Sylabus předmětu FRP - Finanční řízení podniku (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Finanční řízení podniku
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra financí a účetnictví (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: kombinovaná, 0/16 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (5 kreditů)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a metodami finančního řízení a rozhodování podniku. Studenti se naučí znalostem a dovednostem, kterými musí disponovat finanční manažer podniku.
 
Výukové metody: V prezenčním studiu se výuka skládá z teoretických přednášek a cvičení. V průběhu semestru jsou řešeny případové studie a příklady z praxe. V distanční formě studia je výuka uskutečňována v rámci společných soustředění a individuálních konzultací s vyučujícím.
 
Obsah předmětu:
1.Zdroje informací pro finanční řízení a rozhodování. Náplň a principy finančního řízení podniku (dotace 2/2)
2.Finanční trh a dlouhodobé financování podniku (dotace 4/4)
 
a.Segmenty finančního trhu a finanční zprostředkovatelé
b.Získávání zdrojů financování z finančního trhu
c.Finanční investování

3.Interní zdroje financování podnikové činnosti (dotace 2/2)
4.Podnikové investiční rozhodování (dotace 2/2)
 
a.Typy investic a důvody pro jejich uskutečňování
b.Plánování příjmů a výdajů z investice
c.Metody hodnocení efektivnosti investic

5.Čistý pracovní kapitál a provozní financování (dotace 4/4)
 
a.Řízení pohledávek
b.Řízení zásob
c.Řízení likvidity

6.Tvorba cen. Kalkulace nákladů. Výsledek hospodaření (dotace 4/4)
7.Řízení cash flow. Hodnocení finanční výkonnosti. (dotace 2/2)
 
a.Sestavení cash flow přímou a nepřímou metodou.
b.Finanční analýza - výpočet základních poměrových ukazatelů.

8.Finanční plánování (dotace 2/2)
 
a.Podstata a význam finančního plánování
b.Sestavení finančního plánu metodou procentního podílu na tržbách
c.Plánování potřebných dodatečných zdrojů financování a řešení cyklického problému dorovnání účetních výkazů

9.Finanční aspekty zahraničních podnikatelských aktivit (dotace 2/2)
 
a.Financování zahraničních podnikatelských aktivit
b.Řízení rizik při zahraničním podnikání

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Argumentuje optimální výši čistého pracovního kapitálu podniku
-Vybere vhodné informace pro investiční rozhodování a posoudí efektivnost investice
-Vyjmenuje a definuje zdroje financování podniku na finančním trhu a navrhne jejich optimální strukturu
-Vytvoří a interpretuje výkaz cash flow
-Vytvoří finanční plán a provede rozbor finančního zdraví podniku pomocí elementárních metod finanční analýzy

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách16 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech0 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)4 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku12 h
     Příprava na průběžné hodnocení40 h
     Příprava na závěrečný test40 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku28 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhKombinované studium
Absolvování průběžného testu (testů)50 %
Absolvování závěrečného testu40 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky10 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Bodové hodnocení sestává ze dvou průběžných testů (50 % celkového hodnocení) a ze závěrečné zkoušky (50 % celkového hodnocení). Konkrétní podmínky jsou následující:

1) Absolvování dvou průběžných testů z příkladů, které jsou náplní jednotlivých cvičení/soustředění. Každý test je hodnocen maximálně 25 body. Zadání i řešení příkladů je průběžně vystavováno v dokumentovém serveru AIS. V případě početní chyby je v rámci celkového hodnocení částečně zohledňován i správně zvolený a použitý postup řešení. Maximálně je možno získat 50 bodů (2 testy x 25 bodů), minimálně je třeba získat 50 % (tj. 25 bodů).
2) Studující, kteří nesplní podmínku č. 2, tzn. dosažení min. 25 bodů ze dvou průběžných testů, budou moci vykonat tzv. souhrnný test z celé probírané látky. Test sestává z výběru modifikovaných příkladů, které byly náplní cvičení/soustředění v průběhu celého semestru a jejich zadání a řešení je vystaveno v dokumentovém serveru. Test je hodnocen maximálně 50 body, uspěje studující, který docílí alespoň 50 % bodů. Pro souhrnný test bude vyhlášen jeden termín po skončení semestru.
3) Závěrečný teoretický test, ke kterému je připuštěn pouze studující, který splní podmínku č. 1 nebo č. 2. (získal tedy minimálně 50 % bodů z testů z příkladů). Písemný test obsahující 3 otevřené otázky (dvě hlavní otázky každá za 20 bodů, jedna podotázka za 10 bodů). Ústní dozkoušení v případě nejasností. Seznam okruhů, z nichž jsou formulovány teoretické otázky, následuje za každou přednáškou (prezentace z přednášek průběžně vystavovány v dokumentovém serveru AIS). Z testu je možno získat maximálně 50 bodů. Aby bylo hodnocení zkoušky započítáno do celkového hodnocení, musí student získat minimálně 60 % bodů (tj. 30).

Hodnocení průběžných testů a hodnocení závěrečného teoretického testu se sčítají (tj. maximálně 100) a vstupují do celkového hodnocení, na základě kterého je udělena výsledná známka dle následující stupnice:
90 - 100 bodů výborně
75 - 89 bodů velmi dobře
60 - 74 bodů dobře
59 a méně nevyhověl
 
Podpora distančních forem studia:
Studijní materiály uložené v dokumentovém serveru AIS - Power Pointové prezentace pokrývající jednotlivá témata, zadání početních příkladů a jejich řešení.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
MRKVIČKA, J. -- STROUHAL, J. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: Institut certifikace účetních, 2014. 332 s. ISBN 978-80-86716-92-3.

Doporučená:
NÝVLTOVÁ, R. -- MARINIČ, P. Finanční řízení podniku.: Moderní metody a trendy. 1. vyd. Praha: GRADA, 2010. ISBN 978-80-247-3158-2.
MAREK, P. Studijní průvodce financemi podniku.: Druhé aktualizované vydání. 2. vyd. Praha: EKOPRESS, 2009. ISBN 978-80-96929-49-1.
BRIGHAM, E F. -- EHRHARDT, M C. Financial Management.: Theory and Practice. 13. vyd. Mason: South-Western Cengage Learning, 2011. ISBN 978-1-4390-7809-9.
PAVELKOVÁ, D. -- KNÁPKOVÁ, A. Podnikové finance. Studijní pomůcka pro distanční studium. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2008. 293 s. ISBN 978-80-7318-732-3.
Jazyk výuky: Čeština
HRDÝ, M. -- KRECHOVSKÁ, M. Podnikové finance v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. ISBN 978-80-7478-011-0.
KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance.: 3. vydání +CD. 3. vyd. Praha: C.H.BECK, 2010. ISBN 978-80-7400-194-9.

Studijní plány:
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2014/2015
B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2014/2015
B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2014/2015
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Bc. Karina Benetti, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Bc. Ing. Dagmar Čámská, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 2. 9. 2016.

Typ výstupu: