Sylabus předmětu SV - Sociologický výzkum (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Sociologický výzkum
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra řízení lidských zdrojů (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s metodologií a základními technikami sociologického výzkumu. V rámci tohoto obecného cíle je věnována poznornost následujícím specifickým otázkám a problémpvým okruhům: pojetí a formy sociologického výzkumu, filozofická východiska sociologického výzkumu, politické a etické aspekty sociologického výzkumu, metody a techniky kvalitativního i kvantitativního výzkumu. Všechny uvedené poznatky by měly studentům napomoci s přípravou i uskutečněním empirických výzkumů v jejich bakalářských pracích.
 
Výukové metody: Přednášky
Práce na vlastním výzkumu
Diskuze o průběhu procesu a průběžná zpětná vazba
Prezentace výstupů
 
Obsah předmětu:
1.Sociologický, sociální a manažerský výzkum (dotace 2/2)
 
a.Sociologický výzkum - pojetí a formy
b.Terminologie ve výzkumu
c.Validita a reliabilita výzkumu
d.Kauzalita a proměnné ve výzkumu
e.Fáze výzkumného procesu

2.Formulace tématu výzkumu (dotace 2/2)
 
a.Identifikace a formulace tématu
b.Formulace výzkumné otázky
c.Hypotéza. Druhy hypotéz. Vlastnosti hypotéz. Testování hypotéz.

3.Rešerše literatury (dotace 2/2)
 
a.Důvody rešerše literatury a zjištění "současného stavu poznání"
b.Zdroje informací, jejich druhy a kvalita
c.Vyhledávání zdrojů. Databáze akademických a odborných informací.
d.Citování zdrojů a plagiarismus.

4.Metoda, přístup a design výzkumu (dotace 2/2)
 
a.Paradigma a filozofie vědeckého poznání (pozitivismu, realismus, interpretivismus, pragmatismus)
b.Kvalitativní, kvantitativní a smíšený přístup
c.Design výzkumu (šetření, případová studie, experiment, akční výzkum, zakotvená teorie, etnografie)

5.Sběr dat (dotace 2/2)
 
a.Výběr vzorku (pravděpodobnostní a nepravděpodobnostní druhy výběru)
b.Techniky sběru dat (pozorování, rozhovor, dotazník, analýza sekundárních pramenů)
c.Organizace vlastního sběru dat

6.Zpracování dat a interpretace výsledků (dotace 2/2)
 
a.Metody zpracování a analýzy kvalitativních dat (obsahová analýza, kódování, tematická analýza a další metody)
b.Medody zpracování a analýzy kvantitativních dat (souhrn elementárních statistických metod pro analýzu dat)
c.Prezentace závěrů kvalitativního a kvantitativního výzkumu
d.Struktura a zpacování výzkumné zprávy vědeckého projektu

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Dokáže navrhnout projekt sociologického výzkumu zvoleného problému
-Porozumí základním fázím a podmínkám úspěšného sociologického výzkumu
-Prokáže znalost základních technik sociologického výzkumu

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech8 h
Samostudium
     Zpracování samostatné (seminární) práce32 h
     Příprava na závěrečný test16 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích20 %
Vypracování semestrální práce40 %
Prezentace0 %
Absolvování závěrečného testu40 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Studenti budou hodnoceni na základě následujících kriterií:
- aktivita na hodinách a příprava na semináře
- provedení vlastního výzkumu (v týmech), zpracování výzkumné zprávy (semestrální práce)
- závěrečný test 6 - 8 otevřených otázek
 
Podpora distančních forem studia:
Sociologický výzkum - studijní opora
 
Literatura:
Studijní plány:
B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2014/2015
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017   (a starší)
Vyučující předmětu: Mgr. Jakub Černý (cvičící, zkoušející)
Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 20. 6. 2016.

Typ výstupu: