Sylabus predmetu ET - Dějiny ekonomického myšlení (ŠAVŠ - LS 2018/2019)

     Čeština          Angličtina          

Název: Dějiny ekonomického myšlení
Semestr: LS 2018/2019
Garant předmětu: Mgr. Pavel Neset, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra ekonomie a práva (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška
Způsob ukončení: zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s existujícími ekonomickými teoriemi, ale zejména ekonomickým myšlením a jeho významu a doporučením pro ekonomickou praxi. Předmět si klade za cíl zodpovědět také otázku aplikovatelnosti doporučení těchto teorií v podmínkách české ekonomiky. Výuka vyúsťuje v mikroekonomické teorie zužitkovatelné posluchači přímo ve vlastní podnikatelské praxi. Cílem je taky kriticky porovnat jednotlivé ekonomické školy, jejich rozdíly a význam pro hospodářskou praxi.
 
Výukové metody: V prezenční formě studia je předmět vyučován formou přednášek. V kombinované formě studia je výuka soustředěna do kontaktních hodin. Studenti mohou rovněž využít možnost konzultací v konzultačních hodinách vyučujícího předmětu
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do studia ekonomických teorií. (dotace 1/0)
 
a.Historie ekonomického myšlení. Předmět zkoumání ekonomických teorií.
b.Merkantilismus. Klasická škola.

2.Vznik a vývoj soudobé mikroekonomie. (dotace 3/0)
 
a.Rakouská subjektivně psychologická škola.
b.Neoklasická ekonomie.
c.Teorie firmy a manažerské teorie firmy.

3.Vznik a vývoj soudobé makroekonomie. (dotace 6/0)
 
a.Keynesiánská ekonomie.
b.Monetarismus.
c.Nová klasická makroekonomie, Ekonomie strany nabídky, Teorie veřejné volby.
d.Nová keynesovská ekonomie.
e.Postkeynesovská ekonomie.

4.Alternativní ekonomické teorie. (dotace 2/0)
 
a.Vývoj ekonomické teorie socialismu. Marxismus.
b.Historická škola, institucionalismus, Schumpeterova teorie sociálně ekonomického rozvoje.
c.České ekonomické učení - Karel Engliš.
d.Shrnutí nejvýznamnějších závěrů existujících škol pro ekonomickou praxi. Nositelé Nobelovy ceny.

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách24 h0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech0 h8 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h4 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku12 h24 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce12 h12 h
     Příprava na závěrečný test24 h24 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku12 h12 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %10 %
Vypracování semestrální práce30 %30 %
Absolvování závěrečného testu40 %40 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky20 %20 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
-zpracování eseje na základě četby původního díla z oboru ekonomie,
-ústní zkouška
Student vypracuje semestrální práci na vybrané téma vycházející z tematických okruhů přednášek a odevzdá ji nejpozději jeden týden před termínem zkoušky. Téma seminární práce konzultuje s přednášejícím do 5 týdne výuky. Zkouška se skládá ze závěrečného testu a závěrečné ústní zkoušky. Závěrečná ústní zkouška má formu diskuse odvíjející se od tématu semestrální práce.

Studenti jsou hodnoceni na základě následujících kritérií: aktivní účast na přednáškách/kontaktních hodinách (maximálně 10 bodů), semestrální práce (maximálně 30 bodů), závěrečný test (maximálně 40 bodů) a závěrečná ústní zkouška (maximálně 20 bodů). K úspěšnému zakončení předmětu je nutné získat alespoň 60 bodů.

Klasifikační stupnice podle počtu dosažených bodů:
90-100 bodů...výborně (1)
75-89 bodů.....velmi dobře (2)
60-74 bodů.....dobře (3)
0-59 bodů.......neprospěl (N)

 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
HOLMAN, R. Dějiny ekonomického myšlení. 3. vyd. Praha: C.H.Beck, 2005. 539 s. ISBN 80-7179-380-9.
Jazyk výuky: Čeština
SOJKA, M. Dějiny ekonomických teorií. 1. vyd. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. ISBN 978-80-87109-21-2.
SOJKA, M. KDO BYL KDO.: Světoví a čeští ekonomové. Praha: LIBRI, 2002. 327 s. ISBN 80-7277-055-1.

Doporučená:
Čihák, Kotlán, Mezerová (eds.).: Ekonomické teorie a česká ekonomika. ČSE, listopad 2001

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2012/2013, ZS 2012/2013, LS 2011/2012 (a starší)
Vyučující předmětu: Mgr. Pavel Neset, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav, Praha


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 12. 11. 2018.

Typ výstupu: