Sylabus předmětu MRK - Marketing (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Marketing
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra marketingu a managementu (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Seznámení studentů s marketingovými činnostmi ve firmě, s marketingovými koncepcemi a principy tvorby marketingového mixu. Pochopení významu marketingového řízení a plánování včetně volby marketingových strategií. Pozornost je též věnována vybraným aspektům mezinárodního marketingu.
 
Výukové metody: Kombinace přednášek a cvičení. Případové studie a prezentace na cvičeních. Prezentace seminární práce.
 
Obsah předmětu:
1.Vývoj marketingu. (dotace 1/1)
 
a.Úvod, zadání semestrální práce.

2.Filozofie marketingového řízení, marketingový mix. (dotace 1/1)
 
a.Základní pojmy marketingu, případová studie.

3.Marketingové prostředí (vnitřní a vnější vlivy). (dotace 1/1)
 
a.Marketingová činnost v prostředí podniku.

4.Strategické marketingové plánování. (dotace 1/1)
 
a.Strategické plánování, analýza portfólia

5.Marketingový výzkum a marketingový informační systém. (dotace 1/1)
 
a.Výzkum trhu, druhy a metody výzkumu, proces výzkumu, interpretace výsledků.Význam MIS v podniku

6.Marketingová segmentace - cílové trhy. Chování kupujících. (dotace 1/1)
 
a.Segmentace trhu, tržní zacílení a umístění
b.Chování zákazníka, modely kupního rozhodování.

7.Výrobek, životní cyklus a strategie. (dotace 1/1)
 
a.Výrobek, životní cyklus výrobku, význam značky.

8.Cena, cenové metody, proces stanovení ceny. (dotace 1/1)
 
a.Cena, metody stanovení ceny, příklady.

9.Distribuce, distribuční kanály, členové distribuce. (dotace 1/1)
 
a.Distribuce, velkoobchod a maloobchod. Franchising.

10.Marketingová komunikace, komunikační mix. (dotace 1/1)
 
a.Reklama, podpora prodeje, Public Relations, přímý marketing, osobní prodej, sponzoring.

11.Marketingové strategie.
Specifika mezinárodního marketingu
(dotace 1/1)
 
a.Konkurenční strategie
b.Růstové strategie

12.Nové trendy v oblasti marketingu (dotace 1/1)
 
a.Zhodnocení prací.

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Aplikuje teoretické poznatky při zpracování marketingového plánu
-Definuje a analyzuje cílové skupiny, stanoví žádoucí positioning značky/produktu
-Rozpozná základy marketingové strategie a taktiky ve firmě

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách8 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech0 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)10 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku16 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce20 h
     Zpracování prezentace0 h
     Příprava na závěrečný test30 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %
Vypracování semestrální práce40 %
Prezentace0 %
Absolvování závěrečného testu50 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Předmět je zakončen zkouškou. Klasifikace je udělována na základě bodového zisku studenta a tvoří ji následující komponenty:

a)v prezenčním studiu: aktivita na cvičení, vypracování a odevzdání semestrální práce na zadané téma v předepsaném rozsahu - viz dokumentový server, prezentace semestrální práce, závěrečný test (min 30 B.). Odevzdání a prezentace semestrální práce je podmínkou pro přihlášení na zkoušku.

b) v kombinovaném studiu : vypracování a odevzdání semestrální práce na zadané téma v předepsaném rozsahu - viz dokumentový server), závěrečný test (min. 25 b.), aktivní účast na cvičení. Odevzdání semestrální práce je podmínkou pro přihlášení na zkoušku.

Práce se budou odevzdávat do stanoveného termínu do odevzdávárny v AIS ŠAVŠ. Jiná forma je nepřípustná.
Písemná zkouška se skládá z 10 otázek různého druhu (uzavřené, polootevřené a otevřené)

Klasifikace: 100 - 90 bodů - výborně
89 - 75 bodů - velmi dobře
74 - 60 bodů - dobře
 
Podpora distančních forem studia:
Studijní materiály uložené v AIS, individuální konzultace podle předchozí dohody. E-konzultace.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
KARLÍČEK, M. -- A KOLEKTIV. Základy marketingu. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4208-3.
KOTLER, P. -- KELLER, K L. Marketing management.: 14. vydání. 14. vyd. Praha: GRADA, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5.
KOTLER, P. -- ARMSTRONG, G. Principles of Marketing.: Sixteenth edition. Harlow: Pearson Education Limited, 2016. ISBN 978-1-292-09248-5.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
FORET, M. Marketing v regionálním rozvoji. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita Brno, 2013. ISBN 978-80-7375-770-0.
ARMSTRONG, G. -- WONG, V. -- SAUNDERS, J. -- KOTLER, P. Moderní marketing. 4. vyd. Praha: GRADA, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2.
KUMAR, N. Marketing jako strategie vedoucí k úspěchu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2439-3.
ZAMAZALOVÁ, M. Marketing. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-115-4.

Studijní plány:
B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Helena Cetlová (cvičící, zkoušející)
Ing. Olga Fikarová (cvičící, zkoušející)
Ing. Zuzana Hejhalová (cvičící, zkoušející)
Ing. Hana Jahodová, CSc. (cvičící, zkoušející)
Ing. Iva Prokopová (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 8. 8. 2016.

Typ výstupu: