Sylabus předmětu MAE2 - Makroekonomie II (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Makroekonomie II
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra ekonomie a práva (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (5 kreditů)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je zvládnout problematiku makroekonomie na úrovni středně pokročilého kurzu. Absolvent tohoto předmětu si odnese hlubší znalosti makroekonomické teorie ale i praxe. Po absolvování bude schoopen interpretovat a analyzovat makroekonomické informace, rozličné ekonomické jevy a kroky hospodářské politiky.
 
Výukové metody: Předmět se vyučuje formou přednášek a cvičení. V kombinované formě je výuka soustředěna do kontaktních hodin. Studenti mají navíc možnost individuálních konzultací v konzultačních hodinách vyučujících. Během přednášek se studenti seznámí s makroekonomickou teorií. Cvičení se následně zaměřují na empirickou analýzu, práce s daty, aplikaci makroekonomických teorií. Studenti prezenční formy jsou aktivně zapojováni do výuky formou prezentací na vybraná aktuální témata.
 
Obsah předmětu:
1.Makroekonomické prostředí pro podnikání. Klíčové makroekonomické ukazatele a indikátory -- jejich zdroj a význam jako nositelů informací. Práce s makroekonomickými ukazateli a indexy (dotace 2/1)
2.Ekonomický růst a jeho zdroje. Teorie ekonomického růstu. Faktory růstu. Potenciální produkt. Hospodářský cyklus. Národní účetnictví. Makroekonomické identity. Praktické využití souhrnných národohospodářských ukazatelů. (dotace 3/2)
3.Stabilizační politika v uzavřené ekonomice. Model AS-AD. Krátkodobá a dlouhodobá AS. Makroekonomické cíle. Konformita versus konfliktnost cílů. (dotace 4/2)
4.Inflace. Náklady a přínosy inflace. Boj proti inflaci. Měnová politika. Režimy měnové politiky. Současná měnová politika. (dotace 4/2)
5.Fiskální politika. Rozpočtové příjmy a výdaje -- jejich výše a struktura. Veřejný dluh. Reforma veřejných financí. (dotace 4/2)
6.Vnější rovnováha. Zahraniční obchod. Mezinárodní investice. Platební bilance. Kurz. Kurzové režimy. Ekonomická integrace. Stabilizační politika v otevřené ekonomice. (dotace 4/2)
7.Trh práce. Nezaměstnanost. Phillipsova křivka. Závěrečné shrnutí. (dotace 3/1)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Porozumí rozdílům v jednotlivých přístupech hlavních ekonomických škol
-Porozumí vývoji ekonomiky prostřednictvím základních makroekonomických ukazatelů (inflace, HDP, nezaměstnanost, platební bilance)
-Vysvětlí makreokonomickou rovnováhu prostřednictvím modelu agregátní poptávky a agregátní nabídky
-Vysvětlí monetární a fiskální politiku v krátkém a dlouhém období.Porozumí limitům makroekonomické politiky
-Vysvětlí principy ekonomického růstu, hospodářského cyklu, teorie peněz a všeobecné makroekonomické rovnováhy

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách24 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech12 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku20 h
     Příprava na průběžné hodnocení28 h
     Zpracování prezentace14 h
     Příprava na závěrečný test42 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Prezentace10 %
Absolvování průběžného testu (testů)40 %
Absolvování závěrečného testu50 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
K úspěšnému zakončení předmětu zkouškou je nutné splnit následující podmínky:
1. Aktivní účast na cvičeních/kontaktních hodinách (viz prezentace) 10 bodů
2. Dva průběžné testy, každý maximálně 20 bodů (dohromady maximálně 40 bodů)
3. Závěrečný test - maximálně 50 bodů.

Průběžné testy se píší v průběhu semestru v předem stanovených a ohlášených termínech. Každý test je možné psán pouze jednou. Student musí absolovovat 2 průběžné testy.
K závěrečnému testu přistoupí pouze ten, kdo získal v průběhu semestru za aktivitu a průběžné testy dohromady alespoň 34 bodů. V opačném případě platí hodnocení "neprospěl(a)".

Předmět je zakončen závěrečným testem. K úspěšnému absolvování testu je zapotřebí získat alespoň 60 % (tj. 30 bodů). V opačném případě platí hodnocení "neprospěl(a)".

Termíny budou vypisovány v IS ŠAVS a studenti jsou povinni se přihlásit. Neomluvenou absencí student přichází o opravný termín.

Klasifikační stupnice podle počtu dosažených procent:
90-100% Výborně (1) (Klasifikace ECTS A)
83-89% Velmi dobře (2) (Klasifikace ECTS B)
75-82% Velmi dobře (2) (Klasifikace ECTS C)
68-74% Dobře (3) (Klasifikace ECTS D)
60-67% Dobře (3) (Klasifikace ECTS E)
59% a méně Nevyhověl (4/N) (Klasifikace ECTS F)
 
Podpora distančních forem studia:
HORSKÁ. H. Moderní makroekonomie pro manažery II. 1. vydání, Škoda Auto Vysoká škola, 368 s, Mladá Boleslav 2011. ISBN 978-80-87042-39-7.
Studijní materiály a komentáře na www.horska.com
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
HORSKÁ, H. Moderní makroekonomie pro manažery II pro kombinovanou formu studia. 1. vyd. Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola, 2011. ISBN 978-80-87042-39-7.
SOUKUP, J. -- NESET, P. -- POŠTA, V. Makroekonomie. 2. vyd. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-219-2.
SPĚVÁČEK, V. -- VINTROVÁ, R. -- ROJÍČEK, M. -- ZAMRAZILOVÁ, E. -- ŽĎÁREK, V. Makroekonomická analýza. 1. vyd. Praha: LINDE Praha a.s., 2012. 608 s. ISBN 978-80-86131-92-4.
BALDWIN, R. -- WYPLOSZ, C. Ekonomie evropské integrace. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. ISBN 978-80-247-4568-8.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
BALDWIN, R. -- WYPLOSZ, C. Ekonomie evropské integrace. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 478 s. ISBN 978-80-1807-1.
DORNBUSCH, R. -- FISCHER, S. Makroekonomie, 6. vyd. Praha: SPN a Nadace Economics, 1994. 602 s. ISBN 80-04-25556-6.
FELDERER, B. -- HOMBURG, S. Makroekonomika a nová makroekonomika. Bratislava: Elita, 1995. 445 s. ISBN 80-85323-87-7.
POŠTA, V. -- NESET, P. -- SOUKUP, J. Makroekonomie: cvičebnice. Slaný: Melandrium, 2009. ISBN 978-80-86175-64-5.
SOJKA, M. Dějiny ekonomických teorií. 1. vyd. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. ISBN 978-80-87109-21-2.
MACH, M. Makroekonomie II.: Pro magisterské (inženýrské) studium 1. a 2. část. 3. vyd. Slaný: MELANDRIUM, 2001. 367 s. ISBN 80-86175-18-9.
DĚDEK A KOLEKTIV-PŘEKLAD. Průvodce ekonomickými ukazateli.: Jak porozumět ekonomii. Praha: SCIENTIA, 2002. ISBN 80-7183-278-2.
HELÍSEK, M. Makroekonomie, základní kurz. Slaný, 2. vydání: Melandrium, 2002. 164 s. ISBN 80-86175-25-1.
HOLMAN, R. Makroekonomie středně pokročilý kurz.: 2. vydání. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7179-861-3.
HINDLS, R. -- HRONOVÁ, S. -- FISCHER, J. Národní účetnictví - Nástroj popisu globální ekonomiky. Praha: C. H. Beck , 2009. 332 s. ISBN 978-80-7400-153-6.
Politická ekonomie. ISSN 0032-3233.
Finance a úvěr. ISSN 0015-1920.

Studijní plány:
N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-GPP Globální podnikání a právo, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
N-EM-GPP Globální podnikání a právo, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Helena Horská, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 14. 9. 2016.

Typ výstupu: