Sylabus předmětu SMMK1 - Statistické metody v managementu kvality I (ŠAVŠ - ZS 2017/2018)

     Čeština          Angličtina          

Název: Statistické metody v managementu kvality I
Semestr: ZS 2017/2018
Garant předmětu: doc. Ing. Eva Jarošová, CSc.
Garantující pracoviště: Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními statistickými nástroji používanými v řízení kvality.
 
Výukové metody: Přednášky a cvičení jednou za 14 dní. Semestrální práce se zadanými daty (téma: Paretova analýza, statistická regulace procesu, analýza způsobilosti procesu). Pořadí témat se v kombinované formě z organizačních důvodů může lišit, viz učební opora v dokumentovém serveru AIS. Průběžný test v kombinované formě v rámci 2. tutoriálu nebo v jiném dohodnutém termínu.
 
Obsah předmětu:
1.Přehled základních nástrojů. Paretova analýza. (dotace 2/2)
 
a.Třídění a sumarizace hodnot kategoriálních znaků.
b.Zohlednění závažnosti příčin pomocí skórů.
c.Paretovo pravidlo.

2.Statistická regulace procesu (dotace 2/2)
 
a.Princip regulace procesu. Typy regulace.
b.Regulace měřením. Diagram pro průměr a rozpětí nebo směrodatnou odchylku. Diagram pro individuální měření.
c.Vlastnosti regulačního diagramu.

3.Analýza způsobilosti (dotace 2/2)
 
a.Přirozená a přípustná variabilita.
b.Nejpoužívanější ukazatele způsobilosti procesu.
c.Ověřování předpokladů.

4.Statistická regulace procesu (dotace 2/2)
 
a.Regulace srovnáváním. Diagram pro počet neshodných. Diagram pro podíl neshodných.
b.Diagram pro počet neshod. Diagram pro počet neshod na jednotku.

5.Seminární práce
Průběžný test
(dotace 2/2)
 
a.Paretův diagram
b.Regulační diagramy měřením a srovnáváním, vlastnosti RD
c.Ukazatele způsobilosti, předpoklady

6.Statistická přejímka (dotace 2/2)
 
a.Podstata a typy statistické přejímky.
b.Vlastnosti přejímacího plánu, operativní charakteristika.
c.Postup při přejímce srovnáváním.

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Bude schopen identifikovat nejpodstatnější příčiny problémů pomocí Paretova diagramu
-Bude schopen vybrat a aplikovat jednoduchý plán při přejímce srovnáváním
-Bude schopen vyjádřit úroveň kvality procesu pomocí ukazatelů způsobilosti
-Bude schopen vysvětlit podstatu statistické regulace procesu, zvolit vhodný typ Shewhartova diagramu pro danou situaci, aplikovat jej a interpretovat výsledky

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách10 h0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech10 h8 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h5 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku15 h15 h
     Příprava na průběžné hodnocení15 h18 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce14 h16 h
     Příprava na závěrečný test20 h22 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Vypracování semestrální práce10 %10 %
Absolvování průběžného testu (testů)30 %30 %
Absolvování závěrečného testu60 %60 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Hodnocení bude provedeno na základě následujících částí:
seminární práce (10%), průběžný test (30%), závěrečný test (60%).

Stupnice:
100-90 - výborně
89-75 - velmi dobře
74-60 - dobře
méně než 60 - neprospěl
 
Podpora distančních forem studia:
Učební opora pro kombinovanou formu studia vystavená v Dokumentovém serveru předmětu.
Na dokumentovém serveru v AIS jsou vyřešené příklady ze cvičení.
Individul consultations on students request.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
JAROŠOVÁ, E. Statistické metody řízení jakosti pro kombinovanou formu studia. 1. vyd. Mladá Boleslav: Škoda Auto a. s., 2011. ISBN 978-80-87042-37-3.
ČSN ISO 2859-1/2000.: Statistické přejímky srovnáváním - cást 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii. Praha: Český normalizační institut, 2000. 90 s.
Regulační diagramy - Část 2: Shewhartovy regulační diagramy: ČSN ISO 7870-2. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018. 48 s.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
MONTGOMERY, D C. Statistical quality control.: A modern introduction. 6. vyd. Hoboken: John Wiley and Sons, 2009. ISBN 978-0-470-23397-9.
ČSN ISO 8258.: Shewhartovy regulační diagramy. Praha,: 1993. 35 s.
JAROŠOVÁ, E. -- NOSKIEVIČOVÁ, D. Pokročilejší metody statistické regulace procesu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. ISBN 978-80-247-5355-3.

Studijní plány:
Obor B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2014/2015, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období: ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Ing. Eva Jarošová, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavel Klaput, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Lucie Bydžovská dne 22. 5. 2018.

Typ výstupu: