Sylabus predmetu NTA - Nové trendy v automobilovém průmyslu (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Čeština          Angličtina          

Název: Nové trendy v automobilovém průmyslu
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Garantující pracoviště:
Katedra strojírenství a elektrotechniky (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
žádné
Dotace hodin:
prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení:
klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Cíl předmětu:
Poskytnout základní informace o nejnovějších trendech a technologiích v automobilovém průmyslu. Zvláštní pozornost bude věnována oblastem jako je bezpečnost, ekologičnost, ergonomie, alternativní pohony, informační technologie, automatizace a robotizace.
 
Výukové metody:
Užití PowerPoint prezentací, odborných studií, videí a praktických ukázek, práce ve skupinách.
 
Obsah předmětu:
1.
Charakteristika současného stavu v automobilovém průmyslu. (dotace 1/1)
2.Nové trendy v oblasti aktivní bezpečnosti vozidel. (dotace 1/1)
3.
Nové trendy v oblasti pasivní bezpečnosti vozidel. (dotace 1/1)
4.
Nové materiály využívané v konstrukci vozidel. (dotace 1/1)
5.
Emise a emisní normy EURO, možnosti snižování emisí. (dotace 1/1)
6.
Fosilní paliva, biopaliva. (dotace 1/1)
7.Hybridní pohony. (dotace 1/1)
8.Elektromobily. (dotace 1/1)
9.Palivové články, vodík, solární články. (dotace 1/1)
10.
Asistenční systémy řidiče. (dotace 1/1)
11.Autonomní řízení, autonomní vozidla. (dotace 1/1)
12.
Automobilová konektivita. (dotace 1/1)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Definuje nové trendy v oblasti bezpečnosti vozidel a snižování automobilových emisí
-Specifikuje jednotlivé druhy alternativních pohonů a interpretuje jejich výhody a nevýhody
-
Vysvětlí princip funkce asistenčních systémů, autonomních vozidel a automobilové konektivity

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách12 h0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
12 h
8 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h
4 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
18 h
24 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
4 h
4 h
     Zpracování prezentace8 h8 h
     Příprava na závěrečný test
30 h36 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Vypracování semestrální práce
10 %
10 %
Prezentace
20 %
20 %
Absolvování závěrečného testu70 %
70 %
Celkem
100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Prezenční forma
Výsledné hodnocení předmětu se skládá z následujících činností: odevzdání seminární práce - Ishikawova diagramu (10%), prezentace studentů na dané téma (20%), absolvování závěrečného testu (70%)

Kombinovaná forma
Výsledné hodnocení předmětu se skládá z následujících činností: odevzdání seminární práce - Ishikawova diagramu (10%), prezentace studentů na dané téma (20%), absolvování závěrečného testu (70%)

Závěrečné hodnocení
100% - 90% splněno 1
89% - 75% splněno 2
74% - 60% splněno 3
59% - 0% nesplněno N
 
Podpora distančních forem studia:
Učební opora pro kombinovanou formu studia.

Podpůrné studijní materiály pro kombinovanou formu studia.

Konzultace zaměřené na probíranou látku, zpracování seminární práce a prezentace. Konzultace s vyučujícími jednak prostřednictvím e-mailu, osobně ve vymezených časech, nebo po vzájemné dohodě.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
KOVANDA, J. -- A KOLEKTIV AUTORŮ. Bezpečnostní aspekty návrhu dopravních prostředků. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05893-0.
HROMÁDKO, J. Speciální spalovací motory a alternativní pohony.: Komplexní přehled problematiky pro všechny typy technických automobilových škol. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-4455-1.
Jazyk výuky: Angličtina
DAVIES, G. Materials for Automobile Bodies. 2. vyd. Oxford: Elsevier, 2012. ISBN 978-0-08-096979-4.

Doporučená:
Podkladové materiály k přednáškám a seminářům/Materials distributed for seminars and lectures

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu: Ing. Josef Bradáč, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Ing. Josef Bradáč, Ph.D. dne 7. 2. 2020.

Typ výstupu: