Sylabus předmětu FI2 - Finance II (ŠAVŠ - LS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Název: Finance II
Semestr: LS 2019/2020
Garant předmětu: doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA
Garantující pracoviště: Katedra financí a účetnictví (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
Absolventi tohoto kursu navazujícího na bakalářské kurzy financí a finančního řízení budou schopni porozumět aktuálním problémů světových financí ve vazbě na oceňování aktiv a hodnotové řízení podniku. Kurz pokrývá nejdůležitější témata z oblasti teorie financí i aktuální problémy fiskální a měnové politiky a investování na finančních trzích. Předmět rozšiřuje výklad z bakalářského studia o složitější metody a modely a doplňuje je příklady ze současné podnikatelské praxe. Kromě standardních teoretických konceptů hlavního proudu finanční teorie seznamuje studenty i s moderními přístupy a zasazuje problematiku do reálného fungování světových financí.
 
Výukové metody: Předmět bude veden formou přednášky a strukturovaného semináře. Předpokládá
se aktivní zájem studentů magisterského studia o úžeji zaměřené teoretické a praktické problémy financí, zejména ve vazbě na finanční řízení podniku.
 
Obsah předmětu:
1.Finanční systém -- aktuální pohled na světové finanční trhy (dotace 2/2)
 
a.Finanční trh a podnik.
b.Aktuální problémy měnové a fiskální politiky ve vazbě na finanční řízení podniku.

2.Finanční teorie hlavního proudu (dotace 3/3)
 
a.Modely výnosového oceňování aktiv a jejich varianty (DCF entity, equity, APV).
b.Ocenění podniku z dat kapitálového trhu, arbitrážní teorie oceňování.
c.Rekonciliace výsledků ocenění hromadných aktiv.

3.Behaviorální finance (dotace 2/2)
 
a.Behaviorální teorie finančních trhů a investování.
b.Prospect Theory.
c.Vztah behaviorální ekonomie a behaviorálních financí.

4.Podnikové finance (dotace 3/3)
 
a.Teorie firmy, podnikohospodářská definice výrobních faktorů.
b.Tvorba a měření hodnoty ve vazbě na teorii firmy.

5.Oceňování nehmotných aktiv (dotace 3/3)
 
a.Definice nehmotných aktiv -- právní, účetní, daňové pojetí.
b.Metodologie pro ocenění nehmotných aktiv.
c.Případové studie.

6.Časová rezerva (dotace 1/1)
 
a.V rámci jedné přednášky se předpokládá návštěva odborníka z praxe.

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Aplikuje hlavní teoretické modely finančních trhů v reálných situacích
-Rozumí významu a tvorbě hodnoty nehmotných aktiv
-Zná význam a roli finančních trhů

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách24 h12 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech12 h0 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h2 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku16 h42 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce16 h14 h
     Zpracování prezentace16 h14 h
     Příprava na závěrečný test14 h14 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku14 h14 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Absolvování průběžného testu (testů)64 %30 %
Absolvování závěrečného testu22 %40 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky14 %30 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Podmínky zápočtu: Studenti kurzu zpracují vybrané téma ve formě textového výstupu, které budou v rámci kurzu prezentovat ostatním účastníkům. Každá část (tj. textová a ústní prezentace) je hodnocena maximálně 32 body. Pro udělení zápočtu je třeba získat minimálně 60 % bodů z každé součásti semestrálního individuálního úkolu. Dohromady je možno získat maximálně 64 bodů (2 části x 32 bodů). Podmínky zkoušky: Písemný test obsahující otevřené otázky, případně kombinované s výpočetním příkladem. Ústní dozkoušení v případě nejasností. Ze zkoušky je možno získat maximálně 36 bodů (3 otázky x 12 bodů). Aby bylo hodnocení zkoušky započítáno do celkového hodnocení, musí
student získat minimálně 60 % bodů (tedy např. zodpovědět jednu otázku zcela správně a jednu částečně). Hodnocení zápočtových testů a hodnocení zkoušky se sčítají a vstupují do celkového hodnocení, na základě kterého je udělena výsledná známka dle následující stupnice: 90-100 bodů výborně, 75-89 bodů velmi dobře, 60-74 bodů dobře, 59 a méně nevyhověl. Zkoušky se musí zúčastnit i studenti, kteří získají plný počet bodů ze zápočtových testů.
 
Podpora distančních forem studia:
Prezentace vyučujícího v AIS, dodatečné materiály a aktuální odkazy z přednášek.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
KOLLER, T. -- WESSELS, D. -- GOEDHART, M. Valuation.: Measuring and Managing the Value of Companies. 4. vyd. USA: McKinsey&Company, 2005. 739 s. ISBN 0-471-70218-8.

Doporučená:
Forbes, W. Behavioural finance. 1. vyd. UK: Wiley, 2009. 443 s. ISBN 978-0-470-02804-9.
Shefrin, H. Behavioural Corporate Finance. 1. vyd. USA: McGraw-Hill. 224 s. ISBN 0072848650.

Studijní plány:
Specializace N-EMCZ-NFMP Finance v mezinárodním podnikání, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Praha
Specializace N-EMCZ-NFMP Finance v mezinárodním podnikání, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NFMP Finance v mezinárodním podnikání, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Praha
Specializace N-EMEN-NFMPE Finance v mezinárodním podnikání, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období: ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav, Praha


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 18. 10. 2019.

Typ výstupu: