Sylabus předmětu LP - Logistika podniku (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Logistika podniku
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: kombinovaná, 0/16 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (5 kreditů)
Cíl předmětu:
Po absolvování předmětu by měli studenti získat znalosti a osvojit si dovednosti z jednotlivých oblastí logistiky výrobního podniku, nutné ke zvládání logistických pozic na úrovni liniových manažerů a specialistů odborných útvarů. Z pohledu znalostí se studenti seznámí s hlavními logistickými procesy(logistikou nákupu, výroby a distribuce) a podpůrnými logistickými procesy(řízení zásob, skladování, manipulace, balení a přeprava). Z hlediska dovedností je hlavní pozornost zaměřena na osvojení metod a nástrojů vhodných pro analýzu a řešení operativních logistických problémů.
 
Výukové metody: Cvičení jsou věnována zejména řízení zásob a sehrávkám manažerských her z oblasti řízení logistických a dodavatelských řetězců.
 
Obsah předmětu:
1.Vymezení logistiky - definice, cíle, základní principy a vývoj logistiky, služby zákazníkům, logistické náklady (dotace 2/0)
2.Logistika nákupu - nákupní proces a jeho řízení, výzkum nákupního trhu, výběr a hodnocení dodavatelů (dotace 2/2)
3.Logistika výroby - důvody jejího rozvoje, typy výroby a jejich vliv na logistické řízení výrobního procesu, logistická řešení ve výrobě (dotace 2/2)
4.Systémy MRP/ERP a koncepce TOC - systémy MRP I, MRP II, ERP, teorie omezení, pět kroků neustálého zlepšování, systém DBR (dotace 4/2)
5.Štíhlá výroba - JIT, JIS, jednokusový tok, poka yoke, TQM, 5S, TPM, SMED, výrobní buňky, systém garantovaných dodavatelů, systémy kanban (dotace 4/4)
6.Logistika distribuce - důvody vzniku a struktura distribučních řetězců, koncepce DRP, ECR, QR, CPFR, distribuční a logistická centra, poskytovatelé logistických služeb (dotace 2/2)
7.Analýza a řízení zásob - důvody udržování zásob, náklady spojené se zásobami, analýza a klasifikace zásob, podstata matematických modelů pro řízení zásob (dotace 2/8)
8.Skladové hospodářství - význam a funkce skladování, skladové operace a technologie, plánování a projektování skladů, druhy skladů, cross-docking (dotace 2/2)
9.Manipulace a balení - zásady manipulace, manipulační jednotky a zařízení, logistické funkce a druhy obalů, systémy automatické identifikace (dotace 2/1)
10.Přeprava - základní druhy přepravy a jejich charakteristika, výběr druhu přepravy a přepravce (dotace 2/1)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Aplikuje metody a nástroje pro analýzu a řízení zásob
-Uvede příklady koncepcí, systémů, nástrojů, technologií a řešení využívaných v jednotlivých logistických procesech
-Vymezí logistické řízení průmyslového podniku, jeho cíle, základní principy, vývoj a nejnovější trendy
-Vysvětlí podstatu hlavních logistických procesů (logistiky nákupu, výroby a distribuce)
-Vysvětlí podstatu podpůrných logistických procesů (analýzy a řízení zásob, balení a manipulace, skladového hospodářství a přepravy a dopravy)

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech0 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)16 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku14 h
     Příprava na průběžné hodnocení0 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce28 h
     Příprava na závěrečný test0 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku82 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhKombinované studium
Vypracování semestrální práce40 %
Absolvování průběžného testu (testů)0 %
Absolvování závěrečného testu0 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky60 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
1. Nutnou podmínkou je účast na cvičeních, maximálně dvě neomluvené absence, další dvě absence je možné kompenzovat formou zpracování seminárních prací s tématikou neabsolvovaných cvičení. Týká se prezenčního studia.

2. Bodové hodnocení předmětu:
- Maximálně 40 bodů na cvičeních formou dvou testů z oblasti řízení zásob (za každý minimálně 12 a maximálně 20 bodů), nutnost získat minimálně 30 bodů (součet dosažených bodů z testů) pro postup k závěrečné zkoušce. V kombinované formě studia jsou testy nahrazeny dvěma seminárními pracemi.
- Maximálně 60 bodů za závěrečnou zkoušku formou e-learningového testu, nutno získat minimálně 30 bodů pro úspěšné zakončení předmětu. V kombinované formě studia jsou testy nahrazeny ústní zkouškou.

3. E-learningový test (prezenční studium):
- Termíny vypisovány v informačním systému AIS.
- Trvání 30 minut.
- 20 otázek pokrývajících celý obsah předmětu.
- Výběr jediné odpovědi ze čtyř dostupných možností.
- 3 body za správnou odpověď, body za špatné nebo nezodpovězené otázky se neodečítají.

4. Příklady otázek e-learningového testu (dva typy otázek):
a) Základním cílem logistického řízení je (vyberte nejvhodnější odpověď):
- dosažení přijatelné výše logistických nákladů
- poskytování požadované úrovně logistických služeb
- zajištění konkurenceschopnosti podniku
- dosažení krátkých dodacích lhůt
b) Mezi základní logistické služby patří: I. spolehlivost dodávek, II. kvalita dodávaných výrobků, III. pružnost dodávek, IV. nízké ceny dodávaných výrobků (vyberte jednu z následujících variant):
- I., II. a III.
- I., III. a IV.
- I. a III.
- II. a IV.

5. Ústní zkouška (kombinované studium):
- Termíny vypisovány v informačním systému AIS.
- Trvání 20 minut.
- 2 otázky.
 
Podpora distančních forem studia:
Na dokumentovém serveru jsou k dispozici:
- Učební opora Logistika podniku.
- Přednášky prezenční formy studia ve formě prezentací.
- Zadání seminárních prací.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
MACUROVÁ, P. -- TVRDOŇ, L. -- KLABUSAYOVÁ, N. Logistika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3791-8.
GROS A KOLEKTIV, I. Velká kniha logistiky. Praha: VŠCHT Praha, 2016. 512 s. ISBN 978-80-7080-952-5.
LENORT, R. Průmyslová logistika.  [online]. 2012. URL: http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/PL/index.htm.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
MAČÁT, V. -- SIXTA, J. Logistika - teorie a praxe. Brno: CP Books, 2005. 316 s. ISBN 80-251-0573-3.

Studijní plány:
B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2014/2015
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. David Staš, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 3. 2. 2017.

Typ výstupu: