Sylabus predmetu MUSV2 - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví II (ŠAVŠ - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Název: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví II
Semestr:
ZS 2019/2020
Garant předmětu:
prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra financí a účetnictví (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
Dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení:
zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s teoreticko-metodologickými východisky a metodami praktické aplikace nejnovějších poznatků účetnictví, které jsou nevyhnutným předpokladem pro výkon manažerských funkci na všech stupních řízení v podnikání a v podmínkách firemní praxe.
Tento kurs je především zaměřen na analýzu jednotlivých standardů IFRS a naznačení dopadů na jednotlivé složky účetní závěrky.
 
Výukové metody: Základním nástrojem výuky předmětu jsou hromadné konsultace na témata vymezená sylabem spojené se studiem povinné literatury. Individuální přístup a možnost ověření získaných vědomosti a praktických zkušenosti je dána studentům povinností zpracovat vlastní aplikační projekt, který pak jako hlavní výstup předmětu prezentují na hodině ostatním studentům. Téma projektu je spojeno s náplní diplomové práce studenta.
 
Obsah předmětu:
1.
IAS 38 - Nehmotná aktiva (dotace 1/0)
2.
Hmotná aktiva (dotace 1/0)
 
a.
IAS 16 - Pozemky, budovy a zařízení
b.IAS 40 - Investice do nemovitých věcí

3.
IFRS 16 - Leasingy (dotace 1/0)
4.
IAS 2 - Zásoby (dotace 1/0)
5.
IFRS 9 - Finanční nástroje (dotace 1/0)
6.
IFRS 9 - Deriváty a zajišťovací účetnictví (dotace 1/0)
7.IAS 1 - Prezentace účetní závěrky (dotace 1/0)
8.
IAS 7 - Výkazy peněžních toků (dotace 1/0)
9.
IAS 34 - Mezitímní účetní závěrka (dotace 1/0)
10.IAS 33 - Zisk na akcii (dotace 1/0)
11.
IAS 12 - Daně ze zisku (dotace 1/0)
12.IAS 10 - Události po rozvahovém dni (dotace 1/0)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Interpretuje data z účetních závěrek sestavených dle IFRS
-
Kvantifikuje dopady implementace IFRS v účetní jednotce
-
Vytvoří a naplánuje strategii implementace IFRS v účetní jednotce

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
24 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)
0 h
Samostudium
     Zpracování samostatné (seminární) práce
32 h
     Zpracování prezentace28 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Vypracování semestrální práce
50 %
Prezentace
50 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
- odevzdání aplikačního projektu (50 %)
- prezentace vybraného tématu souvisejícího s aktuálními trendy v IFRS výkaznictví (50 %)
 
Podpora distančních forem studia:
Studijní materiály jsou poskytovány studentům prostřednictvím serveru AIS.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
STROUHAL, J. a kol. Oceňování v účetnictví. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013. 420 s. ISBN 978-80-7478-366-1.
DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. Brno: BizBooks, 2017. 368 s. ISBN 978-80-265-0692-8.

Doporučená:
www.ifrs.org

Studijní plány:
Obor N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:
čeština
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Lucie Kočí dne 26. 8. 2019.

Typ výstupu: