Sylabus předmětu MR - Manažerské rozhodování (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Čeština          Angličtina          

Název: Manažerské rozhodování
Semestr: -- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.
Garantující pracoviště: Katedra řízení výroby, logistiky a kvality (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Cíl předmětu:
Seznámit studenty s racionálními postupy řešení rozhodovacích problémů,získat poznatky o rozhodovacích procesech a jejich struktuře, seznámit s uplatňováním principů týmové práce a volbou stylu rozhodování,vysvětlit základní metody a nástroje rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty, popsat management rizika.
 
Výukové metody: Přednášky a na ně navazující cvičení
 
Obsah předmětu:
1.Základní pojmy a poznatky manažerského rozhodování (dotace 1/2)
2.Rozhodovací procesy a jejich struktura (dotace 1/2)
3.Metody rozhodování za jistoty - teorie (dotace 1/2)
4.Metody rozhodování za jistoty - praktické aplikace (dotace 1/2)
5.Metody rozhodování za rizika a nejistoty - teorie (dotace 1/2)
6.Metody rozhodování za rizika a nejistoty - praktické aplikace (dotace 1/2)
7.Skupinové rozhodování a volba stylu rozhodvání (dotace 1/2)
8.Model Vroom-Yettona a volba úspěšného stylu rozhodování (dotace 1/2)
9.Management rizika - teorie (dotace 1/2)
10.Management rizika - praktické aplikace (dotace 1/2)
11.Systémy na podporu rozhodování (dotace 1/2)
12.Prezentace semestrální práce (dotace 1/2)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Interprretuje základní pojmy v oblasti manažerského rozhodování
-Řeší rozhodovací úlohy v oblasti manažerského rozhodování
-Uplatňuje základní teoretické principy rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách12 h0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech24 h0 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h12 h
Samostudium
     Zpracování samostatné (seminární) práce25 h32 h
     Zpracování prezentace20 h35 h
     Příprava na závěrečný test3 h5 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Vypracování semestrální práce50 %50 %
Prezentace20 %20 %
Absolvování závěrečného testu30 %30 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Seminární práce, závěrečný písemný test
 
Podpora distančních forem studia:
PPT prezentace
 
Literatura:
Základní:
FOTR, J. -- ŠVECOVÁ, L. Manažerské rozhodování. Postupy. Metody a Nástroje. Praha: Ekopress, 2016. 478 s. ISBN 978-80-87865-33-0.
Jazyk výuky: Čeština
ŠTĚDROŇ, B. -- PALÍŠKOVÁ, M. -- A KOLEKTIV, -- SVÍTEK, M. -- SVOBODA, L. -- MOOS, P. -- PASTOR, O. Manažerské rozhodování v praxi. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-587-9.

Doporučená:
LOJDA, J. Manažerské dovednosti. Praha: Ekopress, třetí přepracované vydání, 2011. 184 s. ISBN 978-80-247-3902-1.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. (garant)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Ing. Aleš Kutín dne 2. 9. 2019.

Typ výstupu: