Sylabus předmětu PM - Právo v marketingu (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Čeština          Angličtina          

Název: Právo v marketingu
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Garantující pracoviště: Katedra ekonomie a práva (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
Dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
přednáška
Způsob ukončení:
zkouška (2 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s právními aspekty marketingu a jejich využitím v praxi. Výuka bude vycházet z příslušné právní úpravy a bude doplněna o praktické příklady. Předmět se zaměří na schopnost použít teoretických znalostí v praxi.
 
Výukové metody:
Předmět je vyučován formou přednášek. Základní koncepce výuky je stanovena klíčovými oblastmi, které jsou uvedeny v členění předmětu podle obsahu. Bude kladen důraz na schopnost praktického využití teoretických znalostí v podnikatelské praxi. Výuka bude doplňována praktickými příklady a případovými studiemi k probíranému tématu. Do výuky budou zařazovány diskuze a rozbory aktuálních témat k probírané látce
 
Obsah předmětu:
1.
Veřejnoprávní a soukromoprávní regulace marketingu a reklamy (dotace 2/0)
2.
Nekalosoutěžní jednání v marketingu (dotace 2/0)
3.
Ochrana spotřebitele z pohledu klamavých a agresivních marketingových praktik (dotace 2/0)
4.
Veřejnoprávní ochrana spotřebitele z pohledu marketingových strategií (dotace 2/0)
5.
Marketing a právní regulace medií (dotace 2/0)
6.
Odpovědnost zadavatelů a zhotovitelů reklamy (dotace 2/0)
 
a.
Právní regulace a institucionální zabezpečení
b.
Účinnost autoregulačních mechanismů

7.
Práva duševního vlastnictví v marketingu (dotace 2/0)
 
a.Autorská práva jako nástroj marketingu
b.
Průmyslové vlastnictví v reklamě

8.
Ochrana osobnosti a osobních údajů v reklamě (dotace 2/0)
9.
Marketingové soutěže a spotřebitelské loterie (dotace 2/0)
10.
Nejčastější smluvní typy marketingové praxe (dotace 2/0)
11.
Vybrané otázky právní regulace marketingu specifických komodit (dotace 2/0)
12.
Shrnutí a opakování (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Objasní principy ochrany spotřebitele v kontextu regulace marketingu
-
Popíše základní instrumenty soukromoprávní a veřejnoprávní regulace reklamy

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
24 h
8 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)2 h
4 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
6 h
8 h
     Zpracování prezentace
2 h
0 h
     Příprava na závěrečný test
22 h
36 h
Celkem56 h56 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
10 %10 %
Prezentace40 %
0 %
Absolvování závěrečného testu
50 %
90 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Prezenční studium:
max. 40 b. tvorba a prezentace týmové nebo individuální případové studie
max. 10 b. aktivita na seminářích a účast na 80% výuky
max. 50 b. závěrečná ústní nebo písemná zkouška (ve zkouškovém období)
Kombinované studium
max. 10 b. aktivita na seminářích a účast na 80% výuky
max. 90 b. závěrečná ústní nebo písemná zkouška (ve zkouškovém období)
Minimum bodů z jednotlivých součástí hodnocení není stanoveno. Výsledek předmětu bude dán prostým součtem. Pro úspěšné absolvování bude nutné dosažení minimálně 60 b.
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
ÚZ č. 881 Občanský zákoník a související předpisy podle stavu k 23.1.2012. Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-902-4.
MORAVEC, O. Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-52-6.
ÚZ č.921. Insolvence. Ochrana hospodářské soutěže. Veřejná podpora. Významná tržní síla podle stavu k 1.11.2012.: Věcný rejstřík insolvenčního zákona, oficiální a pracovní názvy jeho paragrafů. Ostrava: Sagit, 2013. ISBN 978-80-7208-944-4.
-, -. ÚZ č 963 Ochrana spotřebitele, potraviny a tabákové výrobky, ČOI, technické požadavky, bezpečnost. Ostrava: Sagit, 2013. 112 s.
Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. 364 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-522-0.
CHALOUPKOVÁ, H. -- HOLÝ, P. Autorský zákon.: Komentář. 4. vyd. Ostrava: C.H.BECK, 2012. ISBN 978-80-7400-732-2.
HRUDA, O. Srovnávací reklama. 1. vyd. C.H. Beck, 2015. 132 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-561-9.
VALOUŠEK, M. Fotografie a právo: autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k fotografii. 1. vyd. Praha: Leges, 2014. 124 s. Praktik. ISBN 978-80-7502-043-7.
HRABÁNEK, J. Film z hlediska autorského práva. 2. vyd. Praha: Leges, 2011. 80 s. Praktik. ISBN 978-80-87212-91-2.
RIGEL, F. -- MORAVEC, O. -- ONDREJOVÁ, D. Reklamní právo. 1. vyd. C.H. Beck, 2018. 181 s. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-686-9.
ONDREJOVÁ, D. -- SEHNÁLEK, D. Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře. 1. vyd. Leges, 2018. 295 s. Praktik. ISBN 978-80-7502-239-4.
SRSTKA, J. -- BARTÁK, J. -- DOBŘICHOVSKÝ, T. -- KOUKAL, P. -- LEŠKA, R. -- MATES, P. -- PRCHAL, P. -- PÚRY, F. -- SKŘEJPKOVÁ, P. -- SMEJKAL, V. -- TELEC, I. -- VYSKOČIL, F. -- ŽIKOVSKÁ, P. Autorské právo a práva související: vysokoškolská učebnice. 1. vyd. Leges, 2017. 414 s. Student. ISBN 978-80-7502-240-0.
WINTEROVÁ, A. Civilní právo procesní. 2. vyd. Leges, 2018. 384 s. Student. ISBN 978-80-7502-299-8.
Jazyk výuky: Angličtina
CZECH, P. Act N 89/2012 Coll. (Czech) Civil Code.  [online]. 2012. URL: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Civil-Code.pdf.
SELLS, W. Intro to Civil Law Legal Systems. INPROL 2009.  [online]. 2009. URL:  https://www.fjc.gov/sites/default/files/2015/Introduction%20to%20Civil%20Law%20Legal%20Systems.pdf.
WHISH, R. Competition Law. 7. vyd. USA: Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-958655-4.
ŠMEJKAL, V. Competition Law and the Social Market Economy Goal of the EU. International Comparative Jurisprudence. 2015. sv. 1, č. 1, s. 33--43. ISSN 2351-6674.
LIUZZO, A. Essentials of Business Law. 7. vyd. New York: McGraw Hill, 2010. ISBN 978-0-07-337705-6.
WIDDOWSON, A R. Market Leader. Business Law.: Business English. Harlow: Pearson Education Limited, 2010. ISBN 978-1-4082-2005-4.

Doporučená:
Směrnice č. 2010/13/EU, o audiovizuálních mediálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů
Jazyk výuky: Čeština
WINTER, F. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007. 335 s. ISBN 80-7201-654-7.
HOLÝ, P. -- CHALOUPKOVÁ, H. Regulace reklamy. Komentář. Praha: C. H.BECK, 2009. 336 s. ISBN 978-80-7400-180-2.
TELEC, I. -- TŮMA, P. ÚZ Autorské právo, průmyslová práva. Ostrava: Sagit, 2013. 208 s.
HORÁČEK, R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zaměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2008. 543 s. ISBN 978-80-7400-058-4.
KINDL, J. -- SVOBODA, P. -- MUNKOVÁ , J. Soutěžní právo . Praha: C.H.Beck, 2012. 648 s. ISBN 978-80-7400-424-7.
HAJN, P. Jak jednat v boji s konkurencí. Praha: Linde, 1995.
ROZEHNAL, A. Mediální právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012.
TELEC, I. -- TŮMA, P. Přehled práva duševního vlastnictví.: Česká právní ochrana 2. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2006. ISBN 80-7239-198-4.
TELEC, I. -- TŮMA, P. Přehled práva duševního vlastnictví (1). Lidskoprávní základy. Licenční smlouva. Brno: Jan Šabata, 2007.
PATTYNOVÁ, J. -- SUCHÁNKOVÁ, L. -- ČERNÝ, J. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR): data a soukromí v digitálním světě : komentář. 1. vyd. Leges, 2018. 487 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-288-2.
WINTEROVÁ, A. -- MACKOVÁ, A. Civilní právo procesní. 9. vyd. Leges, 2018. 646 s. Student. ISBN 978-80-7502-298-1.
Jazyk výuky: Angličtina
VALDHANS, J. Evidence in Civil Law - Czech Republic. Maribor: Lex Localis, 57 s. ISBN 978-961-6842-74-7.
Selling Tourism Services at a Distance: An Analysis of the EU Consumer Acquis. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012. SpringerLink. ISBN 9783642278877.
MARTIN, E A. A Dictionary of Law. 6. vyd. New York: Oxford, 2006. 590 s. ISBN 978-0-19-280698-7.
LAW, J. -- MARTIN, E A. A Dictionary of Law. 7. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-955124-8.
ŠMEJKAL, V. Information technologies and current EU law. rw&w Science & New Media, 2016. 194 s. ISBN 978-3-946915-02-7.
ŠMEJKAL, V. a kol. Information Technologies and Current EU Law. 1. vyd. Waldkirchen Bayern/Germany: RW&W Science & New Media Passau-Berlin-Prague, 2016. 190 s. ISBN 978-3-946915-02-7.
GLOWIK, M. -- SMYCZEK, S. International Marketing Management.: Strategies, Concepts and Cases in Europe. München: Oldenbourg, 2011. ISBN 978-3486-59749-3.
CHROMÁ, M. Anglicko-český právnický slovník. LEDA, 1995. 341 s.
CHROMÁ, M. New Introduction to Legal English.: Volume I. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1950-7.
CHROMÁ, M. New Introduction to Legal English.: Volume II. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-2007-7.

Studijní plány:
Obor B-EM-EOE Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-EOE Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-EOE Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BMO Management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMEN-BMOE Management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BMO Management obchodu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BMO Management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMEN-BMOE Management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BMO Management obchodu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
Vyučován v jazyce:
čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl JUDr. Petr Frischmann, LL.M., Ph.D. dne 23. 9. 2019.

Typ výstupu: