Sylabus předmětu FAP - Finanční analýza podniku (ŠAVŠ - LS 2015/2016)

     Čeština          Angličtina          

Název: Finanční analýza podniku
Semestr: LS 2015/2016
Garant předmětu: doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra financí a účetnictví (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: žádné
Dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/16 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
Finanční analýza je v moderních podnicích nedílnou součástí finančního řízení, a proto seznámení se základními technikami a metodami je jednou z klíčových znalostí studentů ekonomických oborů. Hlavním předpokladem je znalost a porozumění finančním výkazům společnosti jako nejdůležitějšího zdroje informací pro technickou finanční analýzu. Cílem předmětu je proto seznámit studenty s jednotlivými funkčními i věcnými oblastmi finanční analýzy podniku, příslušnými metodickými postupy, technikami analýzy a analytickými ukazateli, jejichž cílem je podat co nejvěrnější obraz o finanční situaci podniku jak externím, tak interním uživatelům těchto informací.
 
Výukové metody: V prezenčním studiu se výuka skládá z teoretických přednášek a cvičení. V průběhu semestru jsou řešeny případové studie a příklady z praxe. V distanční formě studia je výuka uskutečňována v rámci společných soustředění a individuálních konzultací s vyučujícím.
 
Obsah předmětu:
1.Finanční analýza -- definice pojmu a cílů. Historie a počátky finanční analýzy. Externí a interní finanční analýza. Finanční zdraví podniku. Statistické metody používané v podnikové praxi. (dotace 1/1)
2.Zdroje informací pro finanční analýzu. Základní principy a odlišnosti podvojného účetnictví a daňové evidence. České účetní standardy. Účetní závěrka a publikované účetní informace v České republice. Povinnost auditu a povinnost vykazování podle mezinárodních účetních standardů. (dotace 1/1)
3.Struktura a význam bilance podniku pro finanční analýzu a finanční plánování. Rozsah publikovaných informací a základní problémy s jejich využitím pro finanční analýzu. Výkaz zisků a ztrát a výkaz cash flow z hlediska jejich role pro finanční analýzu, finanční plánování a management podniku. Druhové a účelové členění výsledovky. Omezená vypovídací schopnost účetních informací. (dotace 1/1)
4.Fundamentální a technická finanční analýza. Definice a charakteristika. Základní metody technické finanční analýzy. Analýza extenzivních ukazatelů. Analýza fondů finančních prostředků. Vyšší metody technické finanční analýzy. (dotace 1/1)
5.Úprava účetních výkazů pro potřeby analýzy. Podstata procentního rozboru, komparativní a trendové analýzy. (dotace 2/2)
6.Analýza platební schopnosti podniku -- ukazatele solventnosti a likvidity. Možnosti použití jednotlivých typů a interpretace výsledků. Prvotní a druhotná platební neschopnost podniků a její příčiny. Ukazatele aktivity a ukazatele na bázi Cash Flow. Způsoby výpočtů a interpretace výsledků. (dotace 1/1)
7.Analýza aktivity podniku -- jednotlivé typy ukazatelů rentability, možnosti jejich použití a interpretace. (dotace 1/1)
8.Analýza finanční stability podniku -- jednotlivé typy ukazatelů finanční struktury, možnosti jejich použití a interpretace. Průměrné náklady na kapitál. Analýza finanční páky a její vliv na rentabilitu vlastního kapitálu. Rizikové faktory finanční stability a finanční kondice podniku. (dotace 2/2)
9.Poměrové ukazatele kapitálového trhu. Analýza rentability podniku -- jednotlivé typy ukazatelů rentability, možnosti jejich použití a interpretace. (dotace 2/2)
10.Komplexnější modely finanční analýzy (pyramidová soustava ukazatelů, systém Du Pont). Charakteristika finančního zdraví společnosti pomocí bankrotních a bonitních modelů (například Altmanova rovnice důvěryhodnosti: Z --skore, česká modifikace indexu důvěryhodnosti "IN", Tamariho model). (dotace 1/1)
11.Problematika meziodvětvové a mezinárodní komparace podniků na bázi finančních analýz, vykazování výsledků společnosti podle mezinárodních účetních standardů. Hlavní rozdíly a jejich vliv na interpretaci finančních ukazatelů. (dotace 2/2)
12.Oceňování majetku podniku. Metody určování tržní hodnoty vlastního kapitálu podniku a tržní hodnoty podniku. (dotace 3/3)
13.Význam rozvinutých finančních trhů a zvláště trhu kapitálového pro stanovení tržní hodnoty podnikových aktiv, vlastního kapitálu a tržní hodnoty podniku. (dotace 2/2)
14.Další praktické možnosti využití finanční analýzy (odvětvové analýzy, posuzování úvěrové způsobilosti, předpovědi finanční tísně podniku). (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-analyzuje finanční zdraví podniku, interpretuje zjištěné výsledky finanční analýzy a identifikuje slabá místa finančního zdraví podniku
-definuje finanční zdraví podniku a zvolí efektivní metody pro jeho posouzení
-vybere vhodné informace a modifikuje výkazy finančního účetnictví pro potřeby finanční analýzy
-vysvětlí podstatu různých přístupů a metod pro stanovení hodnoty podniku

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách24 h16 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech24 h0 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h4 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku24 h42 h
     Příprava na průběžné hodnocení26 h22 h
     Příprava na závěrečný test14 h28 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Absolvování průběžného testu (testů)40 %40 %
Absolvování závěrečného testu60 %60 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Aktivní účast na seminářích, dosažení minimálně 60 % bodů z průběžných testů z příkladů (maximálně 40 bodů) a splnění písemného testu z odpřednášené látky na konci semestru (praktické příklady a výpočty, teoretické otázky, maximálně 60 bodů). Body ze všech uvedených částí se sčítají. Výsledná známka je udělena dle následující stupnice:
90 - 100 % bodů výborně
75 - 89 % bodů velmi dobře
60 - 74 % bodů dobře
59 a méně % bodů nevyhověl
 
Podpora distančních forem studia:
Studijní materiály uložené v dokumentovém serveru AIS - Power Pointové prezentace pokrývající jednotlivá témata, zadání početních příkladů a jejich řešení v MS Excel.
 
Literatura:
Základní:
SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3386-6.
Jazyk výuky: Čeština
MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku.: Proces ocenění základní metody a postupy. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-67-5.
VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku. 1. vyd. Praha: GRADA, 2011. ISBN 978-80-247-3647-1.

Doporučená:
KISLINGEROVÁ, E. -- HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem.: + CD. 2. vyd. Praha: C.H.BECK, 2008. ISBN 978-80-7179-5.
KNAPOVÁ, B. -- KRABEC, T. -- ROUBÍČKOVÁ, J. EBIT Criterion: Financial Analysis' Issues. INTERNATIONAL JOURNAL of MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES. [online]. In INTERNATIONAL JOURNAL of MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES. 2011. sv. 5, č. 3, s. 499--507. URL: http://www.naun.org/journals/m3as/.
KNÁPKOVÁ, A. -- PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza.: Komplexní průvodce s příklady. 1. vyd. Praha: GRADA, 2010. ISBN 978-80-247-3349-4.
RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza.: Metody, ukazatele, využití v praxi. 3. vyd. Praha: GRADA, 2010. ISBN 978-80-247-3308-1.
Jazyk výuky: Čeština
KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance.: 3. vydání +CD. 3. vyd. Praha: C.H.BECK, 2010. ISBN 978-80-7400-194-9.

Studijní plány:
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2013/2014
B-EM-FME Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
 
Vyučován v období: LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, LS 2014/2015   (a starší)
Vyučující předmětu: Bc. Ing. Dagmar Čámská, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA (cvičící, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 3. 2. 2016.

Typ výstupu: