Sylabus předmětu RE - Rétorika (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Rétorika
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra řízení lidských zdrojů (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: cvičení
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Cíl předmětu:
Předkládaná učební látka je koncipována do jednoho semestru, probíhá formou seminářů. Pozornost je zaměřena především na schopnost mluveného projevu a zasazení této schopnosti do kontextu mezilidské komunikace. Náplň seminářů tvoří nejen prezentace a výklad zásad správného mluveného projevu, ale především jejichpraktické využití. Znalosti jsou získávány formou zážitkového učení, proto kurz předpokládá vysokou míru zapojení studentů.
 
Výukové metody: Krátké přednášky, praktická cvičení, simulace, skupinové diskuse, individuální prezentace.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do kurzu (dotace 0/2)
 
a.Význam rétoriky v současnosti
b.Základní zásady mluveného projevu
c.Způsob hodnocení kurzu
d.Krátké projevy bez přípravy I

2.Mluvený projev. (dotace 0/2)
 
a.Cíle projevu.
b.Analýza posluchačů.
c.Invence v projevu.
d.Krátké projevy bez přípravy II

3.Organizace projevu (dotace 0/2)
 
a.Možnosti a techniky organizace projevu
b.Krátké projevy bez přípravy III

4.Pozornost a paměť posluchačů (dotace 0/2)
 
a.Práce s pozorností posluchačů
b.Prvky zapamatování projevu
c.Krátké projevy s přípravou I

5.Styl projevu (dotace 0/2)
 
a.Výklad problematiky
b.Krátké projevy s přípravou II

6.Přednes mluveného projevu (dotace 0/2)
 
a.Přednes a technika mluveného projevu
b.Péče o hlas
c.Krátké projevy s přípravou III

7.Neverbální komunikace (dotace 0/2)
 
a.Neverbální složka mluveného projevu
b.Náhrada omluvených připravených krátkých projevů

8.Komunikace v malých skupinách (dotace 0/2)
 
a.Specifika komunikace v malých skupinách
b.Formální a neformální možnosti komunikace

9.Debata (dotace 0/2)
 
a.Zásady a pravidla debaty.
b.Formáty debaty

10.Tréma a argumentace (dotace 0/2)
 
a.Práce s trémou
b.Zásady logického myšlení a argumentace

11.Prezentace připravených projevů, diskuze, skupinové hodnocení projevů I (dotace 0/2)
12.Prezentace připravených projevů, diskuze, skupinové hodnocení projevů II (dotace 0/2)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Dokáže kriticky analyzovat svůj i cizí projev
-Porozumí základním způsobům vedení debaty
-Připraví a přednese projev na zadané téma

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech24 h8 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h2 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku10 h16 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce0 h14 h
příprava závěrečných projevů22 h16 h
Celkem56 h56 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích60 %20 %
Vypracování semestrální práce0 %40 %
závěrečný připravený projev s diskusí40 %40 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
V souladu se systémem ECTS je výsledná známka odvozená z počtu získaných bodů. Způsob bodování jednotlivých aktivit je vysvětlen a upřesněn v rámci prvního semináře. Případná změna bodování je v kompetenci cvičícího a bude prezentována na prvním cvičení.

Prezenční studium:
Aktivní prezence a diskuse na cvičeních: 30 bodů
Krátký projev bez přípravy a s přípravou: 20 bodů (bez splnění nelze splnit závěrečný projev)
Účast v debatách: 10 bodů
Závěrečný projev s diskusí a hodnocení projevů: 40 bodů

Kombinované studium:
Aktivní prezentace a diskuse na cvičeních: 20 bodů
Semestrální práce: 40 bodů
Závěrečný projev s diskusí: 40 bodů
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
DE VITO, J A. Základy mezilidské komunikace. 6. vyd. Praha: GRADA, 2008. 502 s. ISBN 978-80-247-2018-0.
HIERHOLD, E. Rétorika a prezentace.: 7. aktualizované vydání. 7. vyd. Praha: GRADA, 2008. ISBN 978-80-247-2423-2.

Doporučená:
LUCAS, S. The Art of Public Speaking. 11th ed. New York: McGraw-Hill, 2012.

Studijní plány:
B-EM-EOE Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016   (a starší)
Vyučující předmětu: Mgr. Jakub Černý (cvičící, zkoušející)
Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 15. 9. 2016.

Typ výstupu: