Sylabus předmětu NPD - Nepřímé daně (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Nepřímé daně
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: JUDr. Ing. Hana Skalická, BA, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra financí a účetnictví (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Cíl předmětu:
Předmět je zaměřen zejména na daň z přidané hodnoty. Jeho cílem je pochopení základních pojmu v této oblasti a rovněž porozumění principu základních intrakomunitárních vazeb potřebných pro aplikaci zákona o DPH v rámci Evropské unie i mimo ni. Součástí kurzu je i základní informace o spotřebních a energetických daních a jejich fungování v rámci EU.
 
Výukové metody: Výuka v denní formě studia se skládá z přednášek a cvičení. Výuka v kombinované formě studia probíhá blokovou formou.
 
Obsah předmětu:
1.Nepřímé daně - vymezení pojmu. Spotřební daně a jejich fungování v rámci EU, energetické daně. (dotace 2/2)
2.Daň z přidané hodnoty - vymezení základních pojmů § 4 (osoby povinné k dani a plátci DPH, daň na vstupu a na výstupu atp.) (dotace 1/1)
3.Předmět daně z přidané hodnoty, ekonomická činnost, zdanitelné plnění, příklady u různých druhů plnění. (dotace 2/2)
4.Registrace § 94 a násl. zákona o DPH, odpočet při registraci pláce, zrušení registrace DPH a povinnost vypořádat daň (dotace 1/1)
5.Druhy daňových dokladů, jejich náležitosti a použití § 26 a násl. zákona o DPH (dotace 1/1)
6.Určení místa plnění při dodání zboží, poskytnutí služeb a převodu nemovitostí v České republice i v rámci zemí Evropské unie a vůči třetím zemím § 7 a násl. zákona o DPH, určení dne uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží, poskytnutí služeb a převodu nemovitostí v České republice i v rámci zemí Evropské unie § 21 a násl. zákona o DPH (dotace 1/1)
7.Základ daně z přidané hodnoty, výpočet daně pro různé druhy zdanitelných plnění § 36 a násl. zákona o DPH, zvláštní režimy § 88 a násl. zákona o DPH (dotace 1/1)
8.Osvobozená plnění s nárokem na odpočet DPH na vstupu § 63 a násl. zákona o DPH (dotace 1/1)
9.Osvobozená plnění bez nároku na odpočet DPH na vstupu § 51 a násl. zákona o DPH (dotace 1/1)
10.Odpočet daně z přidané hodnoty, krácení daně na vstupu koeficientem § 72 a násl. zákona o DPH (dotace 1/1)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Stanovit daňovou povinnost k dani z přidané hodnoty za příslušné zdaňovací období
-Určit, zda-li ten který příjem či majetek podléhá některé z nepřímých daní v České republice a pokud ano, jaké dani, jaký je základ daně a postup výpočtu daně
-Zpracovat daňové přiznání k z přidané hodnoty definovaného poplatníka

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech8 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)4 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku24 h
     Příprava na závěrečný test48 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhKombinované studium
Absolvování závěrečného testu100 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Absolvování závěrečného testu, přičemž student musí dosáhnout minimálně 60 %. Při vypracování testu je možno použít aktuální znění zákona o dani z přidané hodnoty bez komentáře.
 
Podpora distančních forem studia:
Konzultace s vyučujícím (tutorem) budou probíhat prostřednictvím e-mailu nepřetržitě, po telefonu či faxem v předem určených časech a při osobních setkáních po předchozí dohodě.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
VANČUROVÁ, A. -- LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2016. Praha: Vox, 2016.

Doporučená:
Act no. 235/2004 Coll., VAT Act, as amended
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v účinném znění
2006/112/EC, VAT Directive
Jazyk výuky: Čeština
HOLUBOVÁ, O. -- TOMÍČEK, M. -- DRÁBOVÁ, M. Zákon o dani z přidané hodnoty. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 992 s. ISBN 978-80-7478-740-9.
LÁCHOVÁ, L. -- VANČUROVÁ, A. Daňový systém ČR 2015 - cvičebnice, díl 3. Praha: 1. VOX, 2015. 70 s. ISBN 978-80-87480-39-7.

Studijní plány:
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2014/2015
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: JUDr. Ing. Hana Skalická, BA, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 21. 11. 2016.

Typ výstupu: