Sylabus předmětu MRK - Marketing (ŠAVŠ - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Název:
Marketing
Semestr:
ZS 2019/2020
Garant předmětu:
doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra marketingu a managementu (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
Dotace hodin:
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Seznámit studenty s marketingovými činnostmi ve firmě, s marketingovými koncepcemi a principy tvorby marketingového mixu. Naučit je zásadám marketingového řízení a plánování včetně volby marketingových strategií, a to teoreticky i prakticky.
 
Výukové metody:
Kombinace přednášek a cvičení. Studenti řeší během semestru v týmu seminární projekt "svého produktu". Prezentace částí projektu ve cvičeních. Individuální semestrální práce v následující struktuře:
- Význam daného tématu v marketingu
- Zpracování rešerše literatury k tématu (min. 5 pramenů)
- Vlastní názor autora/ky na problém
- Příklad z firemní praxe
- Porovnání teorie a praxe
- Vlastní závěr
- Literatura (seznam obrázků, grafů, tabulek - jsou-li)
 
Obsah předmětu:
1.
Vývoj marketingu. (dotace 2/1)
 
a.
Úvod. Současné problémy marketingu ve firmách.
b.
Vize, mise a cíle firmy, místo marketingových cílů v hierarchii cílů a strategií.
c.Rozdělení týmů a rozdělení úkolů na cvičení. Zadání individuální eseje

2.
Filozofie marketingového řízení, marketingový mix, zásady marketingového plánování (dotace 2/1)
 
a.
Sestavení týmů a volba produktu pro týmový projekt

3.
Marketingové prostředí (vnitřní a vnější vlivy). (dotace 2/1)
 
a.
Analýza jednotlivých prvků prostředí a jejich vzájemné působení
b.
Týmové prezentace dle rozpisu

4.
Marketingový výzkum a marketingový informační systém. (dotace 2/1)
 
a.
Výzkum trhu, druhy a metody výzkumu
b.
Výzkumný proces, interpretace výsledků

5.
Segmentace, targeting a positioning. (dotace 2/1)
 
a.
Segmentace trhu, tržní zacílení a umístění pro zvolený produkt (seminární práce)
b.Chování zákazníka, modely kupního rozhodování, faktory, které chování zákazníka ovlivňují
c.
Prezentace dle rozpisu

6.
Produkt a jeho značka (dotace 2/1)
 
a.
Hmotný a nehmotný produkt, jeho značka
b.
Značkové strategie
c.
Analýza vrstev produktu a její aplikace na zkoumaný produkt týmu

7.Životní cyklus produktu a značky (dotace 2/1)
 
a.Rozdíly mezi životním cyklem produktu a značky
b.
Optimální a nepravidelné typy v průběhu života produktu a značky na trhu
c.
Změny strategií v jednotlivých fázích ŽC

8.
Cena v marketingové strategii (dotace 2/1)
 
a.
Definice ceny a metody stanovování cen ve firemní praxi
b.
Změny cen v průběhu životního cyklu produktu, značky
c.
Prezentace cenové strategie týmů dle rozpisu

9.
Distribuční cesty (dotace 2/1)
 
a.Úrovně distribučních cest. Pokrytí trhu.
b.
Typy distribučních mezičlánků a jejich funkce
c.
Prezentace distribuční strategie dle rozpisu

10.
Integrovaná marketingová komunikace (dotace 2/1)
 
a.
Integrace vnitřních a vnějších komunikačních aktivit firmy.
b.
Nástroje komunikačního mixu a rozdíly jejich užití v komunikačním mixu na B2B a B2C trzích
c.
Reklama, podpora prodeje, Public Relations, přímý marketing, osobní prodej, sponzoring
d.
Marketingová komunikace zvoleného produktu dle rozpisu

11.
Marketingové strategie a specifika mezinárodních trhů (dotace 2/1)
 
a.
Konkurenční strategie
b.
Růstové strategie
c.
Adaptace marketingových strategií v mezinárodním prostředí

12.
Trendy v současném marketingu (dotace 2/1)
 
a.
E-komunikace, sociální sítě apod.
b.Vyhodnocení práce ve cvičeních a zpětná vazba ke všem úkolům v semestru
c.
Learning outcomes

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Aplikuje teoretické poznatky při zpracování marketingového plánu
-
Definuje a chápe důležité pojmy a nástroje strategického marketingového procesu
-
Ovládá zásady tvorby odborné práce na zvolené marketingové téma

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
12 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
0 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)
9 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
15 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
10 h
     Zpracování prezentace
3 h
     Příprava na závěrečný test
30 h
Individuální esej
5 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
10 %
Vypracování semestrální práce
20 %
Prezentace0 %
Absolvování závěrečného testu
50 %
Individuální seminární práce
20 %
Celkem
100 %
 
Způsob hodnocení:
Předmět je zakončen zkouškou. Klasifikace je udělována na základě bodového zisku studenta a tvoří ji následující komponenty:

a)v prezenčním studiu: aktivita na cvičení, vypracování a odevzdání individuální práce na zadané téma, zpracování týmové práce, jejíž části budou tvořeny dle harmonogramu cvičení a hodnoceny ve formě zápisů z porad týmu. Výstupem týmové práce bude přehledný marketingový plán.
Závěrečný znalostní test (min. 27 bodů).

b) v kombinovaném studiu : aktivní účast na tutoriálech. Vypracování a odevzdání týmové semestrální práce (marketingový plán pro zvolený produkt)a zpracování individuální seminární práce na zadané téma v předepsaném rozsahu a struktuře. Závěrečný test (min. 27 bodů).

Práce se budou odevzdávat do stanoveného termínu do odevzdávárny v AIS ŠAVŠ. Jiná forma je nepřípustná.
Podmínkou pro přihlášení se na znalostní test je splnění úkolů z cvičení/tutoriálů.

Písemná zkouška se skládá z 10 otázek různého druhu (uzavřené, polootevřené a otevřené), minimální počet bodů je 27.

 
Podpora distančních forem studia:
Studijní materiály uložené v AIS, individuální konzultace podle předchozí dohody. E-konzultace.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-5869-5..
KOTLER, P. -- KELLER, K L. Marketing management.: 14. vydání. 14. vyd. Praha: GRADA, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5.
PŘIKRYLOVÁ, J. -- ŠTRACH, P. -- JADERNÁ, E. -- VELINOV, E. -- KINCL, T. Moderní marketingová komunikace, 2. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2019. 350 s. ISBN 978-80-271-0787-2.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
FORET, M. Marketing v regionálním rozvoji. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita Brno, 2013. ISBN 978-80-7375-770-0.
KUMAR, N. Marketing jako strategie vedoucí k úspěchu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2439-3.
ZAMAZALOVÁ, M. Marketing. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-115-4.
REIS, A. -- TROUT, J. 22 věčných zákonů marketingu. Praha: MANAGEMENT PRESS, 1997. 111 s.

Studijní plány:
Obor B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu: doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D. (garant)
Ing. Hana Volfová, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Vyučován v jazyce:
čeština
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Lucie Kočí dne 5. 2. 2020.

Typ výstupu: