Sylabus predmetu FT - Finanční trhy (ŠAVŠ - LS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Název:
Finanční trhy
Semestr:
LS 2019/2020
Garant předmětu:
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
Dotace hodin:
prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu:
normální, konzultační
Forma výuky: přednáška
Způsob ukončení:
zkouška (5 kreditů)
Cíl předmětu:
Naučit studenty jak interpretovat široké veřejnosti finanční literaturu a finanční risk, jak rozpoznat funkci finančních institucí, jak demonstrovat rozvahový přístup na finanční nástroje, jak vyjádřit podstatu finančních nástrojů a jak vysvětlit dopad fiskální, měnové a makroobezřetnostní politiky na makroekonomické proměnné (HDP, inflace a zaměstnanost).
 
Výukové metody:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
1.Reálný a finanční sektor (dotace 1/0)
 
a.
Financializace, složitost na finančním trhu, ekonomická podstata před právní formou, oslabování ochrany klientů na finančním trhu

2.
Sektorové rozvahy a kategorie finančního trhu (dotace 1/0)
 
a.Sektorové rozvahy, kategorie finančního trhu, spoření a investování

3.
Finanční instituce (dotace 1/0)
 
a.
Obchodní banky, družstevní záložny, centrální banka, obchodníci s cennými papíry, pojišťovny a zajišťovny, investiční společnosti a investiční fondy, penzijní společnosti a penzijní fondy

4.
Funkce, definice, tvorba a zánik peněz (dotace 1/0)
 
a.Funkce peněz, měření peněžní zásoby, kde vznikají a zanikají peníze, jak vznikají a zanikají peníze, kdy vznikají a zanikají peníze

5.
Platební systémy (dotace 1/0)
 
a.
Základní pojmy, platební styk mezi klienty téže banky, domácí platební styk, přeshraniční platební styk, platební karty

6.
Měnová a makroobezřetnostní politika (dotace 1/0)
 
a.Klasická měnová politika, kvantitativní uvolňování, makroobezřetnostní politika

7.
Kurzová politika (dotace 1/0)
 
a.
Měnový kurz, režimy měnových kurzů, cizoměnové intervence, platební bilance

8.
Fiskální politika (dotace 1/0)
 
a.
Dopad daní na hospodářství, struktura výnosů z daní v České republice, daň z prodeje versus daň z přidané hodnoty, partnerství veřejného a soukromého sektoru

9.Dluhový trh (dotace 1/0)
 
a.
Právní formy dluhů, splatitelnost dluhů, zadlužení domácností, zadlužení nefinančních podniků, zadlužení vládních institucí, dopad růstu dluhů na hospodářství

10.10. Akciový trh (dotace 1/0)
 
a.
Omezené závazky, společnost s omezenými závazky a akciová společnost, vytahování aktiv, druhy akcií, řízení společností, investice do akcií, nafouknutí cen akcií, dopad akciového trhu na hospodářství

11.
Penzijní systémy (dotace 1/0)
 
a.
Druhy penzijních systémů, průběžný penzijní systém, fondový penzijní systém, penzijní systémy v EU, penzijní systém v České republice

12.Hospodářská a finanční stabilita (dotace 1/0)
 
a.
Definice hospodářské a finanční stability, finanční stabilita, Japonsko jako příklad stabilní země

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Interpretuje široké veřejnosti finanční literaturu a finanční tisk
-Rozpozná funkci finančních institucí
-
Uvede příklady rozvahového pohledu na finanční nástroje
-
Vyjádří podstatu finančních nástrojů
-
Vysvětlí dopad finančních trhů na makroekonomické proměnné (HDP, inflace a zaměstnanost)

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách36 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
32 h
     Příprava na průběžné hodnocení
12 h
     Zpracování prezentace
12 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku
48 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
12 %
Prezentace6 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky82 %
Celkem
100 %
 
Způsob hodnocení:
Aktivita na přednáškách 0 - 12 bodů
Prezentace 0 - 6 bodů
Závěrečná ústní zkouška 0 - 82 bodů

Bodové hranice hodnocení:
Výborně: 90-100
Velmi dobře: 75-89
Dobře: 60-74
Neprospěl: 0-59
Nedostavil/a se (-): body se nevkládají
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
JÍLEK, J. Finance v globální ekonomice I: Peníze a platební styk. Praha, Czech Republic: Grada Publishing a.s., 2013. 664 s. ISBN 978-80-247-3893-2.
JÍLEK, J. Finance v globální ekonomice II: Měnová a kurzová politika. Prague, Czech republic: Grada Publishing a.s., 2013. 560 s. ISBN 978-80-247-4516-9.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
JÍLEK, J. Akciové trhy a investování. 1. vyd. Praha: GRADA, 2009. ISBN 978-80-247-2963-3.
JÍLEK, J. Hlavní účetní systémy. IFRS a US GAAP. 1. vyd. Praha, ČR: GRADA publishing, 2018. 200 s. ISBN 978-80-247-2774-5.

Studijní plány:
Obor N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NFMP Finance v mezinárodním podnikání, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období: ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu: prof. Ing. Josef Jílek, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:
čeština
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Lucie Kočí dne 18. 5. 2020.

Typ výstupu: