Sylabus předmětu MO - Mezinárodní obchod (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Mezinárodní obchod
Semestr:
ZS 2016/2017
Garant předmětu:
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.
Garantující pracoviště: Katedra marketingu a managementu (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
Dotace hodin:
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení:
zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy fungování mezinárodního obchodu. Obsahem výuky je vývoj mezinárodního obchodu, jeho význam pro ekonomiku, zásady a nástroje mezinárodní obchodní politiky a zapojení států do mezinárodního obchodu včetně výkladu základních pricipů a cílů význmaných integračních uskupení - unií světa. Zvláštní pozornost se věnuje MO České republiky.
 
Výukové metody:
Předmět mezinárodní obchod je členěn na přednášky a cvičení v rozsahu 2/1 hod týdně. Přednášky jsou základním výkladem obsahu předmětu. Ve cvičeních jsou zadávána témata samostatně vypracovaných a obhajovaných projektů s následným bodovým ohodnocením. Studenti dále zpracují dvě ministudie z oblasti obchodování s komoditami a světovými měnami.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do studia mezinárodního obchodu. (dotace 1/1)
2.
Vývoj mezinárodního obchodu. (dotace 1/1)
3.
Mezinárodní obchodní politika. (dotace 1/1)
4.
Dohody a organizace usnadňující mezinárodní obchod. (dotace 1/1)
5.
Mezinárodní ekonomické vztahy. (dotace 1/1)
6.
Mezinárodní obchod rozvinutých zemí. (dotace 1/1)
7.
Mezinárodní obchod rozvojových zemí. (dotace 1/1)
8.Mezinárodní obchod nově industrializovaných zemí. (dotace 1/1)
9.
Mezinárodní obchod transformujících se ekonomik. (dotace 1/1)
10.
Mezinárodní obchod České republiky. (dotace 1/1)
11.Konkurenční schopnost České republiky. (dotace 1/1)
12.
Mezinárodní obchodní politika České republiky. (dotace 1/1)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Diskutuje formy v oblasti mezinárodních investic a porovnává přístupy k investiční politice
-
Interpretuje problematiku protekcionizmu a liberalizmu v kontextu mezinárodního obchodu
-
Objasňuje integrační procesy ve světě a zejména v Evropě a vysvětluje multilateralistický a regionalistický přístup
-
Rozeznává vztah mezi geopolitikou a mezinárodním obchodem a vymezuje současné koncepty

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech0 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)12 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
48 h
     Příprava na průběžné hodnocení
0 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
20 h
     Zpracování prezentace4 h
     Příprava na závěrečný test56 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
5 %
Vypracování semestrální práce35 %
Prezentace
10 %
Absolvování závěrečného testu
20 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
30 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Předmět je ukončen zkouškou.
Ukončení předmětu je podmíněno docházkou s jedinou omluvenou absencí, splněním min.60% úspěšnosti závěrečného testu za 30 bodů, úspěšnou obhajobou projektu za max 10-15 bodů. Studenti jsou dále bodováni za aktivní účast na cvičeních spočívající v zodpovídání bodovaných otázek do výše 5 bodů s možností doplnění těchto bodů do požadovaného minima součtu bodů z aktivit a závěrečného testu. Další složkou jsou ještě dvě bodované ministudie na zadané téma za 2 body. Zkouška je poté v písemné formě. Minimum znalostí k udělení zkoušky je zvládnutí cca 60% zadaných otázek.
Hodnocení:
100-90 - výborně
89 - 75 - velmi dobře
74 - 60 - dobře
méně než 60 bodů - nevyhověl/a
 
Podpora distančních forem studia:
Jako podpůrný prostředek lze využít studijní materiály uložené v AIS pod označením " Učební opora pro kombinované studium" v POWER POINT verzi a studijní mateiály v dokumentovém serveru denního studia , doporučená distační podpora je i elektronický portál Business Info MPO.
 
Literatura:
Základní:
FRANKLIN, D. The economist the World in 2015. 20: London, 2014.
KOL, A. -- ŠTĚRBOVÁ, L. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21.století. Praha: Grada, 2013. 368 s. ISBN 978-80-247-4694-4.
CIHELKOVÁ, E. SVĚTOVÁ EKONOMIKA - OBECNÉ TRENDY ROZVOJE. Praha: C. H. Beck, 2009. 273 s. ISBN 978-80-7400-155-0.
Jazyk výuky: Čeština
CIHELKOVÁ, E. -- A KOLEKTIV. Regionalismus a multilateralismus.: Základy nového světového obchodního řádu?. Praha: C.H.BECK, 2010. ISBN 978-80-7400-196-3.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
CIHELKOVÁ, E. -- JAKŠ, J. Evropská integrace - Evropská unie. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2004. 377 s. ISBN 80-245-0854-0.
CIHELKOVÁ, E. -- KOLEKTIV. Světová ekonomika.: Regiony a integrace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2002. 244 s. ISBN 80-247-0193-6.

Studijní plány:
Obor B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2014/2015, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Jaroslav Demel, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:
čeština
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 13. 5. 2016.

Typ výstupu: