Sylabus předmětu MV - Marketingový výzkum (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Marketingový výzkum
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: Ing. Hana Jahodová, CSc.
Garantující pracoviště: Katedra marketingu a managementu (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: kombinovaná, 0/6 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Cíl předmětu:
Seznámení studentů s druhy a metodami marketingového výzkumu, rozborem užívaných technik a novými trendy. Uplatnění výzkumu při hledání strategických voleb. Základní oblasti výzkumu (trh, konkurence, zákazník, výrobek, cena, distribuce a komunikace).
 
Výukové metody: Kombinace přednášek a cvičení. Řešení konkrétního výzkumného projektu, včetně primárního sběru dat, jejich analýzy a interpretace.
 
Obsah předmětu:
1.MV -- význam, vztah k marketingovému prostředí, oblasti užití. (dotace 1/1)
2.Druhy výzkumu (kvantitativní, kvalitativní) (dotace 1/1)
3.Základní metody sběru primárních údajů (dotace 1/1)
 
a.Dotazování
b.Pozorování, experiment

4.MV jako proces - metodika, definování problému,cíle, plán výzkumu (dotace 0/1)
5.Objekt MV -- vymezení souboru a jeho výběr (výběr vzorku, velikost vzorku) (dotace 0/1)
6.Sběr, zpracování a interpretace marketingových údajů (dotace 1/1)
7.Vybrané aplikace MV (dotace 1/2)
 
a.výzkum celkové tržní situace
b.výzkum účastníků trhu (analýza chování a spokojenosti zákazníka, analýza konkurence)
c.výzkum vnímání (percepce) produktu a značky
d.výzkumy zaměřené na jednotlivé složky marketingového mixu (produkt, cena, distribuce, marketingová komunikace)

8.Praktické cvičení na získávání dat. Metody zpracování sekundárních dat. (dotace 1/1)
9.Prezentace a obhajoba studentských semestrálních prací. (dotace 1/1)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Dokáže zformulovat plán výzkumu na základě zadání předmětu a cíle výzkumu
-Rozumí významu a užití marketingového výzkumu v podnikové praxi
-Umí zvolit vhodnou metodu marketingového výzkumu ve vazbě na zadaný předmět a cíl

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech0 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)8 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku20 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce30 h
     Zpracování prezentace10 h
     Příprava na závěrečný test44 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %
Vypracování semestrální práce40 %
Prezentace10 %
Absolvování závěrečného testu40 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Klasifikace je udělována na základě bodového zisku studenta a skládá se v prezenčním studiu z následujících komponent: průběžná aktivita na cvičení + 80 % docházka = max. 20 b., vypracování semestrální práce na zadané téma = max. 40 b., min. 25 b., prezentace SP = max. 10 b., závěrečný test = max. 30 bodů.
V kombinovaném studiu: aktivita na cvičení = max. 10 b., vypracování SP na zadané téma = max. 50 b., min. 30 b., prezentace = max. 10 b.závěrečný test = max. 30 bodů
Hodnocení:
100 - 90 výborně
89 - 75 velmi dobře
74 - 60 dobře
méně než 60 - nevyhověl/a
Semestrální práce se odevzdávají do stanoveného termínu do odevzdávárny na AIS ŠAVŠ.
 
Podpora distančních forem studia:
studijní materiály a pokyny k semestrální práci uložené v AIS
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
FORET, M. -- MEGYESIOVÁ, S. Marketingový výzkum v regionálním rozvoji. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita Brno, 2013. ISBN 978-80-7375-773-1.
KOZEL, R. -- SVOBODOVÁ, H. -- MYNÁŘOVÁ, L. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-3527-6.

Doporučená:
BÁRTOVÁ, H. -- BOUČKOVÁ, J. -- BÁRTA, V. Chování spotřebitele a výzkum trhu. Vysoká škola ekonomická v Praze: Nakladatelství Oeconomica, 2005. 243 s. ISBN 80-245-0778-1.
KOZEL, R. -- SEHNÁLEK, D. Moderní marketingový výzkum.: Nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, průběh organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1. vyd. Praha: GRADA, 2006. 280 s. ISBN 80-247-0966-X.
ZIKMUND, W G. -- BABIN, B J. Exploring marketing research. 9. vyd. USA: Thomson South-Western, 2003. 698 s. ISBN 0-324-32088-4.
Jazyk výuky: Čeština
FORET, M. Marketingový průzkum.: Poznáváme svoje zákazníky. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2012. ISBN 978-80-265-0038-4.

Studijní plány:
B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2013/2014
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Helena Cetlová (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Marie Hesková, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Hana Jahodová, CSc. (cvičící, garant, zkoušející)
Ing. Veronika Lochmanová (cvičící, zkoušející)
Mgr. Martina Vulcová (cvičící, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 13. 5. 2016.

Typ výstupu: