Sylabus predmetu MUSV2 - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví II (ŠAVŠ - LS 2017/2018)

     Čeština          Angličtina          

Název:
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví II
Semestr:
LS 2017/2018
Garant předmětu:
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální, konzultační
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení:
zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s teoreticko-metodologickými východisky a metodami praktické aplikace nejnovějších poznatků účetnictví, které jsou nevyhnutným předpokladem pro výkon manažerských funkci na všech stupních řízení v podnikání a v podmínkách firemní praxe.
Tento kurs je především zaměřen na analýzu jednotlivých standardů IFRS a naznačení dopadů na jednotlivé složky účetní závěrky.
 
Výukové metody:
Základním nástrojem výuky předmětu jsou přednášky na témata vymezená sylabem spojené se studiem povinné literatury. Individuální přístup a možnost ověření získaných vědomosti a praktických zkušenosti je dána studentům povinností zpracovat vlastní aplikační projekt.
 
Obsah předmětu:
1.
IAS 38 - Nehmotná aktiva (dotace 1/0)
2.
Hmotná aktiva (dotace 1/0)
 
a.IAS 16 - Pozemky, budovy a zařízení
b.
IAS 40 - Investice do nemovitých věcí

3.
IFRS 16 - Leasingy (dotace 1/0)
4.IAS 2 - Zásoby (dotace 1/0)
5.
IFRS 9 - Finanční nástroje (dotace 1/0)
6.IFRS 9 - Deriváty a zajišťovací účetnictví (dotace 1/0)
7.
IAS 1 - Prezentace účetní závěrky (dotace 1/0)
8.IAS 7 - Výkazy peněžních toků (dotace 1/0)
9.
IAS 34 - Mezitímní účetní závěrka (dotace 1/0)
10.
IAS 33 - Zisk na akcii (dotace 1/0)
11.
IAS 12 - Daně ze zisku (dotace 1/0)
12.IAS 10 - Události po rozvahovém dni (dotace 1/0)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Interpretuje data z účetních závěrek sestavených dle IFRS
-
Kvantifikuje dopady implementace IFRS v účetní jednotce
-
Vytvoří a naplánuje strategii implementace IFRS v účetní jednotce

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách24 h0 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)
0 h
24 h
Samostudium
     Zpracování samostatné (seminární) práce
32 h
32 h
     Příprava na závěrečný test
28 h
28 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Vypracování semestrální práce50 %
50 %
Absolvování závěrečného testu
50 %
50 %
Celkem
100 %
100 %
 
Způsob hodnocení:
- odevzdání aplikačního projektu (50 %)
- písemný test (50 %)
K tomu, aby student mohl absolvovat písemný test, musí odevzdat aplikační projekt.
 
Podpora distančních forem studia:
Studijní materiály jsou poskytovány studentům prostřednictvím serveru AIS.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
STROUHAL, J. a kol. Oceňování v účetnictví. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013. 420 s. ISBN 978-80-7478-366-1.
Jazyk výuky: Angličtina
STROUHAL, J. -- MUSTAŢĂ, R V. -- BONACI, C G. International Accounting Practices. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2014. ISBN 978-80-245-2040-7.

Doporučená:
www.ifrs.org
Jazyk výuky: Angličtina
PKF INTERNATIONAL, L. Wiley IFRS 2017: Interpretation and Application of IFRS Standards. New York: John Wiley and Sons, 2017. 1024 s. ISBN 978-1-119-34022-5.

Studijní plány:
Obor N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu: prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:
čeština, angličtina
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Lucie Kočí dne 9. 7. 2018.

Typ výstupu: