Sylabus předmětu NP - Nauka o podniku (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název:
Nauka o podniku
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu:
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
Dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení:
zkouška (5 kreditů)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je pro hloubení znalostí z dalších ekonomických disciplín, které umožňují orientaci v podnikatelských činnostech. Student má získat přehled o významu a náplni jednotlivých vnitropodnikových činností, o materiálových, informačních a finančních tocích uvnitř podniku, o vztahu podniku k makro a mikrookolí, o možnostech hodnocení výsledků činnosti podniku.
 
Výukové metody:
V prezenčním studiu se výuka skládá z teoretických přednášek a cvičení. V průběhu semestru jsou řešeny případové studie a příklady z praxe. V distanční formě studia je výuka uskutečňována v rámci společných soustředění a individuálních konzultací s vyučujícím.
 
Obsah předmětu:
1.Založení podniku (dotace 2/1)
2.
Účetní výkazy a vzájemný vztah mezi nimi; Úvod do finanční analýzy (dotace 3/1)
3.
Okolí podniku; Finanční trh; Časová hodnota peněz; Inflace (dotace 2/2)
4.
Majetek podniku (dotace 2/1)
5.Zdroje financování podnikatelské činnosti; WACC; Finanční páka (dotace 3/2)
6.
Výnosy, náklady, výsledek hospodaření; Provozní páka (dotace 3/1)
7.
Kalkulace nákladů (dotace 2/1)
8.Cash flow (dotace 2/1)
9.
Ekonomické aspekty podnikových činností; Hodnotový řetězec (dotace 3/1)
10.Ekonomické aspekty fungování vybraných typů podniků (dotace 2/1)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Analyzuje a interpretuje informace v účetních výkazech podniku
-
Navrhne možné formy financování majetku podniku
-Popíše ekonomické aspekty jednotlivých vnitropodnikových činností
-Vytvoří a interpretuje zakladatelský rozpočet v podobě základních účetních výkazů
-Zhotoví základní kalkulaci nákladů a navrhne způsob stanovení ceny v různých situacích na trhu

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
24 h
12 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
12 h
0 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)
0 h
4 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
30 h
14 h
     Příprava na průběžné hodnocení
46 h
42 h
     Příprava na závěrečný test
14 h
40 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku
14 h
28 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Absolvování průběžného testu (testů)
60 %
60 %
Absolvování závěrečného testu35 %25 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
5 %
15 %
Celkem
100 %
100 %
 
Způsob hodnocení:
PREZENČNÍ STUDIUM

Podmínky zápočtu:
Absolvování průběžného testu na 7. přednášce formou testových otázek
a,b,c. Test je hodnocen max. 20 body; min. je potřebné získat 12 bodů.

Absolvování testu z příkladů na posledním cvičení. Test je hodnocen max.
40 body; min. je potřebné získat 24 bodů. V případě početní chyby je v 
rámci celkového hodnocení částečně zohledňován i správně zvolený a 
použitý postup řešení.

Pro udělení zápočtu je třeba získat minimálně 60 % bodů z obou testů
(dohromady z obou testů tedy minimálně 36 bodů).

Podmínky zkoušky:
Písemný test obsahující 3 otevřené otázky. Test je hodnocen max. 40
body; min. je potřebné získat 24 bodů. Ústní dozkoušení v případě
nejasností.

Hodnocení zápočtových testů a hodnocení zkoušky se sčítají a vstupují do
celkového hodnocení, na základě kterého je udělena výsledná známka dle
následující stupnice:
90 - 100 bodů výborně
75 - 89 bodů velmi dobře
60 - 74 bodů dobře
59 a méně nevyhověl

Zkoušky se musí zúčastnit i studenti, kteří získají plný počet bodů ze
zápočtových testů.


KOMBINOVANÉ STUDIUM

Podmínky zápočtu:
Absolvování testu z příkladů na posledním soustředění. Test je hodnocen
max. 40 body; min. je potřebné získat 24 bodů. V případě početní chyby
je v rámci celkového hodnocení částečně zohledňován i správně zvolený a 
použitý postup řešení.

Podmínky zkoušky:
Písemný test obsahující 3 otevřené otázky. Test je hodnocen max. 60
body; min. je potřebné získat 36 bodů. Ústní dozkoušení v případě
nejasností.

Hodnocení zápočtového testu a hodnocení zkoušky se sčítají a vstupují do
celkového hodnocení, na základě kterého je udělena výsledná známka dle
následující stupnice:
90 - 100 bodů výborně
75 - 89 bodů velmi dobře
60 - 74 bodů dobře
59 a méně nevyhověl
 
Podpora distančních forem studia:
Studijní materiály uložené v dokumentovém serveru AIS - Power Pointové prezentace pokrývající jednotlivá témata, zadání početních příkladů a jejich řešení v MS Excel.
 
Literatura:
Základní:
SYNEK, M. -- A KOLEKTIV. Manažerská ekonomika.: 5., aktualizované a doplněné vydání. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.
Jazyk výuky: Čeština
SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2. vyd. Praha: GRADA, 2012. ISBN 978-80-247-4004-1.
Jazyk výuky: Angličtina
VALENTIN, E K. Business Planning and Market Strategy. First Edition. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014. 272 s. ISBN 978-1-4522-8215-2.
SICILIANO, G. Finance for Nonfinancial Managers. Second Edition. New York: McGraw-Hill Education, 2014. 274 s. ISBN 978-0-07-182437-8.

Doporučená:
Sbírka zákonů ČR
Jazyk výuky: Čeština
PETŘÍK, T. Ekonomické a finanční řízení firmy - Manažerské účetnictví v praxi – 2., výrazně rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2009. 736 s. ISBN 978-80-247-3024-0.
MRKVIČKA, J. -- STROUHAL, J. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: Institut certifikace účetních, 2014. 332 s. ISBN 978-80-86716-92-3.

Studijní plány:
Obor B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-FME Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2015/2016 (a starší)
Vyučující předmětu:
Ing. Bc. Karina Benetti, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Lucie Kočí dne 2. 5. 2018.

Typ výstupu: