Sylabus predmetu PDV - Právo duševního vlastnictví v mezinárodním obchodě (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Čeština          Angličtina          

Název:
Právo duševního vlastnictví v mezinárodním obchodě
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
Dotace hodin: prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení:
zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s mezinárodním systémem ochrany duševního vlastnictví a jeho využitím v mezinárodním obchodě. Výuka bude vycházet z příslušné právní úpravy a zaměří se na schopnost použít teoretické znalosti v praxi.
 
Výukové metody:
Předmět je vyučován formou přednášek a seminářů. V rámci seminářů bude kladen důraz na schopnost praktického využití teoretických znalostí v praxi mezinárodně působícího podnikatele. Proto semináře obsahově navazují na odpřednášenou látku.

Úvodem každého semináře bude formou průběžného testu provedeno prověření teoretických znalostí z předchozích přednášek vztahujících se k tématu semináře. Tyto testy tvoří součást konečného hodnocení. Za testy lze získat maximálně 20 bodů.
Na seminářích se budou řešit praktické úkoly k probíranému tématu: případové studie, vypracování jednotlivých typů podání souvisejících se zajištěním ochrany (přihláška), udržení ochrany (obnova) a vymáháním nabytých práv proti porušovatelům. Na seminářích budou dále probíhat diskuse nad aktuálními tématy.
 
Obsah předmětu:
1.Význam ochrany práva duševního vlastnictví pro globální podnikání (dotace 2/2)
 
a.
Ochrana duševního vlastnictví na mezinárodní, evropské a národní úrovni
b.Základní pojmy
c.
Strategie ochrany duševního vlastnictví při globálním podnikání

2.Autorské právo a práva související s právem autorským (dotace 2/2)
 
a.
Příklady z oblasti autorského práva a osobnostních práv

3.
Ochranné známky a ostatní práva na označení (obchodní firma, domény, zeměpisná označení a označení původu) (dotace 2/2)
 
a.
Příklady na ochranu označení (rešerše, přihlášky, volba optimální formy ochrany při zohlednění ekonomického hlediska)

4.
Průmyslové vzory a ochrana designu (dotace 2/2)
 
a.Příklady na ochranu designu, obchodního tajemství a know-how (rešerše, přihlášky, volba optimální formy ochrany při zohlednění ekonomického hlediska)

5.
Patenty, užitné vzory a zlepšovací návrhy (dotace 2/2)
 
a.
Příklady na ochranu technických řešení (rešerše, přihlášky, formy národní a mezinárodní ochrany)

6.
Licence a komercializace práv duševního vlastnictví (dotace 1/1)
 
a.
Příklady z oblasti komerčního uplatnění práv duševního vlastnictví

7.
Vymáhání práv duševního vlastnictví (soudní a mimosoudní formy ochrany; soukromoprávní žaloby a předběžná opatření; nekalosoutěžní ochrana, trestní ochrana, přestupky, opatření celních orgánů) (dotace 1/1)
 
a.
Příklady k efektivním nástrojům boje proti pirátství a padělatelství

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
12 h
0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
12 h
0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku9 h0 h
     Příprava na průběžné hodnocení16 h
0 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
21 h
0 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku
42 h0 h
Celkem
112 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Způsob hodnocení:
max. 20 b. průběžné testy na seminářích
max. 25 b. tvorba a prezentace týmové nebo individuální případové studie
max. 5 b. aktivita na seminářích a účast na 80% výuky
max. 50 b. závěrečná ústní nebo písemná zkouška (ve zkouškovém období)
Minimum bodů z jednotlivých součástí hodnocení není stanoveno. Výsledek předmětu bude dán prostým součtem. Pro úspěšné absolvování bude nutné dosažení minimálně 60 b.
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
TELEC, I. -- TŮMA, P. Přehled práva duševního vlastnictví.: Česká právní ochrana 2. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2006. ISBN 80-7239-198-4.
HORÁČEK, R. -- ČADA, K. -- HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2005. 448 s. ISBN 80-7179-879-7.
TELEC, I. ÚZ Autorské právo, průmyslová práva. Ostrava: Sagit, 2014.

Doporučená:
Horáček, Roman – Macek, Jiří – Biskupová, Eva. Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví. II. díl. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2011
Telec, Ivo - Tůma, Pavel. Autorský zákon. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007
Telec, Ivo. Přehled práva duševního vlastnictví (1). Lidskoprávní základy. Licenční smlouva. 2., upravené. Brno: Jan Šabata, 2007
Jazyk výuky: Čeština
HORÁČEK, R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zaměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2008. 543 s. ISBN 978-80-7400-058-4.
HORÁČEK, R. -- MACEK, J. Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-537-7.
JAKL, L. Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví. 1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2012. ISBN 978-80-86855-87-5.
Jazyk výuky: Angličtina
WIPO, K. IP Panorama The Most Advanced E-learning Content on Intellectual Property for your Business.  [online]. 2007. URL: http://www.wipo.int/sme/en/multimedia.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
LS 2018/2019, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, ZS 2014/2015, LS 2013/2014, ZS 2013/2014 (a starší)
Vyučující předmětu:
Vyučován v jazyce:
čeština, angličtina
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Ing. Aleš Kutín dne 31. 8. 2015.

Typ výstupu: