Sylabus předmětu FMD - Dopady finančního modelování do podnikového účetnictví (ŠAVŠ - LS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Název:
Dopady finančního modelování do podnikového účetnictví
Semestr: LS 2019/2020
Garant předmětu:
doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu:
normální, konzultační
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (5 kreditů)
Cíl předmětu:
Předmět seznamuje studenty s modelováním dopadů manažerského rozhodování do účetních výkazů a podnikových financí. Důraz je kladen na variantnost vstupních proměnných, která je typickým rysem rozhodování finančních manažerů v současných podnicích. Cílem předmětu je objasnit, jakým způsobem manažer svými kroky ovlivňuje naplňování základního finančního cíle podnikání, tedy tvorbu hodnoty podniku pro vlastníka. Předmět je vyučován s podporou funkcí a modulů aplikace MS Excel.
 
Výukové metody: V prezenčním studiu se výuka skládá z teoretických přednášek a cvičení. V průběhu semestru jsou řešeny případové studie a příklady. Důraz je kladen na manažerskou interpretaci výsledků. V distanční formě studia je výuka uskutečňována v rámci společných soustředění a individuálních konzultací s vyučujícím.
 
Obsah předmětu:
1.Analýza účetních výkazů a hodnocení minulé finanční výkonnosti (dotace 2/2)
 
a.
Základní finanční cíl podnikání
b.Peněžní toky a jejich struktura
c.
Poměrové ukazatele a DuPontův rozklad rentability
d.
Investovaný kapitál (NOA)

2.
Finanční plánování účetních výkazů (dotace 2/4)
 
a.
Metody finančního plánování
b.
Provozní a finanční páka a tvorba výsledku hospodaření
c.
Modelování dopadů změn rozvahových a výsledkových položek na objem potřebných dodatečných zdrojů financování

3.
Stanovení hodnoty podniku (dotace 2/6)
 
a.
Základní východiska oceňování finančních instrumentů
b.
Hodnota versus cena
c.
Objekt, subjekt a účel ocenění
d.Kategorie hodnoty
e.
Tři základní přístupy k ocenění podniku

4.
Výnosová hodnota podniku a její generátory (dotace 2/6)
 
a.Metoda ekonomické přidané hodnoty a metoda diskontovaného volného cash flow
b.
Generátory hodnoty
c.
Provozní, investiční a finanční manažerské rozhodování

5.
Náklady kapitálu, účetní dopady změn objemu investovaného kapitálu a vliv na hodnotu podniku z pohledu vlastníka (dotace 2/4)
 
a.
Formy navyšování vlastního kapitálu a jejich účetní zobrazení
b.
Stanovení nákladů vlastního kapitálu s využitím empirických dat
c.
Formy navyšování cizího kapitálu a jejich účetní zobrazení
d.
Výpočet nákladů cizího kapitálu a WACC
e.Finanční páka
f.
Vztah mezi WACC a hodnotou podniku z pohledu vlastníka

6.
Hodnocení efektivnosti investic do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Účetní dopady investování do dlouhodobého majetku (dotace 2/2)
 
a.
Plánování peněžních příjmů z investice a kapitálových výdajů
b.
Dynamické metody investičního rozhodování
c.
Promítání rizika do investičního rozhodování a analýza citlivosti

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Intrepretuje údaje v účetních výkazech z pohledu finanční výkonnosti a naplňování základního finančního cíle podnikání
-
Porovná různé možnosti financování podniku z hlediska jejich nákladovosti a dopadu na hodnotu podniku pro vlastníka
-
Rozhodne o výhodnosti investice do dlouhodobého majetku
-
Vypočítá hodnotu podniku pro vlastníka na základě zadané prognózy generátorů hodnoty
-
Vytvoří finanční plán v podobě pro forma účetních výkazů

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
12 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
24 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
20 h
     Příprava na průběžné hodnocení14 h
     Příprava na závěrečný test14 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Absolvování průběžného testu (testů)60 %
Absolvování závěrečného testu30 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
10 %
Celkem
100 %
 
Způsob hodnocení:
V průběhu semestru:
Absolvování dvou průběžných testů řešených s využitím MS Excel. Zásadní je rovněž interpretace výsledků a tedy znalost teoretických východisek. Zadání i řešení modelových příkladů je průběžně vystavováno v dokumentovém serveru AIS. Každý test je hodnocen maximálně 30 body. Z obou průběžných testů je tedy možno získat maximálně 60 bodů (2 testy x 30 bodů). Aby bylo hodnocení zápočtových testů započítáno do celkového hodnocení, musí student získat minimálně 50 % bodů (tj. 30 bodů celkem).

Závěrečná zkouška:
Písemný test obsahující teoretické otázky (případně obsahující číselné informace, které je nutno z teoretického hlediska interpretovat). Ústní dozkoušení v případě nejasností. Seznam otázek je uveden na konci jednotlivých kapitol studijních podkladů (vystaveny začátkem semestru v dokumentovém serveru AIS). Ze zkoušky je možno získat maximálně 40 bodů.

Hodnocení zápočtových testů a hodnocení zkoušky se sčítají a vstupují do celkového hodnocení, na základě kterého je udělena výsledná známka dle následující stupnice:
90 - 100 bodů výborně
75 - 89 bodů velmi dobře
60 - 74 bodů dobře
59 a méně nevyhověl

Zkoušky se musí zúčastnit i studenti, kteří získají plný počet bodů ze zápočtových testů.

 
Podpora distančních forem studia:
Studijní materiály uložené v dokumentovém serveru AIS - Power Pointové prezentace pokrývající jednotlivá témata, zadání početních příkladů a jejich řešení v MS Excel.
 
Literatura:
Základní:
DAMODARAN, A. Damodaran Online.  [online]. 2018. URL: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/.
Jazyk výuky: Čeština
MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku.: Proces ocenění základní metody a postupy. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-67-5.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance.: 3. vydání +CD. 3. vyd. Praha: C.H.BECK, 2010. ISBN 978-80-7400-194-9.

Studijní plány:
Obor N-EM-GPP Globální podnikání a právo, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NMPP Mezinárodní podnikání a právo, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NFMP Finance v mezinárodním podnikání, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NMM Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:
čeština
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Lucie Kočí dne 31. 8. 2020.

Typ výstupu: