Sylabus předmětu FI - Finance (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Finance
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA
Garantující pracoviště: Katedra financí a účetnictví (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
Po úspěšném zakončení kurzu budou studenti schopni porozumět základním principům financí a jejich aplikaci v oblasti oceňování finančních a reálných aktiv, finančního řízení a investičního rozhodování na veřejných i soukromých trzích. Kurz pokrývá nejdůležitější témata, se kterými se finanční manažeři a investoři ve své denní praxi setkávají. Na základě teoretických exkursů a praktických příkladů budou vysvětleny rozdíly mezi finanční teorií hlavního proudu a moderním behaviorálním přístupem.
 
Výukové metody: Předmět v prezenční formě studia členěn na přednášky a cvičení.
Účelem cvičení je samostatná práce studentů, prezentace analyzovaných teoretických a praktických problémů a diskuse o širších souvislostech probírané látky.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do financí, vztah ekonomické teorie a finanční teorie. Historický exkurs. (dotace 2/2)
 
a.Pojem finance. Peníze -- definice, funkce peněz, historie peněz, skladba peněz, emise peněz a peněžní oběh.
b.Peníze -- definice, funkce peněz, historie peněz, skladba peněz, emise peněz a peněžní oběh.

2.Finanční teorie hlavního proudu (mainstream finance) (dotace 3/3)
 
a.Základní pojmy, předpoklady, modely a aplikace.
b.Teorie očekávaného užitku.
c.Finanční soustava; toky peněz v ekonomice. Teorie úrokové míry, působení úroku v ekonomice, hodnota peněz z hlediska času.

3.Behaviorální finance (dotace 2/2)
 
a.Základní pojmy, předpoklady, modely a aplikace.
b.Prospect Theory.
c.Vztah behaviorální ekonomie a behaviorálních financí.

4.Oceňování finančních aktiv na veřejných trzích (dotace 3/3)
 
a.Mainstream a behaviorální modely.
b.Empirie a Equity Premium Puzzle.

5.Podnikové finance: od teorií firmy po oceňování podniku. Základní pojmy podnikových financí pohledem behaviorálního přístupu. (dotace 3/3)
 
a.CAPM.
b.Diskontní míra a očekávaná požadovaná výnosnost.
c.Kapitálová struktura.

6.Časová rezerva (dotace 1/1)
 
a.V rámci jedné přednášky se předpokládá návštěva významné finanční instituce či burzy.

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Aplikuje základní metody investičního rozhodování
-Rozumí roli různých subjektů finančního trhu
-Rozumí základním pojmům z oblasti financí a finančních trhů
-Zná hlavní předpoklady, modely a principy hlavního proudu (neoklasické) teorie financí

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách24 h12 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech12 h0 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h2 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku14 h42 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce16 h14 h
     Zpracování prezentace16 h14 h
     Příprava na závěrečný test16 h14 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku14 h14 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Absolvování průběžného testu (testů)64 %30 %
Absolvování závěrečného testu22 %40 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky14 %30 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Podmínky zápočtu: Studenti kurzu zpracují vybrané téma ve formě textového výstupu. Náplní jednotlivých cvičení bude diskuse témat zpracovaných účastníky. Každá část (tj. textová a ústní prezentace) je hodnocena maximálně 32 body. Pro udělení zápočtu je třeba získat minimálně 60 % bodů z každé součásti semestrálního individuálního úkolu. Dohromady je možno získat maximálně 64 bodů (2 části x 32 bodů). Podmínky zkoušky: Písemný test obsahující otevřené otázky, případně kombinované s výpočetním příkladem. Ústní dozkoušení v případě nejasností. Ze zkoušky je možno získat maximálně 36 bodů (3 otázky x 12 bodů). Aby bylo hodnocení zkoušky započítáno do celkového hodnocení, musí student získat minimálně 60 % bodů (tedy např. zodpovědět jednu otázku zcela správně a jednu částečně).
Hodnocení zápočtových testů a hodnocení zkoušky se sčítají a vstupují do celkového hodnocení, na základě kterého je udělena výsledná známka dle následující stupnice: 90-100 bodů výborně 75-89 bodů velmi dobře 60-74 bodů dobře 59 a méně nevyhověl. Zkoušky se musí zúčastnit i studenti, kteří získají plný počet bodů ze zápočtových testů.
 
Podpora distančních forem studia:
Podklady dostupné na dokumentovém serverru Akademického informačního systému.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
KODERA, J. -- MANDEL, M. -- REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, 2014. 424 s. ISBN 978-80-7261-279-6.
ČERNOHORSKÝ, J. -- TEPLÝ, P. Základy financí. 1. vyd. Praha: GRADA, 2011. ISBN 978-80-247-3669-3.

Doporučená:
DURČÁKOVÁ, J. -- MANDEL, M. Mezinárodní finance. 3. vyd. Praha: Management Press, 2007. 487 s. ISBN 978-80-7261-170-6.
KOHOUT, P. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 4. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishibg, 2005. 292 s. ISBN 80-247-1438-8.
NÝVLTOVÁ, R. -- REŽŇÁKOVÁ, M. Mezinárodní kapitálové trhy. 1. vyd. Praha: GRADA, 2007. 224 s. ISBN 978-80-247-1922-1.
REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. 2. vyd. Praha: Computer Press, 2003. 257 s. ISBN 80-7226-571-7.
KOLLER, T. -- WESSELS, D. -- GOEDHART, M. Valuation.: Measuring and Managing the Value of Companies. 4. vyd. USA: McKinsey&Company, 2005. 739 s. ISBN 0-471-70218-8.
http://www.cnb.cz
Sbírka zákonů České republiky.
Jazyk výuky: Čeština
KRABEC, T. Oceňování podniku a standardy hodnoty. 1. vyd. Praha: GRADA, 2009. ISBN 978-247-2865-0.
MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku.: Proces ocenění základní metody a postupy. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-67-5.

Studijní plány:
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2013/2014
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
B-EM-FME Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, ZS 2015/2016   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Bc. Karina Benetti, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA (garant)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 13. 5. 2016.

Typ výstupu: