Sylabus předmětu RDR - Řízení dodavatelských řetězců (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Řízení dodavatelských řetězců
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: Ing. David Holman, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (5 kreditů)
Cíl předmětu:
Po absolvování předmětu by měli studenti získat znalosti a osvojit si dovednosti z oblasti řízení dodavatelských řetězců, nezbytné pro uplatnění v logistických pozicích na úrovni středního a vrcholového vedení jednotlivých článků logistického a dodavatelského řetězce. Z pohledu znalostí se studenti seznámí s hlavními procesy, technologiemi, koncepcemi a strategiemi, vhodnými pro takticko-strategické řízení dodavatelských řetězců. Z hlediska dovedností je hlavní pozornost věnována osvojení metod a nástrojů vhodných pro modelování a projektování dodavatelských řetězců.
 
Výukové metody: − Přednášky
− Exkurze
- Manažerské hry
− Příklady z praxe (Best practices)
− Případové studie
 
Obsah předmětu:
1.Teorie logistiky, systémů. Logistika jako vědní disciplína. (dotace 2/0)
2.Změna paradigmatu podniku, managementu a logistiky. Rozpor mezi logistickou teorií a praxí, aktuální stav. (dotace 2/0)
3.Řízení dodavatelských řetězců (SCM) -- historie, vývoj, definice, faktory vnějšího prostředí ovlivňující změny v SCM, základní procesy, vývoj managementu ovlivňující SCM. (dotace 4/0)
4.Specifika dodavatelských řetězců v automobilovém průmyslu. (dotace 4/4)
5.Lean SCM -- historie, principy, nástroje. (dotace 2/4)
6.Produktivita, náklady SCM -- KPI, role času v měření produktivity. (dotace 2/2)
7.Inovace, trendy SCM -- Agile, Leagile, Resilient, Green SCM. (dotace 2/0)
8.Logistické technologie (klasické, telematické, virtuální a komplexní) a informační systémy -- APS/SCM, e-logistics SCM. (dotace 2/4)
9.Využití outsourcingu a benchmarkingu v SCM -- strategické důvody, výhody, nevýhody, 3PL, 4PL, 5PL. (dotace 2/4)
10.Modelování dodavatelských řetězců -- koncepční a modelové přístupy, dílčí modely, SCOR model. (dotace 2/6)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Navrhne využití teoretických východisek logistiky, SCM a LEAN v konkrétních případech za předpokladu aktuálních tržních podmínek
-Objasní a rozezná strategická teoretická východiska v oblasti logistické teorie, supply chain managementu a LEAN
-Rozezná rozdíly mezi východisky řízení logistiky a řízení podniku ve 20. a 21. století
-Rozliší a dedukuje přínosy strategických teoretických východisek na konkrétních příkladech z praxe
-Vyjmenuje operativní logistické funkce, funkce dodavatelského řetězce a konkrétní nástroje LEAN

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech24 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku30 h
     Příprava na průběžné hodnocení0 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce26 h
     Zpracování prezentace10 h
     Příprava na závěrečný test20 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku30 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %
Vypracování semestrální práce10 %
Prezentace5 %
Absolvování průběžného testu (testů)15 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky60 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Podmínky získání zkoušky:
- max. 1 neomluvená neúčast na cvičení/přednáškách
- vypracování a prezentace semestrální práce
- absolvování průběžného testu a závěrečné ústní zkoušky
 
Podpora distančních forem studia:
Prezentace přednášek z prezenční formy studia jsou dostupné na dokumentovém serveru
 
Literatura:
Základní:
PERNICA, P. Logistika pro 21. století - Supply Chain Management. 1. vyd. Praha: Radix, 2004. ISBN 80-86031-59-4.
LUKOSZOVA, X. Logistické technologie v dodavatelském řetězci. Praha: Ekopress, 2012. 121 s. ISBN 978-80-86929-89-7.

Doporučená:
FIALA, P. Dynamické dodavatelské sítě. Praha: Professional Publishing, 2010. 172 s. ISBN 978-80-7431-023-2.
BAZALA, J. Logistika v praxi, Praktická příručka manažera logistiky. Praha: Verlag Dashofer, 2003. ISBN 80-86229-71-8.
FIALA, P. Modelování dodavatelských řetězců. Praha: PROFESSIONAL PUBLISHING, 2005. 168 s. ISBN 80-86419-62-2.
STEHLÍK, A. -- KAPOUN, J. Logistika pro manažery. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008. 264 s. ISBN 978-80-86929-37-8.

Studijní plány:
N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-GPP Globální podnikání a právo, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
N-EM-GPP Globální podnikání a právo, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. David Holman, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 4. 10. 2016.

Typ výstupu: