Sylabus předmětu ZSV - Základy strojírenské výroby (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Základy strojírenské výroby
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: Ing. Josef Bradáč, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
Poskytnout základní informace a ilustrativní přehled o nejdůležitějších technologiích a metodách používaných ve strojírenské výrobě, zejména v oboru slévárenství, svařování, tváření kovů a plastů, obrábění a montáži. Předmět vysvětluje teoretické základy a funkční vlastnosti jednotlivých strojírenských technologií především s ohledem na možné aplikace v automobilovém průmyslu.
 
Výukové metody: Cvičení probíhají formou exkurzí do různých výrobních provozů závadu Škoda Auto a.s. Jedná se o exkurze do následujících provozů: hutě (H3), svařovna (M12), tréninkové centrum (C26A), lisovna (M15), výroba agregátů (M2A), montáž (M13).
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do problematiky. Technologie slévárenství. (dotace 4/2)
 
a.Charakteristika slévárenství a schéma slévárenské výroby.
b.Technologie slévárenské výroby a hodnocení vad odlitků.
c.V rámci cvičení exkurze do hutního provozu ve firmě Škoda Auto a.s.

2.Technologie svařování, pájení a dělení materiálů. (dotace 4/2)
 
a.Základní způsoby a charakteristika svařování kovů. Tavné a tlakové metody svařování.
b.Pájení kovů a technologie dělení kovů.
c.V rámci cvičení exkurze do svařovny ve firmě Škoda Auto a.s.

3.Technologie tváření kovů a zkoušení materiálů. (dotace 4/2)
 
a.Rozdělení tvářecích technologií. Zkoušení materiálů.
b.Technologie objemového tváření. Charakteristika technologií, strojů a nástrojů.
c.Technologie plošného tváření. Charakteristika technologií, strojů a nástrojů.
d.V rámci cvičení exkurze do lisovny ve firmě Škoda Auto a.s.

4.Technologie zpracování plastů. (dotace 4/2)
 
a.Výhody a nevýhody plastů jako konstrukčního materiálu.
b.Technologie zpracování plastů
c.Moderní způsoby zpracování plastů - sendvičové vstřikování, GIT, WIT.
d.V rámci cvičení exkurze do tréninkového centra ve firmě Škoda Auto a.s.

5.Technologie obrábění. (dotace 4/2)
 
a.Technologie a výrobní zařízení pro obrábění.
b.Základní druhy a principy nekonvenčních metod obrábění.
c.V rámci cvičení exkurze do výroby agregátů ve firmě Škoda Auto a.s.

6.Technologie montáže a automatizace. (dotace 4/2)
 
a.Formy a členění montáže. Technologie montážního procesu a montážní technika.
b.Charakteristika a základní typy automatizace. Automatizace montáže.
c.V rámci cvičení exkurze na montáž vozů Škoda Octavia ve firmě Škoda Auto a.s.

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Popíše princip technologie tváření a zpracování plastů, definuje jednotlivé metody a zařízení
-Rozpozná hlavní technické materiály a popíše technologie povrchových úprav
-Vysvětlí podstatu technologie obrábění, montáže a automatizace; popíše jednotlivé metody a zařízení
-Vysvětlí podstatu technologie slévárenství a svařování, popíše jednotlivé metody a zařízení

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách24 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech12 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku20 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce0 h
     Příprava na závěrečný test56 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích30 %
Vypracování semestrální práce0 %
Absolvování závěrečného testu70 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Prezenční forma studia
Výsledné hodnocení předmětu se skládá z následujících činností:

1) Účast na 6 exkurzích pokrývajících základní výrobní provozy ve firmě Škoda Auto a.s. Za účast na každé exkurzi bude uděleno 5 bodů, celkem za exkurze je tedy možné získat max 30 bodů. Pokyny týkající se termínů a organizace jednotlivých exkurzí budou studentům elektronicky zaslány před zahájením výuky a budou též k dispozici na dokumentovém serveru.

2) Písemná zkouška, za kterou je možné získat max. 70 bodů. Zkouška se bude skládat z 35 otázek. Za každou otázku lze získat 2 body. Otázky jsou rozděleny dle následujícího schématu:
a) Technologie slévání, svařování. Celkem 12 otázek, tedy max.24 bodů.
b) Technologie tváření kovů, zpracování plastů. Celkem 12 otázek, tedy max.24 bodů.
c) Technologie obrábění, montáže a automatizace. Celkem 11 otázek, tedy max. 22 bodů.

Kombinovaná forma studia
Výsledné hodnocení předmětu se skládá z následujících činností:

1) Vypracování a odevzdání semestrální práce na zadané téma ve formátu doc.
nebo pdf. Aby mohla být práce ohodnocena, je zapotřebí ji vložit do
odevzdávárny, která bude za tímto účelem vytvořena. Za práci je možné získat
max. 30 bodů. Hodnotit se bude nejen obsahová a formální stránka, ale i 
úroveň a množství použitých literárních zdrojů.

2) Písemná zkouška se stejnými podmínkami jako u prezenčního studia
max. 70 bodů.

Závěrečné hodnocení
100% - 90% splněno 1
89% - 75% splněno 2
74% - 60% splněno 3
59% - 0% nesplněno N
 
Podpora distančních forem studia:
Učební opora pro kombinovanou formu studia.

Podpůrné studijní materiály pro kombinovanou formu studia.

Konzultace s vyučujícími zaměřené na probíranou látku a zpracování semestrální práce. Jednak prostřednictvím e-mailu, osobně ve vymezených časech, nebo po vzájemné dohodě.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
VRABEC, J. -- NOVÁK, P. -- TOMÍČEK, J. -- BERÁNEK, L. Základy strojírenské výroby. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015.
Jazyk výuky: Angličtina
SUCHÁNEK, J. -- BRYKSÍ STUNOVÁ, B. Fundamentals of technology I. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04709-5.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
NOVÁ, I. -- GABRIEL, V. -- JERSÁK, J. -- LENFELD, P. Základy strojírenské výroby. 1. vyd. Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO VŠ o.p.s., 2001. 274 s. ISBN 80-238-7610-4.

Studijní plány:
B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-EOE Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-FME Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-PERLZ Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Josef Bradáč, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jiří Sobotka, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 8. 12. 2016.

Typ výstupu: