Course syllabus ZSP - Protection of business ownership (ŠAVŠ - WS 2017/2018)

     Czech          English          

Course title:
Protection of business ownership
Semester: WS 2017/2018
Course supervisor:
Supervising department:
Prerequisites for registration:
Bachelor state examination
Time allowance:
full-time, 2/0 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Type of study:
usual
Form of teaching:
lecture
Mode of completion and credits:
Exam (4 credits)
Course objective:
Civil Law course follows the Introduction to Law courses. The aim of the course is to familiarize students with the general principles of legal aspects of enterprising in economic and political context. Core of the course is focused on the very principle of ownership, its legal protection and role in democratic society of free market. Special attention is paid to the questions of public protection of ownership including the principles of legal succession and protection of continuity and stability of enterprising environment. Above aspect are also examined in the specialized fields of real estate law, intellectual property law and related subjects. Special focus of the course is targeted on the efficiency and enforceability of the legal protection of enterprising environment. 
Course methods:
-- item not defined --
 
Course content:
The content of the course has not been saved in this language version.
 
Learning outcomes and competences:
After completing the course, student:
 
-
Will analyze the risks and suggest the appropriate form of its solution
-
Will apply principles of legal regulation to practical execution of contracts
-
Will clarify specific principles of the ownership protection in business
-
Will describe fundamental principles both of private a and public law protection of ownership

Teaching methods and workload (hours of workload):
Type of teaching method
Daily attendance
Direct teaching
     Attendance of lectures
24 h
Self-study
     Course reading and ongoing preparation
12 h
     Ongoing evaluation12 h
     Composing of individual (seminar) work12 h
     Composing of presentation
4 h
     Preparation for final test
24 h
Total
88 h
 
Assessment methods:
Requirement type
Daily attendance
Term paper
25 %
Mid-term test(s)
25 %
Final test
50 %
Total
100 %
 
Course completion:
none
 
Support for combined/distance forms of study:
-- item not defined --
 
Reading list:
Basic:
ELIÁŠ, K. -- SVATOŠ, M. ÚZ č.900. Nový občanský zákoník 2014.: Rejstřík. Redakční uzávěrka 26.3.2012. Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-920-8.
ÚZ č.901. Zákon o obchodních korporacích 2014.: Rejstřík. Redakční uzávěrka 26.3.2012. Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-921-5.
ÚZ č. 791 k 6.4.2010. Ústava České republiky. Listina základních práv a svobod. Parlament, ministerstva.: Ombudsman. Antidiskriminační zákon. Ostrava: Sagit, 2010. ISBN 978-80-7208-808-9.
Language of instruction: Czech
Katastr nemovitostí. Zeměměřictví. Pozemkové úpravy a úřady - ÚZ č. 586. Ostrava: Sagit, 2006. 224 p. ISBN 80-7208-592-1.
HURDÍK, J. Občanské právo hmotné.: Obecná část. Absolutní majetková práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. ISBN 978-80-7380-377-3.
Zákony 2012 II. Aktualizace II/4.: Občanský soudní řád. Trestní zákoník. Trestní řád. Český Těšín: Poradce, 2012.
MUCHA, I. Sociologie pro právníky: sociologie a právo v mediálním věku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 265 p. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-288-2.
MUCHA, I. Proměny práva a společnosti. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. 174 p. Monografie. ISBN 978-80-7380-596-8.

Recommended:
BOHÁČEK, M. -- JAKL, L. Právo duševního vlastnictví. Vysoká škola ekonomická v Praze: Nakladatelství Oeconomica, 2002. 324 p. ISBN 80-245-0463-4.
PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1st ed. Praha: C.H.Beck, 2008. 409 p. ISBN 978-80-7400-034-8.
JAKL, L. Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví. Praha: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, 2004. ISBN 80-86855-02-3.
PAUKNEROVÁ, M. -- TOMÁŠEK, M. Nové jevy v právu na počátku 21. století IV.: Proměny soukromého práva. 1st ed. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1687-2.
ONDŘEJ, J. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. 3rd ed. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-7380-181-6.
ÚZ č. 789 k 29.3.2010. Insolvence. Ochrana hospodářské soutěže. Veřejná podpora. Významná tržní síla.: Věcný rejstřík insolvenčního zákona, oficiální a pracovní názvy jeho paragrafů. Ostrava: Sagit, 2010. ISBN 978-80-7208-806-5.
Language of instruction: Czech
WINTEROVÁ, A. Civilní právo procesní.: 5. aktualizované vydání. 5th ed. Praha: Linde, 2008. ISBN 978-80-7201-726-3.

Study plans:
Field of study N-EM-GPP Law in the Global Business Environment, full-time form, initial period WS 2017/2018, place of teaching Praha
 
Run in the period of:
Course tutor:
JUDr. Petr Frischmann, LL.M., Ph.D. (examiner, lecturer, supervisor)
Teaching language:
Czech
Room: Praha


Last modification made by Ing. Zuzana Hejhalová on 10/13/2017.

Type of output: