Sylabus předmětu MK - Marketingová komunikace (ŠAVŠ - LS 2018/2019)

     Čeština          Angličtina          

Název: Marketingová komunikace
Semestr: LS 2018/2019
Garant předmětu: doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra marketingu a managementu (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Marketing
Dotace hodin: kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Vysvětlit koncepci integrované marketingové komunikace a její úkoly v komunikaci firmy vně i dovnitř. Budou diskutovány nástroje marketingové komunikace: reklama, Public Relations, osobní prodej, podpora prodeje, přímý marketing, sponzoring, event marketing a další nové trendy. Studenti získají znalosti a dovednosti, které budou prakticky využity při řešení případových studií a v závěrečné seminární práci.
 
Výukové metody: Kombinace přednášek a cvičení, řešení případových studií, individuální esej, týmová seminární práce a její prezentace.
 
Obsah předmětu:
1.Vztah marketingové komunikace k marketingovému mixu, vymezení základních pojmů (dotace 1/1)
2.Integrovaná marketingová komunikace (dotace 1/1)
3.Komunikační strategie, plánování (dotace 1/1)
4.Značka a komunikační práce se značkou, trendy (dotace 1/1)
5.Firemní identita, image a reputace firmy (dotace 1/1)
6.Reklama- význam, druhy a měření účinnosti
Mediální trh
(dotace 1/1)
7.Podpora prodeje a její nástroje (dotace 1/1)
8.Public Relations, sponzoring, eventy (dotace 1/1)
9.Osobní prodej na B2C a B2B trzích (dotace 1/1)
10.Výběr a plánování účasti na veletrzích a autosalonech (dotace 1/1)
11.Sociální sítě a jejich význam v marketingové komunikaci (dotace 1/1)
12.Příprava a realizace kampaní na sociálních sítích (dotace 1/1)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Aplikuje teoretické poznatky při praktické tvorbě komunikační kampaně produktu nebo značky
-Dokáže definovat a anlyzovat cílové skupiny komunikace
-Porozumí významu a užití integrované marketingové komunikace ve firmě

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech8 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku16 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce30 h
     Zpracování prezentace10 h
     Příprava na závěrečný test40 h
Celkem104 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %
Vypracování semestrální práce40 %
Prezentace0 %
Absolvování závěrečného testu50 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Předmět je zakončen zkouškou. Klasifikace je udělována na základě bodového zisku studenta/tky a tvoří ji následující komponenty:

a)v prezenčním studiu: prezence a aktivita na cvičení jako podmínka připuštění ke zkoušce, vypracování individuální práce na zadané téma v předepsaném rozsahu (20 bodů), týmová seminární práce (20 bodů) a její prezentace (10 bodů), závěrečný test (50 bodů, minimum 27 bodů) Odevzdání a prezentace seminární práce je podmínkou pro přihlášení na zkoušku.

b) v kombinovaném studiu : účast na tutoriálech (10 bodů), vypracování a odevzdání individuální eseje na zadané téma v předepsaném rozsahu (20 bodů), odevzdání týmové seminární práce (20 bodů, závěrečný test (50 bodů, minimum 27 bodů). Odevzdání seminární práce je podmínkou pro přihlášení na zkoušku.

Práce se budou odevzdávat ve stanoveném termínu do odevzdávárny v AIS ŠAVŠ. Jiná forma je nepřípustná.

 
Podpora distančních forem studia:
Individuální konzultace s vyučujícím podle potřeb studenta/ky. E-communication
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
PŘIKRYLOVÁ, J. -- ŠTRACH, P. -- JADERNÁ, E. -- VELINOV, E. -- KINCL, T. Moderní marketingová komunikace, 2. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2019. 350 s. ISBN 978-80-271-0787-2.
KARLÍČEK, M. Marketingová komunikace.: Jak komunikovat na našem trhu. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. 224 s. ISBN 978-80-247-5769-8.
VYSEKALOVÁ, J. Psychologie reklamy. Praha: Grada Publishing, 2012. 328 s. ISBN 978-80-247-4005-8.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
FORET, M. Marketingová komunikace ve veřejné správě. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita Brno, 2013. ISBN 978-80-7375-772-4.
HEJLOVÁ, D. Public relations. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. ISBN 978-80-247-5022-4.
VYSEKALOVÁ, J. Emoce v marketingu - Jak oslovit srdce zákazníka. Praha: Grada, 2014. 289 s. ISBN 978-80-247-4843-6.

Studijní plány:
Obor B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D. (garant)
Mgr. Emil Velinov, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Lucie Bydžovská dne 14. 2. 2019.

Typ výstupu: