Sylabus předmětu MR - Manažerské rozhodování (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Čeština          Angličtina          

Název:
Manažerské rozhodování
Semestr: -- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
Dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení:
klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základy vícekriteriálního rozhodování v manažerské praxi. Jádrem předmětu je kvantitativní podpora manžerských rozhodnutí a to jak za podmínek jistoty, ale také neurčitosti a rizika. Pozornost je věnována také častým chybám, kterých se manažeři při ad-hoc rozhodování dopouštějí.

 
Výukové metody:
Přednášky a na ně navazující cvičení, semestrální projekt, konzultace s vyučujícím.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do teorie manažerského rozhodování (dotace 1/2)
 
a.Cíle manažerských rozhodovacích problémů
b.
Klasifikace manažerských rozhodovacích problémů

2.Metodologie manažerského rozhodování (dotace 1/2)
 
a.Teoretická východiska rozhodování
b.
Životní cyklus rozhodovacího problému

3.
Kritéria manažerského rozhodování (dotace 1/2)
 
a.
Základní principy vytváření množiny kritérií
b.
Aspirační úrovně kritérií
c.
Vliv typu dat na zohlednění kritérií

4.
Kvantifikace významu kritérií (dotace 1/2)
 
a.
Metody stanovení vah kritérií - bodovací metoda, párové porovnání, Saatyho metoda

5.
Metody vícekriteriálního rozhodování - Metoda pořadí (dotace 1/2)
6.
Metody vícekriteriálního rozhodování - Metoda váženého součtu (WSA) (dotace 1/2)
7.
Metody vícekriteriálního rozhodování - nedominovaná množina a její využití (dotace 1/2)
 
a.
Technická dominance
b.
Praktická dominance
c.
Příklad aplikace dominance na portfolio investic

8.
Metody vícekriteriálního rozhodování - Metoda párových výměn a její aplikace (dotace 1/2)
9.Rozhodování za rizika (dotace 1/2)
 
a.
Kritérium střední hodnoty
b.Rozhodovací stromy

10.
Rozhodování za neurčitosti (dotace 1/2)
 
a.
Rozhodovací kritéria za neurčitosti - optimistické, pesimistické, Savageovo, Laplaceovo

11.
Kognitivní zkreslení a jejich dopad na manažerské rozhodování (dotace 1/2)
 
a.
Demonstrace různých typů kognitivních zkreslení na reálných příkladech

12.Obhajoba semestrálního projektu (dotace 1/2)
 
a.
Obhajoba semestrálního projektu se skládá z prezentace projektu a následné kritické diskuse

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Interprretuje základní pojmy v oblasti manažerského rozhodování
-
Řeší rozhodovací úlohy v oblasti manažerského rozhodování
-
Uplatňuje základní teoretické principy rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
12 h
0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech24 h
0 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)
0 h12 h
Samostudium
     Zpracování samostatné (seminární) práce
28 h
42 h
     Zpracování prezentace
20 h
30 h
Celkem
84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Vypracování semestrální práce60 %60 %
Prezentace
40 %
40 %
Celkem
100 %
100 %
 
Způsob hodnocení:
Vypracování semestrálního projektu - minimálně 40 bodů, maximálně 60 bodů
Prezentace a obhajoba semestrálního projekt - minimálně 20 bodů, maximálně 40 bodů
 
Podpora distančních forem studia:
Doporučená literatura, podklady k přednáškám umístěné na Dokumentovém serveru v AIS.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
FOTR, J. -- ŠVECOVÁ, L. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje. Praha: Ekopres, 2016. 474 s. ISBN 978-80-87865-33-0.
WISNIEWSKI, M. Metody manažerského rozhodování. 1. vyd. Praha: GRADA, 1996. 507 s. ISBN 80-7169-089-9.
Jazyk výuky: Angličtina
WISNIEWSKI, M. Quantitative methods for decision makers. Harlow: Financial Times Prentice Hall, 2016. 600 s. ISBN 978-0-273-77068-8.
ZOPOUNIDIS, C. -- DOUMPOS, M. Multiple criteria decision making. Švýcarsko: Springer, 2017. 211 s. ISBN 978-3-319-39290-5.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
HRŮZOVÁ, H. -- RICHTER, J. Manažerské rozhodování.: Cvičebnice s řešenými příklady. 3. vyd. Praha: VŠE, 2007. 183 s. ISBN 978-80-245-1175-7.
JABLONSKÝ, J. Operační výzkum.: Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 323 s. ISBN 978-80-86946-44-3.
Jazyk výuky: Angličtina
EHRGOTT, M. -- FIGUEIRA, J. -- GRECO, S. Multiple criteria decision analysis. New York: Springer, 2016. 696 s. ISBN 978-1-4939-3093-7.
EVANS, G. Multiple criteria decision analysis for industrial engineering. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017. 445 s. ISBN 978-1-4987-3982-5.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Mgr. František Zapletal, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl doc. Ing. Mgr. František Zapletal, Ph.D. dne 23. 7. 2020.

Typ výstupu: