Sylabus předmětu ZOP - Obchodní právo (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Obchodní právo
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra ekonomie a práva (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: cvičení
Způsob ukončení: zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Předmět obchodní právo navazuje na předmět Základy práva a představuje obecný propedeutický kurz umožňující studentům získat orientaci v právním prostředí podnikání v širším slova smyslu. Cílem předmětu je seznámit studenty se systémem, principy a specifiky regulace soukromého podnikání představovaného živnostenským, korporátním a obligačním právem. Důraz je kladen na výklad s akcentem na aspekty ekonomického významu práva. Přístup je komparativní a umožňuje osvojení praktických zkušeností v samostatném podnikání fyzických osob a při zakládání a řízení jednotlivých forem obchodních korporací s důrazem na praktické prvky Corporate Governance. V oblasti obligačního práva je kurz zaměřen zejména na smluvní typy závazků a jejich praktickou aplikaci. Součástí kurzu je teoretické a praktické zvládnutí používání standartních nominátních typů smluv a jejich praktického využití v podnikání.
 
Výukové metody: Kombinace teoretické výuky s řešením praktických příkladů z oblastí vnitrostátní
i mezinárodní ekonomické praxe.
 
Obsah předmětu:
1.Právo a jeho prameny; Hmotné a procesní právo v podnikání (dotace 12/0)
2.Veřejné a soukromé právo; Právo korporativní a obligační (dotace 0/0)
3.Volný trh a jeho právní ochrana (dotace 0/0)
4.Specifika právních vztahů v podnikání - Právní aspekt Business to Business (dotace 0/0)
5.Podnikání fyzických a právnických osob; Živnostenské právo (dotace 0/0)
6.Obchodní korporace z pohledu charakteru vlastnických struktur; Ochrana menšinového akcionáře; Corporate Governance (dotace 0/0)
7.Typologie a správa obchodních korporací (dotace 0/0)
8.Právní postavení manažerů a členů statutárních orgánů korporací (dotace 0/0)
9.Obchodní smluvní závazkové vztahy (dotace 0/0)
10.Zajišťovací instrumenty v obchodněprávních smluvních vztazích (dotace 0/0)
11.Správa pohledávek a jejich vymáhání (dotace 0/0)
12.Insolvenční právo (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Aplikuje principy právní úpravy do procesů uzavírání smluvních vztahů a řešení obchodních sporů.
-Aplikuje principy právní úpravy do procesů uzavírání smluvních vztahů a řešení obchodních sporů.
-Objasní principy vztahu občanského a obchodního práva ve vztahu k podnikání
-Objasní principy vztahu občanského a obchodního práva ve vztahu k podnikání
-Popíše základní instrumenty soukromoprávní a veřejnoprávní regulace obchodního práva

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách24 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku24 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku28 h
Celkem76 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Absolvování závěrečné ústní zkoušky100 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Ústní zkouška
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
ČERNÁ, S. -- PELIKÁNOVÁ, I. -- A KOLEKTIV, -- ŠTENGLOVÁ, I. Právo obchodních korporací. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2015. ISBN 978-80-7478-735-5.
ELIÁŠ, K. -- A KOLEKTIV. Občanské právo pro každého.: Pohledem tvůrců nového občanského zákoníku. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. ISBN 978-80-7478-013-4.
ELIÁŠ, K. -- SVATOŠ, M. ÚZ č.900. Nový občanský zákoník 2014.: Rejstřík. Redakční uzávěrka 26.3.2012. Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-920-8.
HURDÍK, J. Občanské právo hmotné.: Obecná část. Absolutní majetková práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. ISBN 978-80-7380-377-3.
SELUCKÁ, M. Koupě a prodej.: Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-471-1.
ÚZ č.901. Zákon o obchodních korporacích 2014.: Rejstřík. Redakční uzávěrka 26.3.2012. Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-921-5.
POLÁČEK, B. Praktikum mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2012. ISBN 978-80-7380-400-8.
SVEJKOVSKÝ, J. -- A KOLEKTIV. Nový občanský zákoník.: Srovnání nové a současné úpravy občanského práva. 1. vyd. Praha: C.H.BECK, 2012. ISBN 978-80-7400-423-0.
ELIÁŠ, K. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: SAGIT, 2012. ISBN 978-80-7208-922-2.
PRAŽÁK, Z. Občanský zákoník II. zákon č. 89/2012 Sb. s komentářem.: 4. relativní majetková práva (§ 1721 až § 3014), 5. ustanovení společná, přechodná a závěrečná (§ 3015 až § 3081). Český Těšín: Poradce s.r.o., 2013. ISBN 978-80-7365-338-5.

Doporučená:
ČERNÁ, S. Faktický koncern, ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku. 2. vyd. Praha: LINDE Praha, 2004. 244 s. ISBN 80-7201-416-1.
JANKŮ, M. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult . 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-344-8.
MARTIN, E A. A Dictionary of Law. 6. vyd. New York: Oxford, 2006. 590 s. ISBN 978-0-19-280698-7.
MIALON, H M. -- RUBIN, P H. Economics, Law, and Individual Rights. London New York: Routledge, 2008. ISBN 978-0-415-77281-5.
Živnostenský zákon : k 1.7.2008 a další předpisy regulující podnikání. ÚZ č.670.: Živnostenské úřady, obsahové náplně živností, investiční pobídky, Hospodářská a Agrární komora ČR, podpora podnikání, uznávání odborné kvalifikace, cestovní ruch, zastavárny.Redakční uzávěrka 28.4.2008. Ostrava: Sagit, 2008. ISBN 978-80-7208-681-8.
ÚZ č. 789 k 29.3.2010. Insolvence. Ochrana hospodářské soutěže. Veřejná podpora. Významná tržní síla.: Věcný rejstřík insolvenčního zákona, oficiální a pracovní názvy jeho paragrafů. Ostrava: Sagit, 2010. ISBN 978-80-7208-806-5.

Studijní plány:
N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-GPP Globální podnikání a právo, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
N-EM-GPP Globální podnikání a právo, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017   (a starší)
Vyučující předmětu: JUDr. Petr Frischmann, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 9. 9. 2016.

Typ výstupu: