Sylabus předmětu INS - Informační systémy (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Informační systémy
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: Ing. Martin Juhas
Garantující pracoviště: Katedra informatiky a kvantitativních metod (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Seznámit studenty s problematikou počítačově orientovaných informačních systémů. Studenti si osvojí základní principy zavádění, řízení a inovace informačních systémů.
 
Výukové metody: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
1.Informační společnost, základy systémové terminologie, technické prostředky (dotace 2/0)
2.Vývoj podnikových informačních systémů, Efekty informačních systémů v podniku (dotace 2/0)
3.ERP, ERP II, funkcionalita podnikových informačních systémů (dotace 2/0)
4.Manažerské informační systémy, SCM (dotace 2/0)
5.Datový a procesní pohled na podnikové informační systémy (dotace 2/0)
6.Projekty zavádění informačních systémů do podniků (dotace 2/0)
7.Informační systémy v praxi (dotace 0/14)
 
a.Ukázky a prezentace realizace řešení informačních systémů v praxi

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Definuje podmínky provozu informačních systémů ve firmě
-Vybere informační systém podle požadavků podniku a jeho dodavatele
-Vysvětlí vazby mezi použitými informačními systémy v podniku

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách12 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech12 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku22 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce10 h
     Zpracování prezentace12 h
     Příprava na závěrečný test16 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích20 %
Vypracování semestrální práce0 %
Prezentace30 %
Absolvování závěrečného testu50 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Elektronický test
 
Podpora distančních forem studia:
Učební opora - průvodce studiem předmětu pro studenty kombinované formy studia
BASL, J. -- BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy./Podnik v informační společnosti. 3.,aktualizované a doplněné vydání. Praha: GRADA, 2012. 323 s. ISBN 978-80-247-4307-3.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
BASL, J. -- BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy.: Podnik v informační společnosti. 3.,aktualizované a doplněné vydání. 3. vyd. Praha: GRADA, 2012. ISBN 978-80-247-4307-3.

Doporučená:
VOŘÍŠEK, J. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. 1. vyd. Praha: Management Press, 2006. 323 s. ISBN 80-85943-40-9.
Jazyk výuky: Čeština
GÁLA, L. -- ŠEDIVÁ, Z. -- POUR, J. Podniková iformatika.: 3., aktualizované vydání. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. ISBN 978-80-247-5457-4.

Studijní plány:
B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-EM-PERLZ Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Martin Juhas (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 9. 9. 2016.

Typ výstupu: