Sylabus předmětu ZDFP - Základy daňového a finančního práva (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Základy daňového a finančního práva
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: JUDr. Ing. Hana Skalická, BA, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra financí a účetnictví (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (5 kreditů)
Cíl předmětu:
Seznámit studenty s komplexním pohledem na soustavu daní a poplatků ČR. Výběr témat je zvolen tak, aby byl student postupně seznámen se základy daňového a finančního práva a následně s jednotlivými daněmi. U jednotlivých daní je důraz kladen na vymezení daňových subjektů, předmětu daně, základu a výpočtu daně. Detailnější rozbor je pak věnován především daňovým aspektům podnikání, a to primárně dani z příjmů fyzických i právnických osob a DPH.
 
Výukové metody: Výuka v denní formě studia se skládá z přednášek a cvičení. Výuka v kombinované formě studia probíhá blokovou formou.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do daňového a finančního práva (dotace 2/0)
 
a.Charakteristika daňového a finančního práva
b.Prameny finančního práva
c.Systém finančního práva
d.Finančně právní vztahy

2.Soustava daní a poplatků v České republice (dotace 2/1)
 
a.Pojmy daň, poplatek. Vlastnosti a funkce daní.
b.Právní rysy daně, ekonomické rysy daně, funkce daně.
c.Konstrukční prvky daně.
d.Klasifikace daní.
e.Daňový systém ČR a jeho vývoj.
f.Charakteristika základních druhů daní v ČR (selektivní daně ze spotřeby).
g.Rozpočtové určení daní

3.Daň z příjmů fyzických osob a sociální pojistné (dotace 6/8)
 
a.Daň z příjmů fyzických osob - základní principy
b.Příjmy ze závislé činosti
c.Příjmy ze samostatné činnosti
d.Příjmy z kapitálového majetku
e.Příjmy z nájmu
f.Ostatní příjmy
g.Daňová evidence
h.Systém sociálního pojistného
i.Poplatníci daně z příjmů fyzických osob a plátci pojistného
j.Konstrukční prvky daně a sociálního pojistného
k.Struktura příjmů z pohledu daně z příjmů fyzických osob a sociálního pojistného
l.Výpočet daně a pojistného za zdaňovací období

4.Daň z příjmů právnických osob (dotace 4/1)
 
a.Základní principy
b.Základ daně
c.Výpočet daně za zdaňovací období

5.Správa daní (dotace 4/1)
 
a.Osoby zúčastněné na správě daní a jejich procesní postaveni
b.Vybrané úkony a pojmy při správě daní
c.Fáze správy daní
d.Nalézací řízení
e.Placení daní

6.Daň z přidané hodnoty (dotace 4/1)
 
a.Princip a konstrukce
b.Tuzemská plnění
c.Plnění vůči jiným státům
d.Výpočet daně za zdaňovací období

7.Malé daně (dotace 2/0)
 
a.Daň z nemovitých věcí
b.Daň z nabytí nemovitých věcí
c.Daň silniční

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Identifikovat svá práva a povinnost ve vztahu k finančnímu úřadu, OSSZ a zdravotní pojišťovně v nejčastějších situacích, do kterých se mohou dostat např. při zahájení samostatné výdělečné činnosti nebo v případě daňové kontroly či jiného postupu ze strany správce daně
-Určit, zda li ten který příjem či majetek podléhá zdanění v České republice a pokud ano, jaké dani, jaký je základ daně a postup výpočtu daně
-Vymezit vztah daňového a finančního práva k ostatním právním odvětvím
-Vypočítat svou daňovou povinnost a podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách24 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech12 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku12 h
     Příprava na průběžné hodnocení30 h
     Příprava na závěrečný test62 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Absolvování průběžného testu (testů)50 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky50 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Průběžný test:

Průběžný test se bude psát na posledním cvičení a bude se jednat o příklad na daň z příjmů fyzických osob a sociální pojistné definovaného poplatníka.

Závěrečná písemná zkouška:
Písemná zkouška bude obsahovat jak otázky s výběrem odpovědí, tak otázky bez tohoto výběru a drobné příklady z celé problematiky uvedené v sylabu předmětu.

Během průběžného testu i zkoušky je možno používat daňové zákony (verze bez komentáře) v tištěné podobě a kalkulačku. Není povoleno používat mobilní telefony, počítače ani jiná podobná zařízení.

Podmínkou úspěšného absolvování je dosažení 60% z výsledků obou testů v součtu. Každý z testů má 50% váhu pro tvorbu známky. Průběžný test není možno opakovat.
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
VANČUROVÁ, A. -- LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2016. Praha: Vox, 2016.
Jazyk výuky: Angličtina
Model Tax Convention on Income and on Capital.: Condensed Version 2010. 8. vyd. Paris: OECD Publishing, 2010. ISBN 978-92-64-08948-8.

Doporučená:
Czech tax law, as amended (mainly Income Tax Act and VAT Act)
Daňové zákony v účinném znění
Jazyk výuky: Čeština
VANČUROVÁ, A. -- SLINTÁKOVÁ, B. Cvičebnice 2015 - DÍL 1 Daň a její konstrukce, Daňový systém, Správa daní, Daň z příjmů právnických osob. Praha: VOX, 2015. 72 s. ISBN 978-80-87480-37-3.
VANČUROVÁ, A. -- KLAZAR, S. Cvičebnice 2015 - DÍL 2 Daň z příjmů fyzických osob a pojistné sociálního pojištění . Praha: VOX, 2015. 88 s. ISBN 978-80-87480-38-0.
DVOŘÁKOVÁ, V. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2016. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-035-7.
MRKÝVKA, P. Základy finančního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4514-9.
RADVAN, M. Finanční právo a finanční správa.: Berní právo. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2008. ISBN 978-80-7239-230-8.

Studijní plány:
B-EM-PERLZ Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-FME Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-EOE Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Dana Klímová (cvičící, zkoušející)
Ing. Leona Řepová (cvičící, zkoušející)
JUDr. Ing. Hana Skalická, BA, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 8. 11. 2016.

Typ výstupu: