Sylabus předmětu EOJ - Etiketa v obchodním jednání (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název:
Etiketa v obchodním jednání
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: Mgr. Zdeňka Šeráková
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin:
prezenční, 0/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu:
normální, konzultační
Forma výuky:
cvičení
Způsob ukončení:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s pravidly etikety v interpersonálním, společenském a obchodním styku.
 
Výukové metody: Cvičení
 
Obsah předmětu:
1.
Vznik a základy společenského chování; profesionální image a osobní styl (dotace 0/2)
2.
Verbální a neverbální specifika v business etiketě (dotace 0/2)
3.
Etiketa prvního kontaktu (dotace 0/2)
4.
Etiketa v písemné komunikaci (dotace 0/2)
5.Společenský styk (dotace 0/2)
6.
Etiketa v mezinárodním prostředí (dotace 0/2)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Aktivně používá pravidla etikety v interperonálním a společenském tyku
-
Řeší komunikační situaci podle pravidel etikety

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
12 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
16 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
0 h
     Zpracování prezentace
14 h
     Příprava na závěrečný test
14 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích30 %
Vypracování semestrální práce
0 %
Prezentace
30 %
Absolvování závěrečného testu
40 %
Celkem
100 %
 
Způsob hodnocení:
Studenti budou hodnoceni na základě následujících kritérií:
- aktivita na hodinách a příspěvek k úspěšnému průběhu výuky
- zpracování semestrální práce dle zadaných požadavků
- absolvování závěrečného testu (otázky s možností výběru odpovědí, test není limitován)
 
Podpora distančních forem studia:
základní studijní literatura
 
Literatura:
Základní:
ŠŤASTNÝ, V. Etiketa aneb Společenské chování v profesním styku. 1. vyd. Praha: ASPI, 2005. 176 s. ISBN 80-7357-111-0.
SCHELOVÁ BACHRACHOVÁ, H. -- SMEJKAL, V. Velký lexikon společenského chování. Praha: Grada Publishing, 2011. 400 s. ISBN 978-80-247-3650-1.
MEDLÍKOVÁ, O. Přesvědčivá prezentace. Špičkové rady, tipy a příklady. Praha: Grada Publishing, 2010. 144 s. ISBN 978-80-247-3455-2.

Doporučená:
ŠPAČEK, L. Úspěšný obchodní zástupce: etika, komunikace, prezentace, dress code. Praha: Fragment, 2014. 214 s. ISBN 978-80-253-2196-6.
WALTER, L. -- DUNCKEL, J. -- BOSÁKOVÁ, V. Podnikatelská etiketa: Udělejte dobrý dojem. Praha: NS Svoboda, 1997. 158 s. ISBN 80-205-0510-5.
ŠRONĚK, I. Diplomatický protokol a praktické otázky společenské etikety. Praha: Karolinum, 2002. 166 s. ISBN 80-246-0247-4.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
PaedDr. Zdeňka Kuhnová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Zdeňka Šeráková (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:
čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 4. 10. 2016.

Typ výstupu: