Sylabus předmětu MAE - Makroekonomie I (ŠAVŠ - LS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Název: Makroekonomie I
Semestr: LS 2019/2020
Garant předmětu: PhDr. Jiří Malý, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra ekonomie a práva (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zápočet (5 kreditů), zkouška (5 kreditů)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je získání znalostí o fungování ekonomiky z makroekonomického pohledu a o základních makroekonomických ukazatelích a jejich významu. Důraz je kladen na schopnost studentů definovat základní makroekonomické ukazatele a interpretovat jejich vývoj, porozumět měření ekonomické výkonnosti, fungování trhu peněz a měnového trhu, porozumět problematice ekonomického růstu, hospodářských cyklů, nezaměstnanosti, inflace a platební bilance. Absolvování předmětu umožní studentům hodnotit makroekonomický vývoj, vysvětlit důsledky monetární a fiskální politiky a analyzovat aktuální makroekonomické problémy.
 
Výukové metody: V prezenční formě studia je předmět vyučován formou přednášek a cvičení. V kombinované formě studia je výuka soustředěna do kontaktních hodin. Studenti mohou rovněž využít možnost konzultací v konzultačních hodinách vyučujícího předmětu.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do makroekonomie (dotace 1/2)
 
a.Ekonomie a její členění, mikroekonomie a makroekonomie
b.Makroekonomické subjekty, makroekonomický koloběh
c.Základní makroekonomické ukazatele, základní makroekonomická identita
d.Zásahy státu do ekonomiky

2.Ukazatele ekonomické výkonnosti (dotace 1/2)
 
a.Hrubý domácí produkt, metody výpočtu HDP, nominální a reálný HDP
b.Čistý domácí produkt, hrubý národní důchod, čistý národní důchod, disponibilní důchod
c.Mezinárodní srovnání HDP

3.Výdaje a rovnovážný produkt (dotace 1/2)
 
a.Spotřeba a spotřební funkce, úspory a úsporová funkce, plánované a neplánované investice
b.Rovnovážný HDP, multiplikační efekt
c.Rovnovážný HDP a výdajový multiplikátor v dvousektorové ekonomice
d.Rovnovážný HDP a výdajový multiplikátor v třísektorové ekonomice
e.Rovnovážný HDP a výdajový multiplikátor ve čtyřsektorové ekonomice

4.Peníze a trh peněz (dotace 1/2)
 
a.Peníze, měna, funkce peněz
b.Nabídka peněz, peněžní agregáty, bankovní soustava, multiplikace depozit
c.Poptávka po penězích, motivy držby peněz
d.Trh peněz, rovnováha na trhu peněz
e.Nominální a reálná úroková míra

5.Agregátní poptávka a agregátní nabídka (dotace 1/2)
 
a.Agregátní poptávka, faktory ovlivňující agregátní poptávku
b.Dlouhodobá agregátní nabídka, potenciální produkt, faktory ovlivňující dlouhodobou agregátní nabídku
c.Krátkodobá agregátní nabídka, faktory ovlivňující krátkodobou agregátní nabídku
d.Krátkodobá a dlouhodobá makroekonomická rovnováha

6.Hospodářské cykly a ekonomický růst (dotace 1/2)
 
a.Hospodářský cyklus a jeho fáze, mezera produktu, synchronizace hospodářských cyklů
b.Poptávkové a nabídkové šoky
c.Teorie politického hospodářského cyklu
d.Ekonomický růst, zdroje ekonomického růstu

7.Nezaměstnanost (dotace 1/2)
 
a.Nezaměstnanost a její měření, míra nezaměstnanosti
b.Trh práce, rovnováha a nerovnováhy na trhu práce
c.Typy nezaměstnanosti, přirozená míra nezaměstnanosti, Okunův zákon
d.Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost, dlouhodobá nezaměstnanost
e.Politika zaměstnanosti

8.Inflace (dotace 1/2)
 
a.Inflace a její měření, míra inflace
b.Deflace, dezinflace, akcelerující inflace, inflační očekávání
c.Příčiny inflace, závažnost inflace, důsledky inflace
d.Protiinflační politika
e.Krátkodobá a dlouhodobá Phillipsova křivka

9.Měnový kurz (dotace 1/2)
 
a.Nominální měnový kurz, měnový trh, rovnováha na měnovém trhu
b.Absolutní a relativní verze parity kupní síly, parita úrokových měr
c.Reálný měnový kurz
d.Kurzové režimy, devizové rezervy, devizové intervence

10.Platební bilance a zahraniční zadluženost (dotace 1/2)
 
a.Platební bilance a její členění
b.Rovnováha a nerovnováhy platební bilance
c.Zahraniční zadluženost, investiční pozice vůči zahraničí

11.Měnová politika (dotace 1/2)
 
a.Měnová politika, její cíle, nástroje a účinnost
b.Centrální banka a její funkce
c.Expanzivní a restriktivní měnová politika
d.Neutralita peněz
e.Formy měnové politiky

12.Fiskální politika (dotace 1/2)
 
a.Fiskální politika, její cíle, nástroje a účinnost
b.Veřejné rozpočty a jejich saldo, veřejný dluh
c.Daně a Lafferova křivka
d.Expanzivní a restriktivní fiskální politika
e.Formy fiskální politiky

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Definuje základní makroekonomické agregáty, interpretuje výsledné hodnoty makroekonomických veličin
-Rozumí podstatě a důsledkům expanzivní a restriktivní fiskální politiky a monetární politiky
-Rozumí příčinám vzniku vybraných makroekonomických problémů, chápe jejich důsledky (odborná rozprava)
-Vysvětlí schéma koloběhu v ekonomice, objasní vazby mezi makroekonomickými subjekty
-Vysvětlí specifika agregátního trhu a trhu peněz, zná teorii ekonomického růstu

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách12 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech24 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku12 h
     Příprava na průběžné hodnocení32 h
     Příprava na závěrečný test30 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku30 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %
Absolvování průběžného testu (testů)40 %
Absolvování závěrečného testu25 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky25 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Předmět je zakončen zkouškou.
K úspěšnému zakončení předmětu zkouškou je nutné splnit následující podmínky:
1. Docházka a aktivní účast na cvičeních/kontaktních hodinách - maximálně 10 bodů
2. Dva průběžné testy - každý maximálně 20 bodů (dohromady maximálně 40 bodů)
3. Závěrečný test - maximálně 25 bodů
4. Závěrečná ústní zkouška - maximálně 25 bodů

Průběžné testy se píší v průběhu semestru v předem stanovených a ohlášených termínech. Každý test je možné psát pouze jednou. Ke zkoušce se může přihlásit pouze student, který získal v průběhu semestru za aktivitu a průběžné testy dohromady alespoň 30 bodů.

Zkouška se skládá ze závěrečného testu a závěrečné ústní zkoušky. Závěrečný test musí student splnit alespoň na 60 % (tj. alespoň na 15 bodů), aby mohl přistoupit k závěrečné ústní zkoušce. K úspěšnému zakončení předmětu zkouškou je nutné získat za aktivitu, průběžné testy, závěrečný test a závěrečnou ústní zkoušku dohromady alespoň 60 bodů.

Klasifikační stupnice podle počtu dosažených bodů:
90-100 bodů...výborně (1)
75-89 bodů.....velmi dobře (2)
60-74 bodů.....dobře (3)
0-59 bodů.......neprospěl (N)
 
Podpora distančních forem studia:
Prezentace přednášek a další studijní materiály na dokumentovém serveru Akademického informačního systému. Konzultace s vyučujícím předmětu probíhající prostřednictvím školou zřízených e-mailových schránek nebo osobně v rámci konzultačních hodin vyučujícího.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
PAVELKA, T. Makroekonomie. Základní kurz. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2010. 278 s. ISBN 978-80-86730-55-4.
MANKIW, N G. Zásady ekonomie. Praha: Grada Publishing, 2009. 768 s. ISBN 978-80-7169-891-3.
FRANK, R H. -- BERNANKE, B S. Ekonomie. Praha: Grada Publishing, 2003. 804 s. ISBN 80-247-0471-4.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
HOLMAN, R. Ekonomie. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016. 720 s. ISBN 978-80-7400-278-6.
SAMUELSON, P A. -- NORDHAUS, W D. Ekonomie. Praha: NS Svoboda, 2013. 716 s. ISBN 978-80-205-0629-0.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
PhDr. Jiří Malý, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 21. 1. 2020.

Typ výstupu: