Sylabus předmětu HP - Hospodářská politika (ŠAVŠ - LS 2017/2018)

     Čeština          Angličtina          

Název: Hospodářská politika
Semestr: LS 2017/2018
Garant předmětu: prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra ekonomie a práva (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je získání základních znalostí z oblasti hospodářské politiky se zaměřením na problematiku EU.Hlavní důraz je kladen na schopnost studentů odhadnout důsledky a dopady konkrétních opatření hospodářské politiky jakož i její možnosti a limity v národním i nadnárodním kontextu.
 
Výukové metody: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
1.Pojetí hospodářské politiky, její vymezení a teoretické základy, cíle, nositelé a nástroje. (dotace 2/0)
2.Hospodářská politika a volební systémy, demokracie a problém experta. (dotace 2/0)
3.Filosofie práva a ekonomie důvěry (dotace 2/0)
4.Makroekonomická analýza. (dotace 2/0)
5.Stabilizační politika (dotace 2/0)
6.Mix makroekonomické politiky v malé otevřené ekonomice (dotace 2/0)
7.Vybrané problémy mikroekonomické politiky a jejich právní konsekvence politika přerozdělování, politika hospodářské soutěže, strukturální politika (dotace 2/0)
8.Evropská unie -- historický vývoj (dotace 2/0)
9.Evropská unie -- fakta, právo, instituce a rozpočet (dotace 2/0)
10.Ekonomická integrace, reálná a nominální konvergence. (dotace 2/0)
11.Hospodářská politika v EU, hospodářská politika v ČR a jejich problémy (dotace 2/0)
12.Globalizace a limity nadnárodní hospodářské politiky (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Interpretuje hlavní cíle makroekonomické a mikroekonomické hospodářské politiky
-Vysvětlí role a vzájemné vztahy nositelů hospodářské politiky
-Zná definice pojmů předmětu Hospodářská politika na středně pokročilé úrovni

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech8 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku24 h
     Příprava na průběžné hodnocení16 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce12 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku24 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhKombinované studium
Vypracování semestrální práce30 %
Absolvování průběžného testu (testů)30 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky40 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Hodnocení eseje, (u kombinovaného studia hodnocení průběžného testu), v rámci ústní části - zkoušky - diskuse nad zpracovanou esejí, diskuse jednoho z tematických okruhů přednášek.
 
Podpora distančních forem studia:
Dokumentový server akademického informačního systému, schránka předmětu.

Konzultace s vyučujícím (tutorem), budou probíhat prostřednictvím školou zřízených e-mailových schránek nepřetržitě, formou telefonu či faxu v předem určených časech a při osobních setkáních v rámci konzultačních hodin speciálně vypisovaných pro studenty kombinované formy studia.
Studenti mohou navštěvovat přednášky a cvičení v předmětu v rámci prezenčního studia a využívat i dalších konzultačních hodin vypsaných vyučujícím mimo časový plán kombinovaného studia.
 
Literatura:
Základní:
BLINDER, A. Is Government Too Political?.  [online]. 1997. URL: http://www.foreignaffairs.com/articles/53584/alan-s-blinder/is-government-too-political.
Jazyk výuky: Čeština
KLIKOVÁ, C. -- KOTLÁN, I. Hospodářská politika. 3. vyd. Ostrava: Sokrates, 2013. ISBN 978-80-86572-76-5.
BALDWIN, R. -- WYPLOSZ, C. Ekonomie evropské integrace. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. ISBN 978-80-247-4568-8.
KUHN, Z. -- CEPL, V. Právní principy.  [online]. 2008. URL: http://media.rozhlas.cz/_audio/564255.mp3.
CEPL, V. Vojtěch Cepl - Krize demokracie.  [online]. 2009. URL: http://media.rozhlas.cz/_audio/986448.mp3.

Doporučená:
HARDIN, G. The Tragedy of the Commons.  [online]. 1968. URL: http://www.sciencemag.org/content/162/3859/1243.
Oxford Review of Economic Policy, Oxford University Press (přístupné z databáze J-STOR)
Jazyk výuky: Čeština
ŽÁK, M. -- ŠAROCH, S. Ekonomická teorie a česká ekonomika. Praha: Academia, 2004.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Lucie Bydžovská dne 9. 5. 2018.

Typ výstupu: