Sylabus předmětu BAP - Bankovnictví a pojišťovnictví (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Bankovnictví a pojišťovnictví
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra financí a účetnictví (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Seznámit studenty se základy bankovnictví a pojišťovnictví. Pozornost je věnována problémům postavení a fungování centrální banky, utváření bankovní soustavy, vysvětlení obchodní politiky bank a charakteristice základních bankovních obchodů. Pojišťovnictví seznamuje s pojistným trhem, s vymezením důležitých kategorií pojistné teorie a politiky. Vysvětleny jsou právní základy fungování pojišťoven v ČR, uvedeny jsou dále základní produkty životního a neživotního pojištění.
 
Výukové metody: Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení v prezenční formě, formou kontaktních hodin v kombinované formě, další možnou formou jsou konzultační hodiny.
 
Obsah předmětu:
1.Peníze, měna, peněžní standardy, měnové agregáty, základní funkce peněz, vývoj peněžních prostředků (dotace 2/1)
 
a.časová hodnota peněz

2.Bankovní soustava ČR - historický vývoj, postavení a význam obchodních bank v ekonomice, zákon o bankách, spořitelní a úvěrní družstevnictví. (dotace 2/3)
 
a.Úrok, úroková míra, typy úroční, jednoduché a složené úročení. Smíšené úročení

3.Centrální banka - úkoly a nástroje centrální banky, bankovní regulace a dohled, nástroje měnové politiky centrální banky. Česká národní banka, nástroje měnové politiky uplatňované Českou národní bankou. (dotace 4/2)
 
a.Spoření - krátkodobé, dlouhodobé, kombinované.

4.Základní druhy bankovních obchodů, bilance banky, řízení bankovních aktiv a pasiv, zásady bankovních obchodů. (dotace 2/2)
 
a.Umořování dluhu - způsoby umořování dluhu, konstantní anuity.

5.Aktivní bankovní obchody - úvěrové obchody bank; hlediska členění úvěru a jeho funkce, bankovní úvěry kontokorentní, směnečné, lombardní, hypoteční bankovnictví; úvěrové riziko, průběh poskytnutí a čerpání úvěru.
Pasivní bankovní obchody - charakteristika pasivních obchodů, bankovní účet, vkladní knížky, termínované vklady atp.
Neutrální bankovní obchody.
(dotace 4/2)
 
a.Umořování dluhu - progresivní a degresivní splácení.
Splácení hypotečních úvěrů.

6.Platební styk - hotovostní a bezhotovostní, zúčtování bezhotovostního platebního styku. Nástroje platebního styku - bankovní převody, šeky, směnky, platební karty; dokumentární operace -- dokumentární akreditiv a dokumentární inkaso, možnosti, výhody a nevýhody používání dokumentárních instrumentů. (dotace 4/1)
 
a.Běžný účet a jeho úročení.

7.Pojištění jako ochrana proti riziku - pojistné riziko, členění pojištění, regulace pojišťovnictví a druhy pojišťoven. (dotace 2/1)
 
a.Opakování příkladů z finanční matematiky.

8.Životní pojištění - základní druhy životního pojištění a jejich ocenění, tvorba rezerv životního a neživotního pojištění. (dotace 2/0)
9.Neživotní pojištění - základní pojmy, majetkové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu.
Penzijní připojištění.
(dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Aplikuje principy časové hodnoty peněz u finančních služeb
-Vyjádří podstatu fungování bankovního systému
-Vysvětlí základní principy pojištění

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách8 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku28 h
     Příprava na průběžné hodnocení0 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce20 h
     Zpracování prezentace0 h
     Příprava na závěrečný test28 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích0 %
Vypracování semestrální práce40 %
Absolvování průběžného testu (testů)0 %
Absolvování závěrečného testu60 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Předmět je zakončen zkouškou.

Požadavky kladené na studenty/ky pro úspěšné zakončení předmětu jasou stanoveny takto:
- průběžný test z temat. celků dle cvičení 1-5: 30 bodů (30 %)
- průběžný test z temat. celků dle přednášek 1-5: 20 bodů (20 %)
- obhajoba semestrální práce: 10 bodů (10 %)
- závěrečný souhrnný (teoretický) test: 40 bodů (40 %)

Každou část je nutné splnit min. na 60 %!

Požadavky na ukončení předmětu (pro kombinovanou formu studia):
- test z temat. celků dle cvičení 1-5 (test z příkladů): 30 bodů (30 %)
- zpracování seminární práce: 20 bodů (20 %)
- závěrečný souhrnný (teoretický) test: 50 bodů (50 %)

Každou část je nutné splnit min. na 60 %!

Hodnocení všech testů včetně obhajoby seminární práce se sčítají (tj. max. 100 bodů) a vstupují do celkového hodnocení předmětu, na základě kterého je udělena výsledná známka dle následující stupnice:
100 - 90 bodů Výborně
89 - 75 bodů Velmi dobře
74 - 60 bodů Dobře
59 a méně Nevyhověl
 
Podpora distančních forem studia:
Prezentace přednášek a cvičení na dokumentovém serveru.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
POLOUČEK, S. Bankovnictví. Praha: C.H. Beck, 2013. 480 s. ISBN 978-80-7400-491-9.
DVOŘÁK, P. -- RADOVÁ, J. -- MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého. Praha: Grada, 2013. 304 s. ISBN 978-80-247-4831-3.
DUCHÁČKOVÁ, E. -- DAŇHEL, J. Pojistné trhy. Změny v postavení pojišťovnictví v globální éře. Praha: Professional Publishing, 2012. 252 s. ISBN 978-80-7431-078-2.
DUCHÁČKOVÁ, E. -- DAŇHEL, J. Teorie pojistných trhů. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-015-7.
DUCHÁČKOVÁ, E. Pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2015. 305 s. ISBN 978-80-87865-25-5.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
REVENDA, Z. Centrální bankovnictví.: 3. aktualizované vydání. 3. vyd. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-230-7.
KODERA, J. -- MANDEL, M. -- REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, 2014. 424 s. ISBN 978-80-7261-279-6.
POLOUČEK, S. Peníze, banky, finanční trhy. 1. vyd. Praha: C.H.BECK, 2009. ISBN 978-80-7400-152-9.
Zákony 2012 II. Aktualizace II/5.: Zákon o bankách. 1. vyd. Český Těšín: Poradce, 2012.
DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2009. ISBN 978-80-86929-51-4.
DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde, 2005. ISBN 80-7201-515-X.

Studijní plány:
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2014/2015
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Bc. Karina Benetti, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 12. 5. 2016.

Typ výstupu: