Sylabus předmětu STMR - Strategický marketing management (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Strategický marketing management
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra marketingu a managementu (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/16 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (6 kreditů)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s procesem vytváření marketingových cílů podniku a formulováním strategií pro jejich dosažení. Studenti se naučí zásadám marketingového plánování, vytypování marketingových příležitostí podniku, výběru cílových trhů a budou schopni řešit strategické otázky související se všemi složkami marketingového mixu.
 
Výukové metody: Přednášky v prezenční formě koncentrovaně před započetím simulace, samostudium manuálu, cvičením je počítačová simulace tržního prostředí v automobilovém odvětví StratSim jako aktivizační forma výuky.
V kombinované formě studia samostudium před zahájením simulace a simulace StratSim v plném rozsahu.
 
Obsah předmětu:
1.Stategický marketing (dotace 1/0)
 
a.Vymezení pojmu
b.Charakteristiky předmětu a jeho význam

2.Podnikové strategie, rozbor a hodnocení vztahů (dotace 1/0)
 
a.Vrcholové strategie firmy
b.Strategie podnikových jednotek (SBU)
c.Marketingové strategie

3.Marketingová situační analýza a její aplikace (dotace 1/0)
 
a.SWOT
b.Portfolio analýza
c.Analýza životního cyklu
d.Paretův model
e.ABC analýza

4.Standardní přístupy a postupy tvorby marketingových plánů (dotace 1/0)
5.Marketingové plánování a hledání strategie (dotace 1/0)
6.Marketingové cíle (dotace 1/0)
7.Marketingové strategie. Systematizace, modelování (dotace 1/0)
8.Rozhodování o marketingových strategiích v oblasti výrobku (dotace 1/0)
9.Rozhodování o marketingových strategiích v oblasti cen (dotace 1/0)
10.Rozhodování o marketingových strategiích v oblasti distribuce (dotace 1/0)
11.Rozhodování o marketingových strategiích v oblasti komunikace (dotace 1/0)
12.Implementace a kontrola (dotace 1/0)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Aplikuje vhodné metody za účelem analýzy vnitřního prostředí organizace a jejího bezprostředního a všeobecného okolí
-Interpretuje údaje zjištěné prostřednictvím analýz
-Objasní podstatu celostního přístupu k marketingu v organizaci
-Porovná skutečnost k danému časovému okamžiku s plánovaným stavem a vyvodí závěry pro zvolenou strategii
-Rozhodne o strategii řízení produktového portfolia
-Vytvoří návrhy přístupu ke strategickému řízení organizace, vybere vhodnou variantu a implementuje ji

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách12 h2 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech24 h24 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku20 h20 h
     Příprava na průběžné hodnocení20 h20 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce0 h12 h
     Zpracování prezentace14 h0 h
     Příprava na závěrečný test50 h62 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích29 %25 %
Vypracování semestrální práce0 %19 %
Prezentace15 %0 %
Absolvování průběžného testu (testů)12 %12 %
Absolvování závěrečného testu44 %44 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Vstupní test znalosti podmínek simulace StratSim (manuál) je podmínkou pro účast na cvičeních. Bodová dotace 12 bodů, min. 7 bodů.
Aktivní a 100% účast na cvičeních. Bodová dotace 24 bodů, min. 20 bodů.
Vypracování marketingové strategie 5 bodů, minimum nestanoveno.
Prezentace výsledků simulace. Bodová dotace 15 bodů, min. 10 bodů.
Závěrečná zkouška je povinný znalostní písemný test s maximální bodovou dotací 44 bodů, min. 24 bodů.
Za umístění v simulaci získají týmy bonusové body, které se připočtou k výsledku testu.
Bonusové body:
Vítězný tým - 15 bodů
2. tým - 8 bodů
3. tým - 6 bodů
4. tým - 4 body
5. tým - 2 body

Celkový výsledek pak vznikne součtem získaných bodů:

100-90 - výborně
89 - 75 - velmi dobře
74 - 60 - dobře
méně než 60 - nevyhověl/a
 
Podpora distančních forem studia:
Systém studia předmětu je obdobný prezenčnímu pouze přednáška je jen úvodní k simulaci.
Vstupní test, bodová dotace 12 bodů, min. 7 bodů.
Vypracování marketingové strategie 5 bodů.
Aktivní účast na simulaci 20 bodů, min. 16 bodů.
Prezentace v hodině je nahrazena seminární prací týmu ve shodné struktuře jako prezentace ve studiu prezenčním.Bodová dotace je 19 bodů. Vložení do odevzdávárny je povinné, jiný způsob se nepřipouští.
Příprava na povinný zkouškový test pouze samostudiem. Bodová dotace 44 bodů, min. 24 bodů.
Za umístění v simulaci získají týmy bonusové body, které se připočtou k výsledku testu.
Bonusové body:
Vítězný tým - 15 bodů
2. tým - 8 bodů
3. tým - 6 bodů
4. tým - 4 body
5. tým - 2 body

Konzultace s vyučujícími po dohodě i mimo konzultačních hodin.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
TROUT, J. -- RIVKIN, S. Odliš se nebo zemři.: Jak si zajistit úspěch na trhu jedinečností své nabídky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. 197 s. ISBN 80-247-1301-2.
TOMEK, G. -- VÁVROVÁ, V. Marketing od myšlenky k realizaci.: 3., aktualizované a doplněné vydání. 3. vyd. Praha: Profesional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-042-3.
JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing.: Strategie a trendy - 2., rozšířené vydání. 2. vyd. Praha: GRADA, 2013. ISBN 978-80-247-4670-8.
Jazyk výuky: Angličtina
HOLLENSEN, S. Essentials of global marketing. 1. vyd. Londýn: Prentice Hall Press, 2008. ISBN 978-0-273-71784-3.
KERIN, R A. -- PETERSON, R A. Strategic Marketing Problems.: Cases and Comments. Boston: Pearson Education Limited, 2013. ISBN 978-0-273-76894-4.

Doporučená:
TROUT, J., RIES, A. Marketing Warfare, second edition. McGraw-Hill 1997. ISBN 0070527261
TROUT, J., RIES, A. Positioning – The Battle for Your Mind, first edition. McGraw-Hill 2001. ISBN 0071373586
Jazyk výuky: Čeština
KOTLER, P. Marketing podle Kotlera.: Jak vytvářet a ovládnout nové trhy. 1. vyd. Praha: Management Press, 2000. 258 s. ISBN 80-7261-010-4.
LEPPARD, J. -- WYAKARNAM, S. Plánování podnikatelských strategií. Praha: Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-533-5.
KNIGHT, P. Vysoce efektivní marketingový plán.: 15 kroků k úspěchu v podnikání. 1. vyd. Praha: GRADA, 2007. ISBN 978-80-247-1999-3.
HANZELKOVÁ, A. -- ODEHNALOVÁ, D. -- KEŘKOVSKÝ, M. -- VYKYPĚL, O. Strategický marketing.: Teorie pro praxi. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-120-8.

Studijní plány:
N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, kombinovaná forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, kombinovaná forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, kombinovaná forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Martina Beránek, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 19. 9. 2016.

Typ výstupu: