Sylabus předmětu OV1 - Operační výzkum I (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Operační výzkum I
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/16 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (5 kreditů)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými metodami a modely pro podporu manažerského rozhodování tak, aby je byli schopni používat ve vlastní praxi. Součástí je i práce s aktuálními programovými produkty pro optimalizaci a podporu rozhodování.
 
Výukové metody: Přednášky a navazující cvičení, jejich součástí je zpracování seminární práce.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do operačního výzkumu (dotace 2/2)
 
a.Matematické modelování. Fáze rozhodovacího procesu.
b.Základní disciplíny operačního výzkumu.
c.Oblasti aplikací.

2.Lineární programování (dotace 8/8)
 
a.Lineární programování - ekonomický, matematický model. Základní pojmy LP. Grafické řešení úlohy LP.
b.Typické oblasti aplikací úloh LP. Softwarové produkty pro řešení úloh LP, výstup výsledků a jejich interpretace. Možnosti zakončení výpočtu při řešení úloh LP.
c.Stabilita řešení úloh LP - interpretace. Celočíselnost v úlohách LP.
d.Dopravní problém - formulace ekonomického a matematického modelu. Výpočet výchozího základního řešení.
e.Distribuční úlohy LP - kontejnerový DP, přiřazovací problém, obecný distribuční problém, okružní dopravní problém, úloha o pokrytí.

3.Aplikace teorie grafů (dotace 6/6)
 
a.Základní pojmy teorie grafů, optimální cesty v grafu, optimální spojení míst, optimální toky v síti.
b.Řízení projektů - sestavení síťového grafu pro řízení projektů.
c.Metody CPM a PERT.

4.Modely řízení zásob (dotace 5/5)
 
a.Modely řízení zásob - úvod, základní pojmy. Deterministické modely zásob - model EOQ.
b.Deterministické modely řízení zásob - model POQ, model s množstevními rabaty.
c.Stochastické modely řízení zásob.

5.Modely hromadné obsluhy. (dotace 3/3)
 
a.Modely hromadné obsluhy - úvod, základní pojmy, klasifikace modelů.
b.Jednoduchý exponenciální model hromadné obsluhy.
c.Optimalizace v modelech hromadné obsluhy s paralelně řazenými linkami.

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Aplikuje postupy matematického modelování na jednoduché rozhodovací a optimalizační úlohy
-Pochopí a vysvětlí principy optimalizace v typických i speciálních manažerských úlohách
-Popíše základní manažerské problémy, u nichž lze prostřednictvím optimalizace dospět k efektivnímu řešení
-Provede intepretaci a rozbor získaných výsledků, včetně verifikace a validace použitého modelu

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách24 h0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech24 h0 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h16 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku32 h28 h
     Příprava na průběžné hodnocení18 h0 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce14 h42 h
     Příprava na závěrečný test28 h54 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %0 %
Vypracování semestrální práce10 %40 %
Absolvování průběžného testu (testů)20 %0 %
Absolvování závěrečného testu60 %60 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Průběžný test na cvičení, seminární práce a závěrečná písemná zkouška
 
Podpora distančních forem studia:
Učební opora
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
JABLONSKÝ, J. Operační výzkum.: Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 323 s. ISBN 978-80-86946-44-3.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
FÁBRY, J. Matematické modelování. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2011. 180 s. ISBN 978-80-7431-066-9.

Studijní plány:
B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2015/2016, LS 2012/2013, LS 2011/2012   (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 3. 3. 2017.

Typ výstupu: