Sylabus predmetu MIKR - Mikroekonomie I (ŠAVŠ - LS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Název: Mikroekonomie I
Semestr: LS 2019/2020
Garant předmětu: Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra ekonomie a práva (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/16 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zápočet (5 kreditů), zkouška (5 kreditů)
Cíl předmětu:
- seznámit se s předmětem a metodami zkoumání mikroekonomie a se základními mikroekonomickými problémy,
- naučit se konstruovat, používat a interpretovat základní mikroekonomické modely,
- odvodit z racionálního chování nabízejících a poptávajících formování rovnovážných cen na dílčích trzích,
- porozumět, proč trhy působí omezeně (resp. vysvětlit, proč selhávají).
 
Výukové metody: Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení v prezenční formě, formou kontaktních hodin v kombinované formě, další možnou formou jsou konzultační hodiny.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do ekonomie (dotace 2/4)
 
a.Základní principy ekonomie. Makroekonomie vs. mikroekonomie.
b.Základní ekonomické otázky. Úloha předpokladů. Ekonomické modely. Základní model koloběhu v ekonomice. Model hranice výrobních možností.
c.Pozitivní a normativní analýza.Ekonomické zákonitosti. Používání grafů v ekonomii.
d.Vzájemná závislost a prospěch z obchodu. Absolutní výhoda. Náklady obětované příležitosti a komparativní výhoda.
e.Trhy a konkurence. Poptávka a její determinanty. Nabídka a její determinanty. Tržní rovnováha.

2.Fungování trhu a jeho zvláštnosti (dotace 2/4)
 
a.Elasticita poptávky. Cenová elasticita poptávky a faktory, které ji určují. Rozdílné tvary poptávkových křivek v souvislosti s elasticitou. Elasticita nabídky.
b.Regulace trhu. Cenový strop, cenový práh, daně.
c.Efektivnost trhu. Přebytek spotřebitele. Přebytek výrobce.
d.Externality. Negativní a pozitivní externality. Řešení externalit.
e.Veřejné statky vs. soukromé statky. Nevylučitelnost a nezmenšitelnost. Problém černého pasažéra. Společné zdroje.
f.Asymetrické informace. Morální hazard. Nepříznivý výběr.

3.Produkční funkce, náklady a příjmy firmy. (dotace 1/2)
 
a.Náklady. Explicitní a implicitní náklady firmy. Celkové příjmy, celkové náklady a zisk. Ekonomický zisk, účetní zisk. Náklady průměrné a mezní. Příjmy firmy - celkové, průměrné, mezní.
b.Produkční funkce. Krátké období vs. dlouhé období.

4.Dokonale konkurenční firma a trh. Nedokonale konkurenční firma a trh. (dotace 3/6)
 
a.Maximalizace zisku dokonale konkurenční firmyv krátkém období, rozhodnutí o uzavření firmy. Nabídka firmy.
b.Maximalizace zisku dokonale konkurenční firmy v dlouhém období.
c.Formování tržní nabídky v krátkém a dlouhém období.
d.Monopol. Příčiny vzniku. Maximalizace zisku - optimální výstup, stanovení ceny, zisk monopolu. Výrobní a alokační neefektivnost monopolu. Regulace. Cenová diskriminace.
e.Oligopol. Charakteristické rysy.
f.Monopolistická konkurence. Charakteristické rysy.

5.Trhy výrobních faktorů. (dotace 2/4)
 
a.Trh práce. Poptávka firmy po práci - předpoklad dokonalé konkurence na trhu výstupu i trhu práce, hodnota mezního produktu práce, posuny. Nabídka práce - mzda jako alternativní náklad volného času, rostoucí křivka nabídky práce a její posuny. Rovnováha na trhu práce a její změny.
b.Ostatní výrobní faktory: půda a kapitál.
c.Determinanty rovnovážných mezd - kompenzující rozdíly ve mzdách, lidský kapitál, vzdělání jako signalizace, ekonomická renta. Diskriminace na trzích práce.

6.Teorie spotřebitelské volby. (dotace 2/4)
 
a.Teorie užitku - kardinalistická a ordinalistická verze. Celkový a mezní užitek. Zákon klesajícího mezního užitku.
b.Jedinec maximalizající užitek daný spotřebou dvou statků. Preference spotřebitele a jejich znázornění prostřednictvím indiferenčních křivek. Rozpočtové omezení spotřebitele. Optimální množství dvou statků.
c.Vliv změny příjmu na optimum spotřebitele. Vliv změny ceny daného statku na optimum spotřebitele.

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Definuje a vysvětlí základní ekonomické pojmy, zná principy a metody zkoumání ekonomie
-Chápe podstatu racionálního chování nabízejících a poptávajících, aplikuje logiku mezních veličin
-Odvodí formování rovnovážné situace na dílčích trzích
-Používá a interpretuje základní mikroekonomické modely, zná jejich zjednodušující předpoklady
-Zvládá vést odbornou rozpravu na zvolené mikroekonomické téma

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách12 h16 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech24 h0 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h4 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku24 h30 h
     Příprava na průběžné hodnocení24 h34 h
     Příprava na závěrečný test28 h28 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku28 h28 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %10 %
Absolvování průběžného testu (testů)40 %40 %
Absolvování závěrečného testu25 %25 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky25 %25 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Předmět je zakončen zkouškou.

Požadavky kladené na studenty/ky pro úspěšné zakončení předmětu jsou stanoveny takto:
- aktivní účast na cvičení: 10 bodů - (10%)
- 1. průběžný test z temat. celků dle přednášek 1 - 3a: 20 bodů - (20%)
- 2. průběžný test z temat. celků dle přednášek 3b - 6: 20 bodů - (20%)
- zkouška: 50 bodů - (50%)

Průběžné testy jsou psány v průběhu semestru v předem stanovených a ohlášených termínech. Každý test může student/ka psát pouze jednou.

Ke zkoušce se může student/ka přihlásit pouze tehdy, jestliže v průběhu semestru získal/a minimálně 30 bodů.
Zkouška se skládá ze dvou částí. První písemná část musí být splněna minimálně na 60 %, aby bylo možno přistoupit k ústní části zkoušky. Pokud student/ka nesplní požadavky písemné části na min. 60 %, je u zkoušky hodnocen/a NEPROSPĚL/A.
 
Podpora distančních forem studia:
Prezentace přednášek v pdf. Materiály na dokumentovém serveru.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
MANKIW, N G. Zásady ekonomie. 1. vyd. Praha: GRADA, 2009. ISBN 80-7169-891-1.
PAVELKA, T. Mikroekonomie.: Základní kurz. 2. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2010. ISBN 978-80-86730-52-3.
MANKIW, N G. Principles of economics. Cengage Learning, 2015. 847 s. ISBN 978-1-285-16587-5.
FRANK, R H. -- ANTONOVICS, K. -- HEFFETZ, O. -- BERNANKE, B S. Principles of Economics.: Sixth Edition. 6. vyd. New York: McGRAW HILL, 2016. ISBN 978-0-07-802185-5.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
MACÁKOVÁ, L. -- ČERMÁKOVÁ, B. Mikroekonomie.: Základní kurs. 11. vyd. Slaný: MELANDRIUM, 2010. ISBN 978-80-86175-70-6.
FRANK, R H. -- BERNANKE, B S. Ekonomie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2003. 804 s. ISBN 80-247-0471-4.

Studijní plány:
Program B-PEMI Podniková ekonomika a manažerská informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BLMK Logistika a management kvality, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BFR Finanční řízení, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BMO Management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BFR Finanční řízení, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BLMK Logistika a management kvality, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BMO Management obchodu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMEN-BFRE Finanční řízení, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMEN-BLMKE Logistika a management kvality, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMEN-BMOE Management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMEN-BRLZE Řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Praha
Specializace B-EMCZ-BFR Finanční řízení, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Praha
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Praha
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Vladislav Flek, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
PhDr. Jiří Malý, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav, Praha


Poslední změnu provedla Ing. Lucie Bydžovská dne 18. 2. 2020.

Typ výstupu: