Sylabus předmětu PPOR - Psychologie práce, organizace a řízení (ŠAVŠ - LS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Název: Psychologie práce, organizace a řízení
Semestr: LS 2019/2020
Garant předmětu:
PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
Dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu:
normální, konzultační
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení:
zkouška (5 kreditů)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu psychologie práce, organizace a řízení je poskytnout studentům znalosti a dovednosti z aplikované psychologické disciplíny, která zkoumá fungování lidské psychiky v pracovním prostředí, zaměřuje se na praktická řešení práce s lidmi v kontextu organizace.
 
Výukové metody: Seminární přednáška a interaktivní zpracování náplně ve formě skupinových prací, případové studie, reading seminář.
Doplňující studium literatury, zpracování a představení případových studií.
 
Obsah předmětu:
1.
1. Systematizace psychologie práce: předmět, cíle a výzkumný zájem, dějiny; (dotace 1/2)
2.2. Analýza a hodnocení pracovních činností, sledování výkonnosti; (dotace 1/2)
3.
3. Pracovní motivace, přístupy, pracovní spokojenost; (dotace 1/2)
4.
4. Pracovní postoje, základní formy chování v organizaci; (dotace 1/2)
5.
5. Pracovní zátěž; (dotace 1/2)
6.
6. Systematizace psychologie organizace: předmět, cíle a výzkumný zájem; (dotace 1/2)
7.
7. Psychologická diagnostika organizace; (dotace 1/2)
8.8. Psychologie rozvoje a změny organizace; (dotace 1/2)
9.9. Hodnocení zaměstnanců a metody hodnocení; (dotace 1/2)
10.10. Skupiny a týmy v práci; (dotace 1/2)
11.
11. Vedení zaměstnanců, leadership, řízení kariéry; (dotace 1/2)
12.12. Patologické jevy na pracovišti. (dotace 1/2)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Dokáže aplikovat základní metody a techniky motivace a stimulace pracovníků
-
Pochopí proces vnitřní a vnější komunikace v organizaci
-
Pochopí psychologické aspekty a souvislosti vedení a řízení lidí v organizacích
-
Porozumí požadavkům a nárokům pracovního prostředí na osobnost pracovníků a manažerů
-
Pozná základní kvantitativní i kvalitativní metody psychologického výzkumu v organizacích

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách12 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
24 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
36 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
15 h
     Zpracování prezentace20 h
     Příprava na závěrečný test48 h
Celkem
155 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
25 %
Vypracování semestrální práce
15 %
Prezentace
20 %
Absolvování závěrečného testu
40 %
Celkem
100 %
 
Způsob hodnocení:
Na hodnocení zvládnutí předmětu má vliv:
- aktivita v průběhu výuky;
- příprava a přednes prezentace;
- zpracování zadaných úkolů zaměřených na přípravu na přednášky a semináře
- splnění podmínek závěrečného testu.
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
NOVÝ, I. -- BEDRNOVÁ, E. -- JAROŠOVÁ, E. Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-239-0.
PAVLICA, K. -- KAISER, R. -- JAROŠOVÁ, E. Vyvážený leadership; dynamika manažerských dovedností. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-289-5.
WAGNEROVÁ, I. Psychologie práce a organizace - Nové poznatky. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3701-0.

Doporučená:
JERMÁŘ, M. Psychologie v organizační a ekonomické praxi. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. ISBN 978-80-261-0147-5.
Jazyk výuky: Čeština
PAUKNEROVÁ, D. Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3809-3.
ARNOLD, J. -- SILVESTER, J. Psychologie práce pro manažery a personalisty. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1518-3.

Studijní plány:
Obor B-EM-PERLZ Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-PERLZ Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018, místo výuky Praha
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:
čeština
Místo výuky:
Mladá Boleslav, Praha


Poslední změnu provedla Ing. Lucie Kočí dne 2. 3. 2020.

Typ výstupu: