Sylabus předmětu MMNG - Mezinárodní management (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Mezinárodní management
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra marketingu a managementu (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (6 kreditů)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s příčinami a způsoby vzniku mezinárodních společností a specifiky řízení takovýchto společností se zaměřením zejména na problematiku rozdílných kultur, řízení lidských zdrojů, strategie a podnikatelské etiky. Předmět je koncipován kompetitivně, od studentů se vyžaduje prokázání výborných syntetických znalostí obecného managementu, marketingu a strategického managementu získaných v předchozím studiu. Případové studie pocházejí zejména z odvětví průmyslu výroby automobilů a automobilových součástek.
 
Výukové metody: Přednášky, případové studie, reflexe aktuální situace
Cvičení (v prezenční formě) - seminární forma - strukturované řešení a příprava případových studií, diskuse nad aktuálními tématy, aplikační úkoly
 
Obsah předmětu:
1.Globalizace a trendy v mezinárodním podnikání a v mezinárodním obchodě. (dotace 2/2)
 
a.Index globalizace. Vlny globalizace. T. Friedman.
b.Freedom House. Transparency International.
c.Offshoring, outsourcing.

2.Environmentální a energetické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí. (dotace 2/2)
 
a.Vztah energetické náročnosti a HDP, energetické zdroje, produkce skleníkových plynů
b.Globální oteplování a jeho vliv na podniky v mezinárodním prostředí (nákladové, výnosové vlivy)
c.Specifické energetické a environmentální výzvy pro nadnárodní firmy

3.Mezinárodní obchod, teorie mezinárodního obchodu. (dotace 2/2)
 
a.Absolutní výhoda, komparativní výhoda, teorie reciproční poptávky, H-O teorie vybavenosti výrobními faktory, Leontiefův paradox, New Trade teorie.
b.Nehomogenita výrobních faktorů, zejména práce. Unit Labor Cost.
c.Mezinárodní organizace práce (ILO).

4.Důvody strategického rozhodnutí podnikat v mezinárodním prostředí. Výhody globální strategie. Způsoby vzniku mezinárodních podnikatelských aktivit. Organizační formy mezinárodních společností. (dotace 4/4)
 
a.Nadnárodní firma (multinational corporation), transnationality index, internationalization index
b.Vlastnictví nadnárodních firem, pohyby kapitálu
c.Internacionalizační modely - Stopford, Uppsala, Radebaugh

5.Rozdílnost národních kultur v podnikatelském prostředí -- příčiny a důsledky. Trendy v řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí, obecné principy a nástroje budování mezinárodních týmů, motivace a odměňování. (dotace 4/4)
 
a.Expatrianti, kompenzace expatriantům, výhody a nevýhody expatriantů při podnikání v mezinárodním prostředí, příprava a řízení expatriantů. Přizpůsobení partnerů (Spousal Adjustment). Selhání expatriantů (Expatriate Failure).
b.Měření kulturních rozdílů, faktory ovlivňující fungování multinárodních týmů, vliv kulturních rozdílů na expatrianty.

6.Strategie nadnárodních firem. Strategické aliance. Strategické dichotomie. (dotace 2/2)
 
a.Standardizace vs. lokalizace
b.Teorie mezinárodního životního cyklu produktu
c.Vztah centrála-pobočka (headquarters-subsidiary relationship), administrativní dědictví (administrative heritage)

7.Přímé zahraniční investice - teoretické přístupy a východiska. Faktory ovlivňující rozhodování MNC o alokaci FDI. (dotace 2/2)
 
a.Dunningova teorie OLI
b.Investiční pobídky - důvody, pohled země a pohled nadnárodní firmy
c.Trendy FDI v mezinárodním měřítku

8.Konkurenceschopnost a klastry. (dotace 2/2)
 
a.Konkurenceschopnost na úrovni zemí, konkurenceschopnost na úrovni podniků, konkurenceschopnost nadnárodních podniků.
b.Porterův diamant. Strategie modrého oceánu. Hodnotová inovace. Specializace.

9.Výzkum, vývoj, inovace, znalosti. (dotace 2/2)
 
a.Výzkum a vývoj v nadnárodních firmách. Ochrana duševního vlastnictví v mezinárodním prostředí.
b.Brain drain - odliv mozků. Mezinárodní mobilita pracovní síly.
c.Vědecká produkce v mezinárodním prostředí.

10.Internet a e-commerce v mezinárodním managementu. (dotace 2/2)
 
a.E-readiness.
b.Bariéry e-commerce v mezinárodním prostředí.
c.Vztah teorie OLI k podnikání v online prostředí.

11.Country of Origin Effect (dotace 2/2)
 
a.Efekt země původu.
b.Mezinárodní obchod s potravinami, alkoholickými a tabákovými výrobky.
c.Ochrana původu zboží v EU (country of origin labeling)

12.Finanční aspekty podnikání v mezinárodním prostředí. (dotace 2/2)
 
a.Crowdfunding, crowdsourcing, microfinance
b.Offshoring
c.Optimalizace zdanění v mezinárodním prostředí, transferové ceny.

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Aplikuje teorie mezinárodního obchodu na modelové případy podnikové praxe.
-Aplikuje teorie vzniku a řízení nadnárodních firem v modelových případech podnikové praxe.
-Dokáže odhalit konkrétní problémy nadnárodních podniků a navrhovat jejich řešení.
-Dokáže zvolit vhodný způsob vstupu podniku na zahraniční trh.
-Identifikuje klíčové faktory konkurenceschopnosti podniku v mezinárodním prostředí.
-Rozumí výzvám řízení podniků v mezinárodním prostředí.

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách24 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech24 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku56 h
     Příprava na průběžné hodnocení18 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce18 h
     Příprava na závěrečný test28 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %
Vypracování semestrální práce35 %
Prezentace15 %
Absolvování průběžného testu (testů)0 %
Absolvování závěrečného testu40 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Prezenční forma studia:
max. 15 b. týmová případová studie z učebnice (prezentace řešení)
max. 35 b. tvorba a prezentace vlastní týmové případové studie (zdrojová báze, téma, otázky, prezentace, text)
max. 10 b. individuální reflexe aktuálního tématu (prezentace)
max. 40 b.závěrečný test kombinující otevřené a uzavřené otázky (ve zkouškovém období, 3 "pokusy", termíny dle AIS)

Kombinovaná forma studia:
max. 20 b. krátké opakovací testy na úvod druhého, třetího a čtvrtého setkání formou výběru z odpovědí z nabízených variant (bez náhradních termínů, 1 "pokus", každý test max. 7 b.)
max. 10 b. individuální reflexe aktuálního tématu (krátký psaný text, odevzdávána AIS)
max. 10 b. vypracování přehledu klíčových ukazatelů daného teritoria (přehledová tabulka s komentářem, odevzdávárna AIS)
max. 40 b.závěrečný test kombinující otevřené a uzavřené otázky (ve zkouškovém období, 3 "pokusy", termíny dle AIS)
max. 20 b. závěrečná analýza případové studie (ve zkouškovém období, 1 pokus - v termínu prvního testu, na který se rozhodne studující přijít)

 
Podpora distančních forem studia:
Materiály dostupné v dokumentovém serveru předmětu. Důraz na studium základní literatury a práci s ní (publikace Štrach (2009) obsahuje i otázky a úkoly k procvičení).
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
ŠTRACH, P. Mezinárodní management. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 168 s. ISBN 978-80-247-2987-9.
WILD, J J. -- WILD, K L. International Business.: The Challenges of Globalization. Boston: Pearson Education Limited, 2016. ISBN 978-1-292-09504-2.

Doporučená:
Bloomberg Businessweek
Ekonom
Euro
Harvard Business Review
Journal of International Business Studies (poslední tři ročníky k datu začátku příslušného semestru)
Jazyk výuky: Čeština
EVANS, P. -- PUCIK, V. -- BJÖRKMAN, I. The Global Challenge - International Human Resource Management. New York: McGraw-Hill International Editions, 2011. 699 s. ISBN 978-0-071-07894-8.

Studijní plány:
N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-GPP Globální podnikání a právo, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
N-EM-GPP Globální podnikání a právo, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: PhDr. Ivor Krátký, PMP (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 13. 5. 2016.

Typ výstupu: