Sylabus předmětu PM - Právo v marketingu (ŠAVŠ - LS 2014/2015)

     Čeština          Angličtina          

Název: Právo v marketingu
Semestr: LS 2014/2015
Garant předmětu: Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra práva (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška
Způsob ukončení: zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s právními aspekty marketingu a jejich využitím v praxi. Výuka bude vycházet z příslušné právní úpravy a bude doplněna o praktické příklady. Předmět se zaměří na schopnost použít teoretických znalostí v praxi.
 
Výukové metody: Předmět je vyučován formou přednášek. Základní koncepce výuky je stanovena klíčovými oblastmi, které jsou uvedeny v členění předmětu podle obsahu. Bude kladen důraz na schopnost praktického využití teoretických znalostí v podnikatelské praxi. Výuka bude doplňována praktickými příklady a případovými studiemi k probíranému tématu. Do výuky budou zařazovány diskuze a rozbory aktuálních témat k probírané látce
 
Obsah předmětu:
1.Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty právní regulace marketingu a reklamy (dotace 2/0)
2.Vybrané otázky právní regulace marketingu specifických komodit (dotace 2/0)
3.Nekalosoutěžní jednání v marketingu (dotace 2/0)
4.Klamavé a agresivní obchodní praktiky a ochrana spotřebitele z pohledu marketingových strategií (dotace 2/0)
5.Marketing a autorské právo (dotace 2/0)
6.Práva na označení jako nástroj marketingu a reklamy (dotace 2/0)
7.Právní aspekty marketingu a médií (dotace 2/0)
 
a.Odpovědnost zadavatelů a zhotovitelů reklamy
b.Právní regulace televizního vysílání

8.Ochrana osobnosti a osobních údajů (dotace 2/0)
9.Nové formy marketingu a jejich právní regulace (dotace 2/0)
10.Marketingové soutěže a spotřebitelské loterie (dotace 2/0)
11.Význam autoregulačních mechanismů v marketingu (dotace 2/0)
12.Nejčastější smluvní typy marketingové praxe (dotace 2/0)
13.Veřejnoprávní a soukromoprávní nástroje ochrany proti zakázaným marketingovým praktikám (dotace 2/0)
14.Shrnutí a opakování (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Objasní principy ochrany spotřebitele v kontextu regulace marketingu
-Popíše základní instrumenty soukromoprávní a veřejnoprávní regulace reklamy

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách28 h
Samostudium
     Příprava na průběžné hodnocení14 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce21 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku42 h
Celkem105 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %
Vypracování semestrální práce40 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky50 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
žádné
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
WINTER, F. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007. 335 s. ISBN 80-7201-654-7.
HOLÝ, P. -- CHALOUPKOVÁ, H. Regulace reklamy. Komentář. Praha: C. H.BECK, 2009. 336 s. ISBN 978-80-7400-180-2.
TELEC, I. -- TŮMA, P. ÚZ Autorské právo, průmyslová práva. Ostrava: Sagit, 2013. 208 s.
ÚZ č. 881 Občanský zákoník a související předpisy podle stavu k 23.1.2012. Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-902-4.
ÚZ č.921. Insolvence. Ochrana hospodářské soutěže. Veřejná podpora. Významná tržní síla podle stavu k 1.11.2012.: Věcný rejstřík insolvenčního zákona, oficiální a pracovní názvy jeho paragrafů. Ostrava: Sagit, 2013. ISBN 978-80-7208-944-4.
-, -. ÚZ č 963 Ochrana spotřebitele, potraviny a tabákové výrobky, ČOI, technické požadavky, bezpečnost. Ostrava: Sagit, 2013. 112 s.

Doporučená:
Směrnice č. 2010/13/EU, o audiovizuálních mediálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů
Jazyk výuky: Čeština
HORÁČEK, R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zaměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2008. 543 s. ISBN 978-80-7400-058-4.
KINDL, J. -- SVOBODA, P. -- MUNKOVÁ , J. Soutěžní právo . Praha: C.H.Beck, 2012. 648 s. ISBN 978-80-7400-424-7.
HAJN, P. Jak jednat v boji s konkurencí. Praha: Linde, 1995.
ROZEHNAL, A. Mediální právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012.
TELEC, I. -- TŮMA, P. Přehled práva duševního vlastnictví.: Česká právní ochrana 2. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2006. ISBN 80-7239-198-4.
TELEC, I. -- TŮMA, P. Přehled práva duševního vlastnictví (1). Lidskoprávní základy. Licenční smlouva. Brno: Jan Šabata, 2007.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu: Mgr. Miroslav Černý, Ph.D. (garant)
JUDr. Petr Frischmann, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 10. 12. 2014.

Typ výstupu: