Sylabus předmětu MSUV1 - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví I (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví I
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra financí a účetnictví (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (5 kreditů)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s teoreticko-metodologickými východisky a metodami praktické aplikace nejnovějších poznatků účetnictví, které jsou nevyhnutným předpokladem pro výkon manažerských funkci na všech stupních řízení v podnikání a v podmínkách firemní praxe.
Tento kurs je především zaměřen na analýzu rozdílů mezi platnou českou účetní úpravou a standardy IFRS s cílem, aby byli studenti schopni tyto rozdíly správně interpretovat na datech poskytnutých z účetních závěrek národních a nadnárodních obchodních korporací.
 
Výukové metody: Základním nástrojem výuky předmětu jsou přednášky na témata vymezená sylabem spojené se studiem povinné literatury. Neoddělitelnou součásti výuky jsou cvičení, v rámci kterých jsou procvičována teoretické východiska a jejich praktická aplikace. Individuální přístup a možnost ověření získaných vědomosti a praktických zkušenosti je dána studentům povinností zpracovat vlastní aplikační projekt.
 
Obsah předmětu:
1.Harmonizace účetnictví (dotace 1/0)
 
a.Účetní legislativa v ČR
b.Soudobé trendy v harmonizaci (IFRS vs US GAAP)

2.Dlouhodobý majetek (dotace 2/0)
 
a.Oceňování hmotného a nehmotného majetku v ČR
b.Technické zhodnocení hmotného majetku
c.Inventarizace hmotného a nehmotného majetku
d.IAS 16 - Pozemky, budovy a zařízení
e.IAS 40 - Investice do nemovitých věcí
f.IAS 17 - Leasingy

3.Zásoby (dotace 1/0)
 
a.Oceňování nakupovaných zásob
b.Oceňování zásob vlastní výroby. Kalkulace vlastních nákladů
c.Inventarizace zásob

4.Finanční majetek (dotace 2/0)
 
a.Oceňování majetkových cenných papírů
b.Oceňování dluhových cenných papírů
c.Oceňování derivátových kontraktů
d.Finanční nástroje podle IFRS 9

5.Zúčtovací vztahy (dotace 2/0)
 
a.Obchodně-závazkové vztahy. Pohledávky po lhůtě splatnosti
b.Cizoměnové operace
c.Zúčtování se zaměstnanci
d.Zúčtování se státem
e.Rezervy a přechodné položky

6.Vlastní kapitál (dotace 1/0)
 
a.Složky vlastního kapitálu
b.Snižování a zvyšování základního kapitálu
c.Rozdělování výsledku hospodaření

7.Účetní uzávěrka (dotace 1/0)
 
a.Inventarizace majetku a dluhů
b.Výpočet splatné daně
c.Výpočet odložené daně

8.Účetní závěrka a její analýza (dotace 2/0)
 
a.Účetní závěrka v ČR
b.Účetní závěrka dle IFRS
c.Analýza účetní závěrky

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Diskutuje základní problémy mezinárodní harmonizace účetnictví
-Porovná výkaznictví dlouhodobých aktiv dle českých pravidel a IFRS
-Prokáže znalost problematiky sestavení účetní závěrky
-Vyhodnotí informace zveřejněné ve výroční zprávě účetní jednotky vykazující dle IFRS
-Vyhodnotí rozdíly v účetních závěrkách nadnárodních obchodních korporacích

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách36 h0 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h36 h
Samostudium
     Zpracování samostatné (seminární) práce34 h34 h
     Příprava na závěrečný test50 h50 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku20 h20 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Vypracování semestrální práce30 %30 %
Absolvování závěrečného testu50 %50 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky20 %20 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
- odevzdání aplikačního projektu (25 %)
- písemný test (75 %)
K tomu, aby student mohl absolvovat písemný test musí nutně odevzdat aplikační projekt.
 
Podpora distančních forem studia:
Studijní materiály jsou poskytovány studentům prostřednictvím serveru AIS.
 
Literatura:
Základní:
STROUHAL, J. -- BOKŠOVÁ, J. Lexikon účetních pojmů. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 384 s. ISBN 978-80-7478-787-4.
Jazyk výuky: Čeština
STROUHAL, J. a kol. Oceňování v účetnictví. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013. 420 s. ISBN 978-80-7478-366-1.
STROUHAL, J. -- MUSTAŢĂ, R V. -- BONACI, C G. International Accounting Practices. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2014. ISBN 978-80-245-2040-7.
STROUHAL, J. -- CARDOVÁ, Z. -- ŽIDLICKÁ, R. Účetnictví velká kniha příkladů. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2014. ISBN 978-80-265-0154-1.

Doporučená:
KRUPOVÁ, L. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví.: IFRS. 1. vyd. Praha: VOX, 2009. ISBN 978-80-86324-76-0.
Epstein, B., Jermakowicz, E.: IFRS Policies and Procedures. Wiley 2008. ISBN-10: 0471699586. ISBN-13: 978-0471699583.
Mackenzie, B., Coetsee, D., Njikizana, T., Chamboko, R., Colyvas, B.: Wiley IFRS 2012: Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards. Edition: 9. Wiley 2012. ISBN-10: 0470923997.ISBN-13: 978-0470923993.
www.ifrs.org

Studijní plány:
N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, kombinovaná forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, kombinovaná forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, kombinovaná forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 13. 5. 2016.

Typ výstupu: