Sylabus predmetu NTA - Nové trendy v automobilovém průmyslu (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Čeština          Angličtina          

Název: Nové trendy v automobilovém průmyslu
Semestr: -- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: Ing. Josef Bradáč, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra strojírenství a elektrotechniky (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: žádné
Dotace hodin: prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Cíl předmětu:
Poskytnout základní informace o nejnovějších trendech a technologiích v automobilovém průmyslu. Zvláštní pozornost bude věnována oblastem jako je bezpečnost, ekologičnost, ergonomie, alternativní pohony, informační technologie, automatizace a robotizace.
 
Výukové metody: Užití PowerPoint prezentací, odborných studií, videí a praktických ukázek, práce ve skupinách.
 
Obsah předmětu:
1.Charakteristika současného stavu v automobilovém průmyslu. (dotace 1/1)
2.Nové trendy v oblasti aktivní bezpečnosti vozidel. (dotace 1/1)
3.Nové trendy v oblasti pasivní bezpečnosti vozidel. (dotace 1/1)
4.Nové materiály využívané v konstrukci vozidel. (dotace 1/1)
5.Emise a emisní normy EURO, možnosti snižování emisí. (dotace 1/1)
6.Fosilní paliva, biopaliva. (dotace 1/1)
7.Hybridní pohony. (dotace 1/1)
8.Elektromobily. (dotace 1/1)
9.Palivové články, vodík, solární články. (dotace 1/1)
10.Asistenční systémy řidiče. (dotace 1/1)
11.Autonomní řízení, autonomní vozidla. (dotace 1/1)
12.Automobilová konektivita. (dotace 1/1)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Definuje nové trendy v oblasti bezpečnosti vozidel a snižování automobilových emisí
-Specifikuje jednotlivé druhy alternativních pohonů a interpretuje jejich výhody a nevýhody
-Vysvětlí princip funkce asistenčních systémů, autonomních vozidel a automobilové konektivity

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách12 h0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech12 h8 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h4 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku14 h14 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce14 h14 h
     Zpracování prezentace14 h14 h
     Příprava na závěrečný test18 h30 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %10 %
Vypracování semestrální práce20 %20 %
Prezentace20 %20 %
Absolvování závěrečného testu50 %50 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Prezenční forma
Výsledné hodnocení předmětu se skládá z následujících činností: odevzdání seminární práce - Ishikawova diagramu (20%), prezentace studentů na dané téma (20%), účast na konferenci Beyond Horizons (10%), absolvování závěrečného testu (50%)

Kombinovaná forma
Výsledné hodnocení předmětu se skládá z následujících činností: odevzdání seminární práce - Ishikawova diagramu (20%), prezentace studentů na dané téma (20%), účast na konferenci Beyond Horizons (10%), absolvování závěrečného testu (50%)

Závěrečné hodnocení
100% - 90% splněno 1
89% - 75% splněno 2
74% - 60% splněno 3
59% - 0% nesplněno N
 
Podpora distančních forem studia:
Učební opora pro kombinovanou formu studia.

Podpůrné studijní materiály pro kombinovanou formu studia.

Konzultace zaměřené na probíranou látku, zpracování seminární práce a prezentace. Konzultace s vyučujícími jednak prostřednictvím e-mailu, osobně ve vymezených časech, nebo po vzájemné dohodě.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
KOVANDA, J. -- A KOLEKTIV AUTORŮ. Bezpečnostní aspekty návrhu dopravních prostředků. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05893-0.
HROMÁDKO, J. Speciální spalovací motory a alternativní pohony.: Komplexní přehled problematiky pro všechny typy technických automobilových škol. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-4455-1.
Jazyk výuky: Angličtina
DAVIES, G. Materials for Automobile Bodies. 2. vyd. Oxford: Elsevier, 2012. ISBN 978-0-08-096979-4.

Doporučená:
Podkladové materiály k přednáškám a seminářům/Materials distributed for seminars and lectures

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Josef Bradáč, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Ing. Aleš Kutín dne 2. 9. 2019.

Typ výstupu: