Sylabus předmětu ST - Statistika (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Statistika
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: doc. Ing. Eva Jarošová, CSc.
Garantující pracoviště: Katedra informatiky a kvantitativních metod (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (5 kreditů)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami popisné statistiky, se základy počtu pravděpodobnosti a s principy teorie odhadu a testování hypotéz.
 
Výukové metody: Přednáška jednou za 14 dní, cvičení každý týden. Na cvičeních se k výpočtům používá kalkulačka se statistickými funkcemi, případně notebook. Studenti se samostatně seznámí se statistickým softwarem (Statgraphics) v průběhu zpracování semestrální práce spočívající v aplikaci metod popisné statistiky na vlastní reálná data.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod. Popisná statistika - základní pojmy. (dotace 1/2)
 
a.Klasifikace typů proměnných.
b.Třídění dat.
c.Zacházení se sumami.

2.Popisná statistika - charakteristiky úrovně. (dotace 1/2)
 
a.Různé druhy průměrů: aritmetický, harmonický, geometrický.
b.Modus, medián, kvantily.

3.Popisná statistika - charakteristiky variability. (dotace 1/2)
 
a.Variační, kvartilové a decilové rozpětí.
b.Rozptyl, směrodatná odchylka.
c.Variační koeficient.

4.Popisná statistika - kvantily, využití statistických funkcí na kalkulačce (dotace 1/2)
 
a.Využití kvartilů, decilů
b.Zacházení s kalkulačkou

5.Prezentace semestrální práce (dotace 1/2)
6.První průběžný test. Základy počtu pravděpodobnosti. (dotace 1/2)
 
a.První průběžný test (popisná statistika).
b.Klasická a statistická definice pravděpodobnosti.
c.Základní pravidla počítání s pravděpodobnostmi.

7.Diskrétní náhodná veličina (dotace 1/2)
 
a.Pravděpodobnostní a distribuční funkce, střední hodnota a rozptyl.
b.Binomické rozdělení.

8.Spojitá náhodná veličina. (dotace 1/2)
 
a.Hustota pravděpodobnosti, distribuční funkce, kvantil, střední hodnota a rozptyl.
b.Normální rozdělení.

9.Zpracování údajů z výběrových šetření. Bodový a intervalový odhad. (dotace 1/2)
 
a.Druhy výběrových šetření. Výběrové charakteristiky.
b.Bodový a intervalový odhad střední hodnoty v základním souboru.
c.Bodový odhad rozptylu v základním souboru.
d.Bodový a intervalový odhad relativní četnosti v základním souboru.

10.Druhý průběžný test, Intervalový odhad - dokončení (dotace 1/2)
 
a.Druhý průběžný test (počet pravděpodobnosti a intervalový odhad).
b.Odhad úhrnu a absolutní četnosti.
c.Určení rozsahu výběrového souboru.

11.Testování hypotéz. (dotace 1/2)
 
a.Formulace hypotéz.
b.Chyby I. a II. druhu, hladina významnosti, kritický obor.
c.Jednovýběrové testy o střední hodnotě.
d.Jednovýběrové testy o relativní četnosti.

12.Testování hypotéz. (dotace 1/2)
 
a.Dvouvýběrové testy o rovnosti středních hodnot.
b.Dvouvýběrové testy o rovnosti relativních četností.

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Bude schopen definovat a objasnit základní pojmy teorie pravděpodobnosti a aplikovat model normálního rozdělení
-Bude schopen vyjmenovat a vypočítat popisné charakteristiky datového souboru a objasnit jejich vlastnosti
-Bude schopen zobecnit výsledky výběrového šetření, tj. odhadnout charakteristiky v populaci či ověřit hypotézy o těchto charakteristikách
-Bude schopen zvolit a použít vhodné metody třídění, sumarizace a prezentace dat

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách12 h0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech24 h12 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h4 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku16 h16 h
     Příprava na průběžné hodnocení28 h42 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce14 h14 h
     Příprava na závěrečný test14 h20 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku32 h32 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %10 %
Vypracování semestrální práce10 %10 %
Absolvování průběžného testu (testů)30 %30 %
Absolvování závěrečného testu30 %30 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky20 %20 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Dva průběžné testy a prezentace semestrální práce. Z každého testu lze získat maximálně 15 bodů, za semestrální práci 10 bodů. Body za prezentaci budou uděleny pouze při aktivní účasti. Zkoušku mohou vykonat studenti, kteří v průběžném hodnocení získali minimálně 30 bodů. Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní části. Pro úspěšné absolvování předmětu musí student v každé části zkoušky dosáhnout alespoň 50% maximálního možného počtu bodů.
U všech testů je povoleno používat pouze oficiální přehled vzorců a kalkulačku, závěrečný test je možno absolvovat v počítačové učebně (s využitím Excelu).
Hodnocení bude provedeno na základě následující stupnice:
100-90 - výborně
89-75 - velmi dobře
74-60 - dobře
méně než 60 - neprospěl
 
Podpora distančních forem studia:
Semestrální práce ve Wordu. Výpočty a grafy mohou být provedeny v Excelu. Průběžné testy při 2. a 3. tutoriálu. Učební opora pro kombinovanou formu studia vystavená v Dokumentovém serveru předmětu
skripta:
FRIEDRICH, V. Statistika 1, Vysokoškolská učebnice pro distanční studium, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
HINDLS, R. -- SEGER, J. -- FISCHER, J. -- HRONOVÁ, S. Statistika pro ekonomy. 8. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 415 s. ISBN 978-80-86946-43-6.
MAREK, L. Statistika v příkladech. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2013. ISBN 978-80-7431-118-5.
HINDLS, R. -- SEGER, J. -- HRONOVÁ, S. Statistika pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2002. 420 s. ISBN 80-86419-26-6.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
HINDLS, R. -- KOLEKTIV. Metody statistické analýzy pro ekonomy. 2. vyd. Praha: Management Press, 2000. 259 s. ISBN 80-7261-013-9.
FRIEDRICH, V. Statistika 1.: Pro distanční studium. 1. vyd. Plzeň: Západočeská uni. v Plzni, 2002. 398 s. ISBN 80-7082-913-3.
CYHELSKÝ, L. -- HINDLS, R. -- KAHOUNOVÁ, J. Elementární statistická analýza. 2. vyd. Praha: Management Press, 1999. 319 s. ISBN 80-7261-003-1.
MAREK, L. Statistika pro ekonomy.: Aplikace. + DVD se SAS software a příklady z knihy. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-40-5.
HENDL, J. Přehled statistických metod.: Analýza a metaanalýza dat. 3. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-482-3.
Jazyk výuky: Angličtina
WEISS, N. Elementary Statistics. Boston: Addison Wesley, 2007. 744 s.
WONNACOTT, R. -- WONNACOTT, T. Introductory Statistics for Business and Economics. 4. vyd. USA: John Wiley and Sons, 1990. 815 s. ISBN 978-0-471-61517-0.

Studijní plány:
B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-EOE Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-FME Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017   (a starší)
Vyučující předmětu: Mgr. Pavel Brom, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Mgr. Radka Hakl Picková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Eva Jarošová, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Petr Kasal (cvičící, zkoušející)
RNDr. Petr Salač, CSc. (zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 13. 5. 2016.

Typ výstupu: