vývoj automobilového průmyslu.
c.Současný stav a situace ve světě.

2.Nové trendy v oblasti bezpečnosti. (dotace 2/2)
 
a.Nové materiály a konstrukční přístupy.
b.Prvky aktivní bezpečnosti.
c.Prvky pasivní bezpečnosti.
d.Hodnocení bezpečnosti podle Euro NCAP.

3.Ekologie a emise, paliva. (dotace 2/2)
 
a.Emise a emisní normy EURO.
b.Možnosti snižování emisí a spotřeby paliva.
c.Aerodynamika, zvyšování účinnosti spalovacích motorů.
d.Fosilní paliva, biopaliva.

4.Alternativní pohony. (dotace 2/2)
 
a.Hybridní pohony.
b.Elektrické pohony, akumulátory.
c.Palivové články, vodík.
d.Solární články.

5.Nové trendy v oblasti ergonomie, asistenční systémy. (dotace 2/2)
 
a.Ergonomie řidiče.
b.Systémy k usnadnění řízení a ovládání.
c.Asistenční systémy.

6.Numerické simulace a jejich využití v automobilovém průmyslu. (dotace 2/2)
 
a.Metoda konečných prvků, metoda konečných diferencí
b.Numerické simulace technologických procesů.
c.Numerické simulace při návrhu vozu.

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Definuje nové trendy v oblasti bezpečnosti vozidel a snižování automobilových emisí
-Specifikuje jednotlivé druhy alternativních pohonů a interpretuje jejich výhody a nevýhody
-Vysvětlí princip funkce asistenčních systémů, autonomních vozidel a automobilové konektivity

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách12 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech12 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku14 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce14 h
     Zpracování prezentace14 h
     Příprava na závěrečný test18 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích0 %
Vypracování semestrální práce20 %
Prezentace20 %
Absolvování závěrečného testu60 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Prezenční forma
Výsledné hodnocení předmětu se skládá z následujících činností: Odevzdání semestrální práce - Ishikawova diagramu (20%), prezentace studentů na zvolené téma (20%), Absolvování závěrečného testu (60%)

Kombinovaná forma
Výsledné hodnocení předmětu se skládá z následujících činností: Účast na přednáškách a seminářích (20%), Odevzdání semestrální práce na dané téma v rozsahu 4 stran formátu A4 (30%), Absolvování závěrečného testu (50%)

Závěrečné hodnocení
100% - 90% splněno 1
89% - 75% splněno 2
74% - 60% splněno 3
59% - 0% nesplněno N
 
Podpora distančních forem studia:
Učební opora pro kombinovanou formu studia.

Podpůrné studijní materiály pro kombinovanou formu studia.

Konzultace s vyučujícími zaměřené na probíranou látku a zpracování seminární práce. Jednak prostřednictvím e-mailu, osobně ve vymezených časech, nebo po vzájemné dohodě.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Angličtina
KOVANDA, J. -- RIVA, R. Vehicle - Human Interaction. Milano: Edizioni Spiegel, 1999. ISBN 88-7660-104-X.

Doporučená:
Podkladové materiály k přednáškám a seminářům/Materials distributed for seminars and lectures, internet sources

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Josef Bradáč, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 8. 12. 2016.

Typ výstupu: