Sylabus předmětu ORV - Organizace a řízení výroby (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Organizace a řízení výroby
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: Ing. David Staš, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
Poskytnout studentům potřebné poznatky a metodiku organizování a řízení výroby s cílem kvalitně a hospodárně realizovat výrobní program podniku. Záměr je uskutečňován prostřednictvím seznamování s progresivními metodami a informačními systémy řízení výroby průmyslových podniků, včetně seznámení s potřebnými poznatky z oblasti technické přípravy výroby, inovací výrobních programů a uspořádání výrobních systémů. Rovněž zde studenti získají zásadní informace z oblasti řízení pomocných a obslužných procesů výrobní jednotky.
 
Výukové metody: - Teoretická východiska
- Výpočtová cvičení
- Příklady z praxe (Best practices)
- Případové studie
 
Obsah předmětu:
1.Výroba, typy výroby, charakteristiky výroby, formy organizace výroby. (dotace 2/1)
 
a.Zadání semestrální práce. Podmínky zápočtu. Průběh a organizace cvičení.

2.Podstata a cíle řízení výroby. Rozporné požadavky na řízení výroby. (dotace 2/1)
 
a.Účel, obsah a forma "případové studie". Seznámení s obsahem kapitol.

3.Moderní koncepce organizace a řízení výroby. Štíhlý podnik. Štíhlá výroba. (dotace 2/1)
 
a.Charakteristika podniku. Charakteristiky výroby. Manažerské funkce.

4.Hlavní výrobní proces. Procesně a operačně orientované ŘV. (dotace 2/1)
 
a.Hlavní výrobní proces a jeho strukturování. Hmotné a informační toky.

5.Ekonomika řízení výroby. Ukazatele výkonnosti. ROI. Přidaná hodnota. (dotace 2/1)
 
a.Operativní řízení výroby. Uplatnění typových metod.

6.Podstata, cíle a metody plánování a řízení výroby.Tradiční a nové pojetí. (dotace 2/1)
 
a.Produkční ekonomika. Finanční a nefinanční ukazatele. Produktivita.

7.Činnosti k zajištění výrobního programu. Výrobní systém výrobce. (dotace 2/1)
 
a.Zabezpečení materiálových zdrojů. Kusovník. Bilanční rovnice.

8.Příprava výroby,TPV,inovace.Industry 4.0. (dotace 2/1)
 
a.Zabezpečení kapacitních zdrojů. Disponibilní kapacity.

9.Technicko - hospodářské plánování. Operativní plánování a řízení výroby. (dotace 2/1)
 
a.Zabezpečení zdrojů. Stroje a zařízení, energie, ...

10.Zabezpečení výrobního procesu, normativní základna řízení výroby. (dotace 2/1)
 
a.Dílenské řízení výroby. Způsob řízení dílny. Prostorová a časová struktura.

11.Časová a prostorová struktura výrobního procesu. Výrobní buňky. (dotace 2/1)
 
a.Produktivita, hospodárnost a efektivnost dílenské produkce. Kalkulace.

12.Integrované řízení výroby. Informační systémy k podpoře řízení výroby. (dotace 2/1)
 
a.Změnové a odchylkové řízení. Dílenská dokumentace. Zavádění nové výroby.

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Analyzuje stav výrobního systému a navrhne řešení budoucího optimálního stavu
-Diskutuje základní výrobní problémy operativního managementu
-Interpretuje významné klíčové výkonnostní ukazatele uplatňované v řízení výroby
-Rozpozná základní principy organizování, řízení a plánování výroby v úrovni operativního managementu

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách24 h0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech12 h12 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku14 h42 h
     Příprava na průběžné hodnocení14 h0 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce0 h28 h
     Zpracování prezentace14 h14 h
     Příprava na závěrečný test14 h0 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku20 h16 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích0 %10 %
Vypracování semestrální práce0 %20 %
Prezentace0 %10 %
Absolvování průběžného testu (testů)40 %0 %
Absolvování závěrečného testu40 %40 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky20 %20 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Kombinované studium:
Student v průběhu zkoušky písemně vypracuje odpovědi na položené otázky, následně formou pohovoru obhajuje písemnou přípravu a reaguje na dotazy zkoušejícího. Cílem zkoušky je prokázat znalosti stanovené obsahem předmětu. Dále je důraz kladen na schopnost uplatnit získané poznatky při praktickém řešení konkrétních problémů. Tuto schopnost nabývá student vypracováním případové studie a její prezentace, která je součástí podmínky pro udělení zápočtu.

Prezenční studium:
1. Nutnou podmínkou je účast na cvičeních, maximálně jedna neomluvená absence, další max. dvě absence je možné kompenzovat formou zpracování seminárních prací s tématikou neabsolvovaných cvičení.

2. Bodové hodnocení předmětu:
- Maximálně 40 bodů na cvičeních formou dvou testů. Každý test obsahuje dva příklady vždy z oblasti studijní látky probírané na cvičeních (za každý minimálně 12 a maximálně 20 bodů), nutnost získat minimálně 30 bodů (součet dosažených bodů z obou testů) pro postup k závěrečné zkoušce. V kombinované formě studia jsou testy nahrazeny seminární prací.
- Maximálně 60 bodů za závěrečnou zkoušku, nutno získat minimálně 30 bodů pro úspěšné zakončení předmětu.

3. Zkouška
- Termíny vypisovány v informačním systému AIS.
- Trvání 40 minut.
- Student v průběhu zkoušky písemně vypracuje odpovědi na položené otázky, následně formou pohovoru obhajuje písemnou přípravu a reaguje na dotazy zkoušejícího. Cílem zkoušky je prokázat znalosti stanovené obsahem předmětu. Dále je důraz kladen na schopnost uplatnit získané poznatky při praktickém řešení konkrétních problémů.
 
Podpora distančních forem studia:
Podpora distanční formy studia k dispozici na dokumentovém serveru předmětu ORV 1.
https://is.savs.cz/auth/dok_server/slozka.pl?ds=1;dok=1;id=11868
 
Literatura:
Základní:
KAVAN, M. Výrobní a provozní management. 1. vyd. Praha: GRADA, 2002. 424 s. ISBN 80-247-0199-5.
Jazyk výuky: Čeština
TOMEK, G. -- VÁVROVÁ, V. Integrované řízení výroby. Praha: Grada Publishing, 2014. 368 s. ISBN 978-80-247-4486-5.

Doporučená:
FALLON, A. Automotive Manufacturing Solutions.  [online]. 2011. URL: http://www.automotivemanufacturingsolutions.com.
TOMEK, G. -- VÁVROVÁ, V. Řízení výroby a nákupu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 384 s. ISBN 978-80-247-1479-0.

Studijní plány:
B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-EOE Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-FME Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2015/2016   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Petr Novotný, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. David Staš, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 27. 9. 2016.

Typ výstupu: