Sylabus predmetu EPP - Evropské právo a podnik (ŠAVŠ - LS 2018/2019)

     Čeština          Angličtina          

Název:
Evropské právo a podnik
Semestr:
LS 2018/2019
Garant předmětu: doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
Garantující pracoviště:
Katedra ekonomie a práva (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
Dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
přednáška
Způsob ukončení:
zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
Poskytnout studentům orientaci v základních principech a dopadech regulace podnikatelského prostředí prostřednictvím harmonizující legislativy EU. Seznámit je s prameny a aplikačními principy práva EU s ohledem na možnosti obrany práv jednotlivců a firem dle tohoto práva, představit jim základní parametry podnikání na jednotném trhu EU a naučit je řešit typové situace (právní případy), s nimiž se jako fyzické či právnické osoby mohou v EU reálně setkat.
 
Výukové metody: Interaktivní výuka s podporou ppt prezentací kombinující výklad a diskusi. Od studentů je vyžadováno aktivní zapojení, zejména vlastní studium podkladů poskytnutých a doporučených vyučujícím (prostřednictvím informačního systému ŠAVS), jakož i aktivita při výuce, a to ve formě krátkých prezentací soudních rozhodnutí, řešení modelových případů apod. On line komunikace s vyučujícím při studiu podkladů a přípravě na závěrečnou zkoušku je vítána.
 
Obsah předmětu:
1.
Evropská unie jako právní prostředí pro podnikání. (dotace 2/0)
2.
Právo EU -- prameny. (dotace 2/0)
3.
Právo EU -- principy aplikace. (dotace 2/0)
4.
Podnikatel a obrana jeho práv v EU. (dotace 2/0)
5.
Seminář modelových případů - jednotlivec/firma a jejich obrana v právu EU (dotace 2/0)
6.
Jednotný trh EU - volný pohyb zboží. (dotace 2/0)
7.
Jednotný trh EU - volný pohyb služeb. (dotace 2/0)
8.Jednotný trh EU - volný pohyb pracovníků a osob. (dotace 2/0)
9.Jednotný trh EU - svoboda usazování a volný pohyb kapitálu a plateb. (dotace 2/0)
10.
Seminář modelových případů - jednotlivec/firma na jednotném trhu EU. (dotace 2/0)
11.
Vybrané politiky EU s dopadem na podnikání -- ochrana spotřebitele a regulace reklamy v právu EU (dotace 2/0)
12.
Shrnutí, opakování, řešení modelových případů. (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Analyzuje praktické situace narušení svobod vnitřního trhu EU, rozlišuje a klasifikuje jejich skutkové podstaty
-Provede rozbor základních principů a nástrojů obrany práv jednotlivců chráněných právem EU, porovná je v jednoduchých praktických situacích
-Specifikuje a analyzuje obsah jednotlivých svobod vnitřního trhu EU, ukáže jejich principy na případech řešených Soudním dvorem EU

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
24 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
26 h
     Příprava na průběžné hodnocení
22 h
     Zpracování prezentace
4 h
     Příprava na závěrečný test
36 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %
Prezentace
15 %
Absolvování průběžného testu (testů)15 %
Absolvování závěrečného testu
60 %
Celkem
100 %
 
Způsob hodnocení:
2 x krátký písemný test v průběhu semestru zaměřený na znalosti a dovednosti uvedené pod č. LO 1, 2, tj. systém a prameny práva EU a ochrana práv jednotlivců v právu EU. Každý z testů má váhu 15 % v konečném hodnocení. Jeden z testů je možné nahradit zpracováním a provedením samostatné prezentace na zadané téma. V kombinovaném studiu je vzhledem k omezenému počtu setkání průběžné testování pouze ve formě 1 testu s váhou 30% v konečném hodnocení. Závěrečná zkouška skládající se z písemné části a následné ústní obhajoby písemných odpovědí, zaměřená na znalosti a dovednosti uvedené pod č. LO 2,3,4, tj. právní režimy svobod jednotného trhu EU a analytické i právně-procesní řešení modelových situací. Závěrečná zkouška má váhu 60 % v konečném hodnocení. Účast na nejméně 80 % přímé výuky a aktivita při hodinách (účast v diskusi) má váhu 10 % v konečném hodnocení. V každém dílčím hodnocení je třeba uspět na minimálně 40 %.
 
Podpora distančních forem studia:
Powerpoint prezentace a doporučená četba poskytnuté vyučujícím po každé části přímé výuky předmětu. Studijní materiály uložené vyučujícím v AIS před zahájením výuky předmětu. On-line konzultace s vyučujícím v průběhu studia předmětu.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
TOMÁŠEK, M. -- TÝČ, V. -- MALENOVSKÝ, J. -- PELIKÁNOVÁ, I. -- PETRLÍK, D. -- KŘEPELKA, F. -- PÍTROVÁ, L. -- ŠMEJKAL, V. -- KUNERTOVÁ, T. -- PŘEVRÁTIL, J. -- SEHNÁLEK, D. -- SMOLEK, M. -- SVOBODOVÁ, M. -- VONDRÁČKOVÁ, A. Právo Evropské unie. 2. vyd. Leges, 2017. 496 s. Student. ISBN 978-80-7502-184-7.
SVOBODA, P. Úvod od evropského práva. Praha : C.H. Beck, 2011. 382 s. ISBN 978-80-7400-334-9.
ŠLÉGROVÁ, K. -- KUNC, B. -- LIČKA , M. Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Praha: Linde, 2010. 447 s. ISBN 978-80-7201-812-3.
CHARLES, W. -- BALWIN, R. Ekonomie evropské integrace. Praha : Grada Publishing , 2013. 580 s.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
PÍTROVÁ, L. -- POMAHAČ, R. Průvodce judikaturou evropského soudního dvora, díl 1.-4. (2000-2006). Praha: Linde, 2006.
TÝČ, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. Praha: Leges, 2011. 301 s.

Studijní plány:
Obor N-EM-GPP Globální podnikání a právo, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPP Globální podnikání a právo, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu: doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:
čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Lucie Kočí dne 18. 3. 2019.

Typ výstupu: