Sylabus předmětu MZD - Mezinárodní zdanění (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Mezinárodní zdanění
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: JUDr. Ing. Hana Skalická, BA, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra financí a účetnictví (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 1/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Cíl předmětu:
Seznámit studenty se základy mezinárodního zdanění. V průběhu kurzu si studenti osvojí základní dovednosti nutné pro aplikaci smluv o zamezení dvojího zdanění. Nabyté znalosti mohou studenti rozšířit v předmětu Mezinárodní daňové plánování v magisterském studijním programu.
 
Výukové metody: Výuka v denní formě studia se skládá z přednášek. Výuka v kombinované formě studia probíhá blokovou formou.
 
Obsah předmětu:
1.Dvojí zdanění - příčiny dvojího zdanění, konflikty (zdroj, rezidenství). Prameny mezinárodního daňového práva (národní legislativa, bilaterální/multilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění, právo Evropské unie). (dotace 1/0)
2.OECD Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění. Základní pojmy. (dotace 1/0)
3.Metody zamezení dvojímu zdanění (dotace 2/0)
4.Rezidenství - pojem, význam, definice ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění a v zákoně o daních z příjmů, dvojí rezidenství (dotace 4/0)
5.Stálá provozovna (dotace 4/0)
 
a.Pojem, význam, typy - srovnání definice OECD Modelové smlouvy a úpravy v českém zákoně
b.Základ daně

6.Pasivní příjmy (dotace 2/0)
 
a.Typy
b.Zdanění dle smluv o zamezení dvojího zdanění a dle zákona o daních z příjmů
c.Skutečný vlastník příjmů
d.Srážková daň
e.Zajištění daně

7.Pravidla proti vyhýbání se daním (anti-avoidance rules) (dotace 4/0)
 
a.Význam, definice, typy
b.Princip obsahu nad formou
c.Zneužití práva
d.CFC pravidla
e.Nízká kapitalizace
f.Transfer pricing

8.Právo Evropské unie (dotace 1/0)
 
a.Pojem, význam, prameny
b.Primární právo Evropské unie se zaměřením na daňová ustanovení
c.Sekundární právo v oblasti přímých daní, nepřímých daní a v oblasti správní spolupráce v oblasti daní
d.Soudní dvůr Evropské unie

9.Soud pro lidská práva a jeho vztah k soudnímu řízení v ČR (dotace 1/0)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Aplikovat základní principy mezinárodního zdanění a metody zamezení dvojímu zdanění v praxi
-Identifikovat klíčové faktory nutné pro daňovou optimalizaci společností v rámci skupiny

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách20 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku0 h
     Příprava na závěrečný test36 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Absolvování závěrečného testu100 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Jedinou podmínkou úspěšného absolvování předmětu je složení závěrečného písemného testu alespoň na 60%.
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
SKALICKÁ, H. Mezinárodní daňové vztahy. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 304 s. ISBN 978-80-7552-400-3.
Jazyk výuky: Angličtina
LANG, M. Introduction to the Law of Double Taxation Conventions. 2. vyd. Wien: Linde, 2013. ISBN 978-3-7073-2196-8.
Model Tax Convention on Income and on Capital.: Condensed version 15 July 2014. Paris: OECD Publishing, 2014. ISBN 978-92-64-21115-5.

Doporučená:
Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, směrnice a nařízení EU, daňové zákony v účinném znění
Jazyk výuky: Čeština
NERUDOVÁ, D. -- ŠIMÁČKOVÁ, K. Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku - stručná verze. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 448 s. ISBN 978-80-7357-480-2.
SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů.: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2014. ISBN 978-80-7478-034-9.

Studijní plány:
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
B-EM-FME Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: JUDr. Ing. Hana Skalická, BA, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 10. 2. 2017.

Typ výstupu: