Course syllabus ET - Economic Theories (ŠAVŠ - SS 2011/2012)

     Czech          

Název:
Ekonomické teorie
Semestr:
LS 2011/2012
Garant předmětu:
prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
žádné
Dotace hodin: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální, konzultační
Forma výuky:
přednáška
Způsob ukončení:
zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s existujícími ekonomickými teoriemi, s jejich závěry a doporučením pro ekonomickou praxi. Předmět si klade za cíl zodpovědět otázku aplikovatelnosti doporučení těchto teorií v podmínkách české ekonomiky. Výuka vyúsťuje v mikroekonomické teorie zužitkovatelné posluchači přímo ve vlastní podnikatelské praxi.
 
Výukové metody: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do studia ekonomických teorií. (dotace 2/0)
 
a.
Historie ekonomického myšlení. Předmět zkoumání ekonomických teorií.
b.
Merkantilismus. Klasická škola.

2.Vznik a vývoj soudobé mikroekonomie. (dotace 3/0)
 
a.Rakouská subjektivně psychologická škola.
b.
Neoklasická ekonomie.
c.
Teorie firmy a manažerské teorie firmy.

3.
Vznik a vývoj soudobé makroekonomie. (dotace 5/0)
 
a.
Keynesiánská ekonomie. Neo- a postkeynesiánství.
b.Monetarismus.
c.
Nová klasická makroekonomie.
d.Ekonomie strany nabídky.
e.Teorie veřejné volby.

4.
Alternativní ekonomické teorie. (dotace 4/0)
 
a.Vývoj ekonomické teorie socialismu. Marxismus.
b.
Historická škola, institucionalismus, Schumpeterova teorie sociálně ekonomického rozvoje.
c.
České ekonomické učení - Karel Engliš.
d.
Shrnutí nejvýznamnějších závěrů existujících škol pro ekonomickou praxi. Nositelé Nobelovy ceny.

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Způsob hodnocení:
-zpracování eseje na základě četby původního díla z oboru ekonomie,
-ústní zkouška
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
HOLMAN, R. Dějiny ekonomického myšlení. 3rd vyd. Praha: C.H.Beck, 2005. 539 s. ISBN 80-7179-380-9.

Doporučená:
Čihák, Kotlán, Mezerová (eds.).: Ekonomické teorie a česká ekonomika. ČSE, listopad 2001

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. (cvičící, přednášející)
Mgr. Pavel Neset, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Vyučován v jazyce:
čeština
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Ing. Zdeněk Loučka dne 19. 4. 2012.

Type of output: