Sylabus předmětu UCET2 - Finanční účetnictví podnikatelů v ČR (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Finanční účetnictví podnikatelů v ČR
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra financí a účetnictví (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Základy účetnictví a účetního výkaznictví
Dotace hodin: kombinovaná, 0/16 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (5 kreditů)
Cíl předmětu:
Kurz se věnuje problematice finančního výkaznictví v České republice. Zaměřuje se na zobrazení jednotlivých hospodářských transakcí v účetních výkazech, na problematiku oceňování vykazovaných položek a na praktické sestavení účetní závěrky v podmínkách České republiky.
 
Výukové metody: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
1.Regulace účetnictví v ČR v závislosti na celosvětových harmonizačních procesech. (dotace 1/1)
2.Obsah a forma základních účetních výkazů ČR (rozvaha, výkaz zisku a ztráty). (dotace 1/1)
3.Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - vymezení v ČR, oceňování, vykazování k datu účetní závěrky. (dotace 1/1)
4.Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - komponentní odpisování a jeho význam, technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku. (dotace 1/1)
5.Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek - vymezení majetkových a dluhových cenných papírů, oceňování, vykazování. (dotace 1/1)
6.Zásoby - vymezení, oceňování, opravné položky k zásobám, vykazování. (dotace 1/1)
7.Pohledávky a závazky - specifika vykazování v ČR; zúčtování se zahraničím, vykazování aktiv a závazků znějících na cizí měnu. (dotace 1/1)
8.Podstata rezerv - specifika v ČR; dohadné položky, položky časového rozlišení a jejich vykázání k datu účetní závěrky. (dotace 1/1)
9.Vlastní kapitál - vznik a struktura, zvýšení a snížení vlastního kapitálu, rozdělování zisku a úhrada ztráty. (dotace 1/1)
10.Účetní uzávěrka - procesy předcházející účetní závěrce (splatná a odložená daň). (dotace 1/1)
11.Peněžní toky podniku - výkaz cash flow (přímá a nepřímá metoda). (dotace 1/1)
12.Účetní závěrka podniku (náležitosti účetní závěrky, povinné součásti účetní závěrky). (dotace 1/1)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Interpretuje základní pojmy, metodické prvky, předpoklady a zásady v účetnictví.
-Prokázat schopnost vykazování investic (majetkových/dluhových cenných papírů) v účetních výkazech v ČR.
-Prokáže schopnost interpretovat informace vykazované v účetní závěrce podnikatelů v ČR.
-Prokáže schopnost vykazování dlouhodobých hmotných/nehmotných aktiv v účetních výkazech v ČR.
-Prokáže schopnost vykazování dluhu a vlastního kapitálu v účetních výkazech v ČR.
-Prokáže schopnost vykazování zásob, pohledávek, položek časové rozlišení a dohadných položek v účetních výkazech v ČR.

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech24 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)4 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku12 h
     Příprava na průběžné hodnocení28 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce22 h
     Zpracování prezentace8 h
     Příprava na závěrečný test42 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %
Vypracování semestrální práce7 %
Prezentace3 %
Absolvování průběžného testu (testů)20 %
Absolvování závěrečného testu60 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
V průběhu semestru budou 2 průběžné testy. Tyto testy se budou psát na 6. a 10. cvičení, přičemž za každý z nich může student získat až 10 bodů. Průběžné testy nelze psát mimo cvičení (kromě zcela mimořádných událostí např. hospitalizace); test je povoleno dopsat nejpozději v následujícím týdnu po návratu studenta do školy. Smyslem těchto testů je motivovat studenty k průběžnému studiu, a proto jejich dopisování na konci semestru není přípustné.
Dále v průběhu semestru mohou studenti získat max. 10 bodů za aktivitu. Body za aktivitu je možné obdržet pouze na cvičeních. V případě, že student po napsání aktivity z hodiny odejde, nebude jeho aktivita hodnocena! Žádné dodatečné vypracování náhradních prací není možné.
Student musí celkově získat nejméně 12 bodů z průběžných testů a aktivity. Další nezbytnou podmínkou pro připuštění k závěrečné zkoušce je vypracování skupinové seminární práce, její prezentování na jedné z hodin. Maximální počet bodů za seminární práci je 10. Body ze seminární práce se nezapočítávájí do 12 bodů nutných k připuštění k závěrečné testu. Na cvičeních bude povolena jedna neomluvená absence. Závěrečná zkouška (max. 60 bodů) bude probíhat písemnou formou.
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
BOKŠOVÁ, J. Účetní výkazy pod lupou I. Základy účetního výkaznictví. 1. vyd. Praha: LINDE, 2013. 512 s. 1. ISBN 978-80-720-1-921-2.
BOKŠOVÁ, J. -- RANDÁKOVÁ, M. -- STROUHAL, J. Finanční účetnictví pro podnikatele v příkladech. Praha: Oeconomica, 2012. 134 s. ISBN 978-80-245-1852-7.

Doporučená:
http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/132-15-novela-vyhlasky-c-500-2002-sb-o-ucetnictvi-t-8-7-2015.aspx
http://www.sagit.cz/info/zakon-o-ucetnictvi-s-komentarem-od-1-1-2016

Studijní plány:
B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Josef Horák, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 14. 9. 2016.

Typ výstupu: